Werkgroep Openbare Ruimte

Giethoorn Onderneemt: Harm Kroon, Roel Smit, Erik Boer, Lizanne Hubbers, Andrea Groenestege
't Gieters Belang: Feiko Jager, Evert van Dijk, Albertine Mulder
Gemeente: Robert de Jager, Chris Teurlinckx, Trudy van Es

Opdracht werkgroep Openbare Ruimte

De vraag aan de werkgroep

Maak een Streefbeeld voor de inrichting openbare ruimte van de Molenweg, het Noorderpad, het Binnenpad, de Langesteeg en het Zuiderpad. Inclusief paden, bruggen, vonders, openbare verlichting, straatmeubilair, groen, riolering en nutsvoorzieningen. Het college c.q. de gemeenteraad zijn bevoegd om het plan vast te stellen.

Toelichting

De komende jaren 2019-2022 staan voor het genoemde gebied langs de Dorpsgracht de volgende werkzaamheden gepland:

  • Fase 2 beschoeiing (start najaar 2018).
  • Vervanging verharding paden
  • Vervanging 48 aantal bruggen en vonders.
  • Vervanging openbare verlichting
  • Vervanging straatmeubilair
  • Aanpak taluds
  • Rioleringswerkzaamheden (beperkt)
  • Vervanging nutsvoorzieningen (verantwoordelijkheid nutsbedrijven).

De raad heeft in juli 2018 budget beschikbaar gesteld voor het opstellen van een Streefbeeld voor dit gebied. De werkgroep krijgt hierbij opdracht om dit plan op te stellen. De stuurgroep wordt allereerst geadviseerd over de wijze waarop het plan tot stand komt. Op advies van de werkgroep besluit de stuurgroep over het aanstellen van een (externe) opsteller van het plan. Er vinden de komende jaren veel werkzaamheden in de openbare ruimte plaats. Het is van belang dat Giethoorn tijdig wordt betrokken bij deze werkzaamheden. De werkgroep krijgt opdracht om de stuurgroep te adviseren over de wijze waarop inwoners en ondernemers tijdig worden betrokken bij deze werkzaamheden. Centraal daarbij staat dat de gemeente als opdrachtgever rechtstreeks aanspreekbaar is op de voorbereiding en uitvoering van deze werkzaamheden.