Informatie over voorgenomen gaswinning Eesveen en Vinkega

Vanaf 3 november tot 24 december 2017 heeft het ontwerp-instemmingsbesluit op het gaswinningsplan Eesveen ter inzage gelegen. De beantwoording van alle ingediende zienswijzen en aanpassingen aan het besluit zijn bijna afgerond. Dit betekent dat het definitieve besluit door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) binnenkort genomen wordt en nog voor de zomer ter visie wordt gelegd.

Het instemmingsbesluit over de gaswinning in Eesveen ligt vanaf 12 juli 2018 tot en met 22 augustus 2018 ter inzage. Alle indieners van een zienswijze op het ontwerpbesluit krijgen van EZK bericht van de terinzagelegging van het definitieve besluit.

Bijlagen