Algemene informatie gaswinning Steenwijkerland

In de gemeente Steenwijkerland wordt gas gewonnen. Dit gas wordt gewonnen uit velden. Deze velden liggen in of deels in de gemeente Steenwijkerland.

In Wanneperveen is een fysieke winlocatie van het bedrijf NAM aanwezig: Gasthuisdijk Wanneperveen, nabij buurtschap De Klosse.
In Eesveen is een winlocatie van het bedrijf Vermilion Energy aanwezig: De Wulpen Eesveen

Locaties

Via de website www.nlog.nl kunt u veel over gaswinning in Nederland, maar ook meer specifieke gegevens vinden over deze locaties in en rondom Steenwijkerland:

NAM: De Wijk-Wanneperveen, diverse locaties (WAV en WYK). Dit bestaat uit 5 velden waarvan alleen WAV1 is gelegen in Steenwijkerland
Vermilion: Eesveen, winlocatie aan De Wulpen, Steenwijkerland (gasveld ESV-01 en ESV-02)
Vermilion: Wapse, winlocatie aan Noordenveldweg (gasveld DVR-01 en DVR-02)
Vermilion: Vinkega, winlocatie aan Westvierderparten, Weststellingwerf (gasveld VKG-01 en VKG-02)

De (productie)velden zijn te zien via www.nlog.nl/kaart-velden Door Vermilion en NAM zijn in 2017 verzoeken ingediend bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat om de bestaande winningsplannen te actualiseren. De minister is het bevoegd gezag, Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) is de toezichthouder en de gemeente en andere overheden (provincie en waterschap) hebben een adviserende rol.

Rol gemeente

Gaswinning is een verantwoordelijkheid van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De gemeente heeft een adviserende rol als het gaat om gaswinning. Daarnaast verleent de gemeente in sommige gevallen een omgevingsvergunning voor het oprichten van een proefboorlocatie en eventueel in een latere fase een winlocatie. Het plaatsen van een tijdelijke boortoren, het mogen doen van een proefboring en daarna eventuele winning vindt plaats door middel van vergunningen/instemmingen, die worden afgegeven door de minister.

Om gas te mogen winnen of aanpassingen hier in aan te brengen moet het gaswinbedrijf een winningsplan opstellen. De gemeente heeft bij de winningsplannen een adviserende rol richting het ministerie. Dat geldt ook voor de provincie en het waterschap. Toezicht op mijnbouwactiviteiten wordt gedaan door Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).

Op 12 juni 2018 is een presentatie over gaswinning Steenwijkerland (pdf, 1,6 MB) gehouden voor de gemeenteraad van de gemeente Steenwijkerland.

Bodemdaling en bodemtrilling

Door gaswinning kan de bodem dalen. De bodem in Nederland bestaat uit diverse sedimenten, zoals klei, veen, zand, zandsteen en zout. In diepe lagen zandsteen komen soms olie en gas voor. Bij de winning daarvan worden die lagen samengedrukt en daardoor daalt de bodem. De bodemdaling treedt heel geleidelijk op, gespreid over een groot oppervlak. Met het oog is de daling niet te zien, maar ze is wel meetbaar. Meer informatie is te vinden op www.tcbb.nl

Sinds de jaren zestig wint Nederland aardgas uit de bodem van Noord-Nederland. Gaswinning is verantwoordelijk voor nagenoeg alle aardbevingen in het noordelijk deel van Nederland. Het gas wordt gewonnen uit een laag zandsteen op een diepte van 2 à 3 kilometer. Door de gaswinning klinkt de zandsteenlaag in. Langs breuken in deze laag ontstaat er een spanningsverschil, wat op een bepaald moment kan leiden tot een plotselinge verschuiving: een aardbeving. In Steenwijkerland is tot op heden nog geen beving gemeten. Meer informatie is te vinden op www.knmi.nl

Landelijk loket Mijnbouwschade Nabij mijnbouwactiviteiten ondervinden burgers en ondernemers soms fysieke schade aan gebouwen en grond door bodembeweging. Het is hierbij voor hen vaak lastig te bepalen wat de precieze oorzaak van deze schade is en bij wie hiervoor eventueel een schadeclaim ingediend kan worden.

Voor Groningen fungeert het Centrum Veilig Wonen (CVW) als het loket voor vragen van deze burgers en ondernemers. In Limburg heeft de provincie het Infopunt mijnbouw ingericht. Maar ook in de rest van Nederland bevinden burgers en ondernemers zich soms in de situatie waarin schade door mijnbouw wordt vermoed. Daarom is per 1 januari 2017 het Landelijk Loket Mijnbouwschade opgericht. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) geeft uitvoering aan dit loket in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken.

Als u vragen heeft over schade waarvan het mogelijk is dat die door mijnbouwactiviteiten veroorzaakt is, en waarvan niet direct duidelijk is wie aansprakelijk gesteld kan worden, is het mogelijk dit te melden bij  het landelijk loket mijnbouwschade. Dit kan door het contactformulier in te vullen op de website www.landelijkloketmijnbouwschade.nl

Inmiddels heeft de minister opdracht gegeven een protocol op te stellen voor schadegevallen bij kleine velden. Dit protocol wordt in 2018 verwacht.

Meer informatie

Adviezen, zienswijzen, winningsplannen en procedures maar ook andere informatie kunt u vinden op www.nlog.nl en specifiek via onderstaande links:

Voor andere informatie kunt u contact opnemen met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat via www.rijksoverheid.nl/contact