Vraag en antwoord

Op deze pagina leest u de veel gestelde vragen en antwoorden over overlijden, in gemeente Steenwijkerland.

1. Kan ik op iedere begraafplaats worden begraven?
2. Wat is grafrecht?
3. Wat is begraafrecht?
4. Wat is de graftermijn?
5. Kan een graftermijn worden verlengd voordat de termijn verlopen is?
6. Wat is de grafrusttermijn?
7. Kan ik kiezen tussen een 1-diep of 2-diep graf?
8. Kan ik op voorhand een graf uitkiezen?
9. Wat is een algemeen graf?
10. Kan iemand worden opgegraven en elders worden herbegraven of gecremeerd?
11. Welke plichten heeft de rechthebbende van een graf?
12. Kan een graf zomaar geruimd worden?
13. Kan ik overal verstrooid worden?
14. Wat is een columbarium?
15. Is er binnen Steenwijkerland een natuurbegraafplaats?
16. Welke begraafplaatsen zijn van de gemeente?
17. Wie is er verantwoordelijk voor het onderhoud van de begraafplaats?
18. Moet ik een vergunning aanvragen voor het plaatsen van een monument?
19. Onderhoudsrecht: wat valt hier precies onder?
20. Wie is er verantwoordelijk voor het onderhoud van het graf?
21. Wat kost een begrafenis?
22. Wat kost een crematie?

1. Kan ik op iedere begraafplaats worden begraven?
Ja, in principe kun je overal begraven worden. Voor de begraafplaats in Giethoorn geldt dat je binding met het dorp moet hebben.
Terug naar boven

2. Wat is grafrecht?
Het grafrecht betreft het recht om te mogen begraven in een bepaald graf. Dit recht geldt voor een periode van 10, 20, 30 of 40 jaar vanaf de uitgifte van een 1-diep graf. Voor een 2-diep graf geldt een minimale termijn van 15 jaar. Na afloop van deze termijn kan het grafrecht verlengd worden met 5, 10, 15 of 20 jaar. De tarieven die de gemeente hanteert zijn te vinden op de gemeentelijke website. Deze worden jaarlijks vastgesteld.
Terug naar boven

3. Wat is begraafrecht?
Het begraafrecht betreft de kosten voor het openen en sluiten van een graf. Zeg maar het grafdelven. De tarieven die de gemeente hanteert zijn te vinden op de gemeentelijke website. Deze worden jaarlijks vastgesteld.
Terug naar boven

4. Wat is de graftermijn?
De graftermijn is de termijn waarop een graf is uitgegeven. Vroeger werden graven vaak voor onbepaalde tijd uitgegeven. Nu is dit variabel van minimaal 10 tot maximaal 40 jaar voor een graf. Voor een nis of urnengraf is deze termijn variabel van minimaal 5 tot maximaal 40 jaar.  
Terug naar boven

5. Kan een graftermijn worden verlengd voordat de termijn verlopen is?
Dit is geen vrije keuze/mogelijkheid. In sommige gevallen is voortijdige verlenging noodzakelijk om de grafrusttermijn van de eerste overledene te borgen.
Terug naar boven

6. Wat is de grafrusttermijn?
Dit is de termijn waarop een overledene minimaal begraven moet blijven in verband met het vergaan van het lichaam. Dit is vastgesteld op 10 jaar.
Terug naar boven

7. Kan ik kiezen tussen een 1-diep of 2-diep graf?
Nee. Dit is begraafplaatsgebonden en heeft te maken met grondsoort en grondwaterstanden.
Terug naar boven

8. Kan ik op voorhand een graf uitkiezen?
Nee. Het vooraf uitkiezen van een plaats op de begraafplaats is niet mogelijk. Wel is het mogelijk bij uitgifte van een graf een aansluitend graf te reserveren. Let wel, de termijn van dit gereserveerde graf gaat direct in.
Terug naar boven

9. Wat is een algemeen graf?
Dit is een graf waarop geen grafrecht rust. Dat wil zeggen dat het graf in beheer is en blijft van de gemeente. Na 10 jaar kan het graf worden geruimd. Voor dit graf wordt daarom geen grafrecht in rekening gebracht; enkel het begraafrecht. Plaatsing van een monument is niet mogelijk. De gemeente draagt zorg voor een kleine naamplaat. Giethoorn vormt een uitzondering: hier worden algemene graven voor 40 jaar uitgegeven en kan er wel een monument geplaatst worden. Let wel, hier is binding met het dorp een voorwaarde.
Terug naar boven

10. Kan iemand worden opgegraven en elders worden herbegraven of gecremeerd?
Ja. Wanneer de aanvraag aan de voorwaarden voldoet en er geen (technische) bezwaren zijn, wordt een zogenaamd verlof tot opgraven door de burgemeester afgegeven. Dit verlof is altijd noodzakelijk, ook al vindt de opgraving op een niet gemeentelijke begraafplaats plaats.
Terug naar boven
    
11. Welke plichten heeft de rechthebbende van een graf?
De rechthebbende bepaalt wat er met een graf gebeurt of het nu om verlenging, ruiming, of plaatsing monument gaat. De rechthebbende is contactpersoon voor de gemeente en draagt zorg voor het onderhoud van het graf. Ook zorgt hij/zij voor een tijdige overschrijving van de rechten volgens de beheerverordening.
Terug naar boven

12. Kan een graf zomaar geruimd worden?
Nee. Een graf waarop een grafrecht rust (een particulier graf), kan niet zomaar worden geruimd. Dit kan pas als de rechthebbende afstand heeft gedaan van het graf of zelf verzoekt om ruiming. Overigens kan de gemeente de grafrechten vervallen verklaren als de rechthebbende niet volgens de beheerverordening heeft gehandeld.
Terug naar boven

13. Kan ik overal verstrooid worden?
Voor iedere verstrooiing geldt dat je toestemming moet hebben van de grondeigenaar. Op de begraafplaatsen Thijhof in Steenwijkerwold en de Nieuwe Landen in Steenwijk zijn strooivelden aangelegd. In overleg met de beheerder kan ook op andere gemeentelijke begraafplaatsen worden verstrooid.
Terug naar boven

14. Wat is een columbarium?
Dit is een afgesloten en verwarmd gebouwtje waarin ruimte is voor de plaatsing van urnen. Rechthebbenden van deze nissen hebben een sleutel. Het columbarium staat op de begraafplaats de Meppelerweg in Steenwijk. De tarieven die de gemeente hanteert zijn te vinden op de gemeentelijke website. Deze worden jaarlijks vastgesteld.
Terug naar boven
    
15. Is er binnen Steenwijkerland een natuurbegraafplaats?
Nee.
Terug naar boven
    
16. Welke begraafplaatsen zijn van de gemeente?
Hier een overzicht van de gemeentelijke en de bijzondere begraafplaatsen (zie bijlage)
Terug naar boven

17. Wie is er verantwoordelijk voor het onderhoud van de begraafplaats?
De gemeente onderhoudt de gemeentelijke begraafplaatsen. Het gaat dan om de paden, de begrenzing, het groen en dergelijke. Het onderhoud van de graven, ligt in handen van de rechthebbende van een graf, tenzij (in het verleden) een onderhoudsrecht is afgesloten. In deze gevallen onderhoudt de gemeente ook de graven. Zie ook vraag 19 over onderhoudsrecht.
Terug naar boven

18. Moet ik een vergunning aanvragen voor het plaatsen van een monument?
Ja. De gemeente stelt eisen aan grafbedekking. Deze zijn te vinden in de beheerverordening. Om te checken of aan deze voorwaarden wordt voldaan, moet een vergunning worden aangevraagd. Deze bestaat uit een tekening met maatvoering en materiaalgebruik en kunt u zenden naar Vrouwkje Bouman van de afdeling Openbare Werken. De beheerverordening kunt u vinden op de gemeentelijke website.
Terug naar boven

19. Onderhoudsrecht: wat valt hier precies onder?
Schoonhouden van het monument (ook wassen van kiezels), belettering, stellen monument bij verzakking. Geen reparatie; dit is voor de rechthebbende.
Terug naar boven

20. Wie is er verantwoordelijk voor het onderhoud van het graf?
De rechthebbende is verantwoordelijk voor het onderhoud van het graf, tenzij (in het verleden) een onderhoudsrecht is afgesloten. In deze gevallen onderhoudt de gemeente ook de graven. Zie ook vraag 19 over onderhoudsrecht.
Terug naar boven

21. Wat kost een begrafenis?
De kosten van een begrafenis hangen van verschillende zaken af. Je hebt kosten voor de ‘aankoop’ van het graf, voor het openen en sluiten van het graf, een eventueel monument, maar natuurlijk ook voor de uitvaart zelf (dit is vaak in handen van de uitvaartondernemer). De tarieven die de gemeente hanteert zijn te vinden op de gemeentelijke website. Deze worden jaarlijks vastgesteld.
Terug naar boven

22. Wat kost een crematie?
Een crematie wordt gewoonlijk geregeld door een uitvaartondernemer. De gemeente is bij de uitvaart zelf niet betrokken. Wel biedt de gemeente de mogelijkheid om as te verstrooien, een urn bij te zetten in een nis of graf of in het columbarium. De tarieven die de gemeente hanteert zijn te vinden op de gemeentelijke website. Deze worden jaarlijks vastgesteld.
Terug naar boven