Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Als u de aanslagen van de gemeente en het waterschap niet kunt betalen, kunt u bij de gemeente kwijtschelding aanvragen.
Kwijtschelding is mogelijk van de volgende belastingen / heffingen:

 • Rioolheffing;
 • Afvalstoffenheffing;
 • Onroerende-zaakbelastingen;
 • Roerende-ruimtebelastingen;
 • Verontreinigingsheffing (waterschap);
 • Ingezetenenheffing (waterschap).

Aan personen die een bedrijf hebben of een zelfstandig beroep uitoefenen wordt geen kwijtschelding verleend.

Om u nog beter van dienst te zijn, werken wij alleen op afspraak. U bepaalt zelf wanneer u geholpen wilt worden.

Afspraak maken

Aanvragen

Het aanvragen van een kwijtscheldingsformulier doet u:

Schriftelijk

U vult het kwijtscheldingsformulier (pdf, 216 kB) in. Lees ook de toelichting van het kwijtscheldingsformulier (pdf, 210 kB).

Telefonisch

U kunt het kwijtscheldingsformulier ook telefonisch opvragen bij een van de belastingmedewerkers via het telefoonnummer 14 0521.

Het volledig ingevulde kwijtscheldingsformulier moet, samen met de benodigde bewijsstukken, worden gericht aan:

De invorderingsambtenaar van de gemeente Steenwijkerland
Teamleider Beheer en Administratie
Antwoordnummer 70
8330 VB  Steenwijk

Dien zo snel mogelijk na ontvangst van de aanslag een verzoek om kwijtschelding in. Wacht u langer dan drie maanden, dan wordt hetgeen u daarvoor heeft betaald niet terugbetaald. Ook niet als u daadwerkelijk kwijtschelding krijgt.

Beoordeling aanvraag

Om te kunnen beoordelen of u in aanmerking komt voor kwijtschelding heeft de gemeente informatie nodig over:

 • De hoogte van uw inkomen;
 • Het saldo van uw lopende rekening;
 • Het saldo van uw spaarrekening;
 • De hoogte van uw ziektekostenverzekeringspremie;
 • De eventuele huur- en zorgtoeslag;
 • Uw leningen;
 • Uw woonkosten;
 • Uw auto.

Deze informatie kunt u vinden op het kwijtscheldingsformulier.

Bewijslast

Alles wat u op het formulier invult (met uitzondering van uw personalia), moet u kunnen bewijzen. Zo moet de hoogte van uw inkomen blijken uit (een kopie van) uw loon- of uitkeringsspecificatie, de saldi van uw bankrekeningen uit (kopieën van) uw bankafschriften. Op het kwijtscheldingsformulier staat aangegeven welke bewijsstukken u moet meesturen.

Uitstel betaling

De gemeentelijke belastingaanslagen waarvan u kwijtschelding heeft aangevraagd worden geblokkeerd voor de invordering tot een beslissing op uw aanvraag is genomen. U hoeft dus niet te betalen totdat u een uitspraak op uw aanvraag heeft ontvangen. Uitgangspunt is dat een kwijtscheldingsaanvraag binnen acht weken wordt beoordeeld.

Automatische kwijtschelding

Als u de laatste twee jaar of langer kwijtschelding heeft gekregen en uw persoonlijke en financiële situatie is niet gewijzigd, dan ontvangt u gelijktijdig met de aanslag of zeer kort hierna automatisch kwijtschelding. U hoeft in dat geval dus geen aanvraag te doen. Wel vindt steekproefsgewijs controle plaats.