Roekenbeheer

Vanaf januari 2013 is de aanpak van de roekenoverlast veranderd. De aanpak in de periode 2010-2012 maakte deel uit van een proefperiode van drie jaar om de overlast van roeken te verminderen. Eind 2012 is deze onderzoeksperiode afgerond.

Uit de evaluaties is gebleken dat de aanpak van de roekenoverlast niet tot het gewenste resultaat heeft geleid. De proefperiode ‘aanpak van roekenoverlast’ is in 2009 gestart met het in kaart brengen van de roekenkolonies. Tijdens de drie seizoenen die daarop volgden, is op verschillende manieren geprobeerd de overlast te verminderen. Na drie jaar is geconcludeerd dat de roekenoverlast niet voldoende is afgenomen maar dat deze is verschoven.

Nieuwe aanpak roekenbeheer

In overleg met een ecologisch adviesbureau is gekozen voor een andere aanpak. De vernieuwde aanpak houdt in dat vanaf 2013 alleen nog maar preventief actie wordt ondernomen om de roeken te verontrusten. Dit betekent dat alleen in januari op gedoog- en overlastlocaties de nesten eenmalig worden verwijderd. De gemeente inventariseert ieder voorjaar waar roeken zich vestigen dit wordt vastgelegd in een beheerkaart.

In de winter (december-januari) worden de nesten eenmalig verwijderd. Dit geldt alleen voor nesten in de openbare ruimte. Roekennesten op particulier terrein worden niet verwijderd. Ook wordt de komende periode onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor het aantrekken van (gewenste) natuurlijke vijanden van de roek.

Ontheffing roekenbeheer

Voor het verontrusten van roeken is een ontheffing van de Flora- en Faunawet nodig. Samen met de gemeente Hardenberg-Ommen, Hoogeveen en Westerveld heeft de gemeente Steenwijkerland een ontheffing voor het verontrusten van roeken. De ontheffing was geldig van 15 januari 2013 tot en met 31 december 2018. In deze ontheffing (pdf 58kb) leest u alle informatie. Op dit moment loopt de gezamenlijke aanvraag voor een nieuwe ontheffing.

Meer informatie

Ontheffing roekenbeheer (pdf 58kb)
Raadsbrief roekenoverlast (pdf 240kb) en bijlage overzicht van de locaties (pdf 154kb).