Planschade

Is de waarde van uw woning of pand gedaald door een planologische maatregel of is er door een planologische maatregel sprake van inkomensderving dan is er sprake van planschade en kunt u wellicht recht hebben op vergoeding van die schade. Een planologische maatregel is bijvoorbeeld het realiseren van een nieuwe woonwijk maar het kan ook gaan om het wijzigen van de functie van een bestaand pand.
Planschade wordt ook wel tegemoetkoming in schade genoemd.

Recht op vergoeding

U kunt recht hebben op planschadevergoeding als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U bent eigenaar van de betreffende woning/ het pand.
  • U motiveert in uw verzoek waarom u schade heeft geleden.
  • De schade is veroorzaakt door een planologische maatregel.
  • U kon de schade niet voorzien toen u de woning of het pand kocht of huurde.
  • De schade is niet al op andere wijze vergoed.
  • U heeft de aanvraag ingediend binnen 5 jaar na het van kracht worden van de planologische maatregel.

Let op:
Als u huurder of pachter bent, kunt u alleen een verzoek om planschadevergoeding indienen als de schade gevolgen heeft voor uw inkomen.

Kosten

U betaalt een wettelijk vastgelegd bedrag van € 300,- voordat de gemeente uw verzoek in behandeling neemt. U krijgt dit bedrag alleen terug als er positief op uw verzoek wordt beslist.

Schriftelijk

U maakt dan gebruik van het aanvraagformulier tegemoetkoming in planschade (pdf, 244 KB).