Vragen/opmerkingen en reacties

Op deze pagina vindt u een samenvatting van de vragen/opmerkingen die gemaakt zijn tijdens de inloopavond Steenwijkerdiep op 28 juni 2023, en onze reacties daarop.

Omgeving

De betekenis van het Veerhuys versterken door in het hart van de bestrating vanaf het eind van het Diep naar het Veerhuys een blauwe strook van ca. 50 cm realiseren (beton met epoxy).

De herinrichting zorgt ervoor dat de lange zichtlijnen op het Steenwijkerdiep worden hersteld. Daardoor wordt ook de positie van het Veerhuys versterkt. Er wordt een nieuwe looproute gecreëerd vanaf het water tot het Veerhuys, met hoogwaardige elementenverharding.

Bij het Veerhuys een duurzaam informatiebord plaatsen zoals bij Rams Woerthe.
Komt er groen naast het oude Veerhuys, tekening geeft dat wel aan, maar is het ook zo?

Deze plannen werken we nog verder uit.

Aanpak verloederde gebouwen rond Steenwijkerdiep.
Hoe lang blijft oude welkooppand (ruïne) nog staan?

De sloop van de voormalige Edah vormt een onderdeel van de plannen. De aanpak van het voormalige Welkoopgebouw is voor verantwoordelijkheid van de eigenaar.

Weg langs Jumbo naar Gedempte Turfhaven is historisch structuur, die wordt aangetast door verleggen weg.

Door het uitwisselen van ruimte wordt vanaf de kop van het Steenwijkerdiep een groene verbinding aangelegd naar het park Rams Woerthe. Dat is een kwalitatieve toevoeging. Een structuur die nog niet bestaat, maar wel van waarde is. Daarnaast is ook de Gedempte Turfhaven slechts onderdeel geweest van een bepaalde tijdsspanne.

Maak echte kop aan het Steenwijkerdiep water. Maak daar baken voor de schepen. Zet er bijvoorbeeld een kiosk of een gebouwtje van de havenmeester neer.

Er zijn geen plannen voor het verplaatsen van het havenkantoor of de bouw van een kiosk.

Komt er een Action?

De komst van een Action behoort tot de mogelijkheden.

Hoe mooi zou het zijn om historische schepen naar ons mooie oude stadje te halen en hiervoor voorzieningen te faciliteren in de haven.

We vinden dit een waardevolle suggestie. We bekijken dit in de verdere planvorming rondom de aanpak van het Balkengat en de visie op het Steenwijkerdiep.

Stadsarchitect is nodig voor de komende 10 jaar.

In 2024 starten we met een visie op de stad Steenwijk. Daarmee leggen we voor langere periode een wensbeeld vast voor de ontwikkeling van heel Steenwijk.

Plan Steenwijkerdiep allemaal voor de supermarkten; waar sociale verblijfsruimte, waar blijft de burger en zijn sociale contacten op straat, kinderen?

Het plan Gedempte Steenwijkerdiep betreft primair een winkelgebied. Zowel in de plannen als in de buurt vlakbij is veel ruimte voor ontmoeten, onder andere park Rams Woerthe en de Havenkop.

Voorzieningen en leefbaarheid

Veiligheid, toegankelijkheid, ook voor mensen (0-100) met een beperking  (VN-verdrag Handicap) - geen trapjes, stoepjes; denk aan mensen met een kinderwagen, rollator, scootmobiel, visusproblemen e.d.; dit inbouwen in het ontwerp en niet achteraf. Kies duurzame materialen die (lopen) niet glad zijn; vraag proefpersonen om mee te denken.

Bij het opstellen van de plannen houden we rekening met de richtlijnen voor het toegankelijk inrichten van de openbare ruimte. Met de materiaalkeuze houden we daar ook rekening mee. De plannen worden voorgelegd aan de Gehandicaptenraad Steenwijkerland, zodat ook ervaringsdeskundigen meekijken om de toegankelijkheid te borgen.

Als plankier voor de bestaande kade komt dan moet voorkomen worden dat mensen (zwemmers) onder het plankier kunnen komen (veiligheid).

Hier wordt in het ontwerp rekening mee gehouden.

Ik woon aan de Gedempte Turfhaven en zie op de tekening dat recht tegenover mijn huis een groenstrook is ingetekend. Verder op bij het Veerhuys zie ik nog 2 groenstroken. Op deze route lopen veel mensen met de hond naar het park. Het is aannemelijk dat honden/katten op die stroken gaan poepen/plassen. Ik zie liever geen (stankoverlast) groenstroken op deze plekken. Ook een prullenbak met poepzakjes lijkt me geen goed idee i.v.m. vandalisme.

Groen, bomen en wadi’s zijn nodig om de gevolgen van het veranderende klimaat op te vangen. Het groen is voor het Steenwijkerdiep een kwalitatieve toevoeging. Het verhoogt de verblijfskwaliteit en voorkomt wateroverlast en hittestress.

Veel zitgelegenheid/bankjes en groen (bakken, planten en bloemen, bomen).

Zitgelegenheden en groen zijn opgenomen in de plannen.

Bewegen en ontmoeting/buurtfunctie.

In het ontwerp is vlakbij de havenkop rekening gehouden met een ontmoetingsplek, ook voor de buurt.

Winkelgebied is iets anders dan een verblijfsgebied. Functionaliteit en gebruiksgemak zou leidend moeten zijn.

Een winkelgebied en verblijfsgebied zijn twee verschillende beschouwingen op de inrichting van het Steenwijkerdiep. De combinatie versterkt de beleving van het gebied en het gedrag van de bezoekers.

Verblijfsplekken (conform beheervisie Park Rams Woerthe) nodigen hangjeugd uit. Aandachtspunt is het (gebrek aan) toezicht.

Er zijn overal in de binnenstad ruimtes en plekken waar jongeren elkaar ontmoeten en verblijven. Zolang dat niet leidt tot schade of ernstige overlast is dat toegestaan. Bij meldingen van overlast wordt door boa’s gecontroleerd en opgetreden als dat nodig is.

Veel hangjeugd op dit moment. Graag aandacht voor voldoende verlichting. (Bram Harmsma: indien veel overlast dan kwestie van handhaven, wellicht cameratoezicht).

De overlast van hangjeugd heeft onze aandacht. De locatie is geregistreerd als ‘hotspot’. Dit houdt in dat we de locatie vaker meenemen tijdens surveillances.

Hangjeugd kopzijde diep handhaving.

Deze situatie is bekend bij de jeugdboa’s, politie en de jeugdwerkers van Sociaal Werk De Kop. We handhaven op overlast en gevaarlijke situaties.

Is de steiger breed genoeg zodat twee winkelwagens elkaar kunnen passeren?

Ja, de steiger is breed genoeg.

Havenkop, mooi initiatief, maar hout vergt wel onderhoud en wordt ook glad. Gaat gemeente dit goed onderhouden?

Het onderhoud wordt opgenomen in het reguliere beheerprogramma.

Waarom geen water meer, hoort bij het diep.

Het terugbrengen van water in de plannen vraagt in relatie tot de overige functies te veel ruimte. Met name het parkeren geeft een grote druk op de beschikbare ruimte. Er is bewust een keuze gemaakt om alleen water toe te voegen voor de klimaatadaptatie.

Wordt het Steenwijkerdiep op de kop in het water ook schoongemaakt. Het schoonspuiten van de brug en wanden en perrons graag voor het seizoen 1 april en niet in het seizoen je jaagt de boot eigenaren er mee weg op deze manier.

Als de kop van het Steenwijkerdiep klaar is, dan wordt deze meegenomen in de jaarlijkse schoonmaakronde. De schoonmaakronde zal vanaf 2024 voor 1 april plaatsvinden.

Nieuwe trap waterkant rekening houden met mindervaliden die behoefte hebben aan een gladde helling.

Het plan voorziet in een hellingbaan voor mindervaliden.

Zwerfvuil kop Steenwijkerdiep.

Zwerfafval is een bekend aandachtspunt. De afvalbeheerder controleert het gebied regelmatig en ruimt het zwerfafval op.

Veel zwerfvuil, kan dit vaker worden schoongemaakt.

Wordt opgenomen in het reguliere beheerprogramma.

Van de 2 restafval containers is er 1 voor havenpassanten. Dit systeem werkt met codes wat niet altijd wordt begrepen. Afval wordt dan achtergelaten. Een toeziende havenmeester is er niet meer.

Er is weer een havenmeester aanwezig.

Weinig afvalvoorzieningen.

Er worden, net als nu, afvalbakken geplaatst. We nemen dit mee in het ontwerp.

Een fontein op het eind van het huidige Diep.

In het voorliggende ontwerp is geen fontein opgenomen.

Woningen boven de supermarkten.

Er komen geen appartementen boven de supermarkten. Het bouwen daarvan vraagt veel aanpassingen van de supermarkten aan hun gebouwen.

Verkeer en parkeren

Kwalitatief betere abri's (Tukseweg).

Bij de aanpassingen aan de Tukseweg kijken we hoe de bushalte aan de Matthijs Kiersstraat hierin een plek kan krijgen. We onderzoeken of er voldoende ruimte is/komt voor het aanbrengen van een abri. Op dit moment kent deze halte geen abri.

Voorrang voor voetgangers (nu is het heel lastig laveren voor voetgangers, omdat voetpaden - langs de winkels - als fietspad gebruikt worden en auto's altijd voorrang claimen) - rare stoepjes, ontbrekende trottoirs.
Gescheiden wegen/routes voor voetgangers, fietsers en auto's.
E-Bike botst tegen winkelkar, bejaarde vrouw komt ongelukkig ten val. De opzet van wegen tussen de winkels en de auto's combineert verschillende gebruikers (met drie verschillende snelheden) op hetzelfde weggedeelte. Daarnaast is er geen onderscheidend fietspad aanwezig. Fietsers moeten het winkelde publiek zigzaggend zien te ontwijken, met alle risico's van dien.
Veiligheid voor fietsers in combinatie met parkeren op t Diep.
Waar fietsen de fietsers op het Diep.

Voor de voetgangers, fietsers en auto’s zijn gescheiden verkeersruimtes in het plan opgenomen. In het ontwerp zijn voetpaden en oversteekplaatsen opgenomen voor de veiligheid van de voetganger. Met betrekking tot fietsers in het voetgangersgebied (met name voor de winkels) blijven we afhankelijk van de wijze van gebruik (gedrag) door de fietser. De voetgangerszone biedt ruimte voor gemengd gebruik.

Onduidelijkheid over bestaande afslag fietsers Tukseweg, veel mensen missen de afslag en blijven op de Tukseweg fietsen richting Dolderbrug, bord staat verkeerd.
Afslag na Lidl rechts af slecht aangegeven. Veel mensen via de hoofdweg.
Graag de huidige situatie t.o.v. de fietsers die komend vanuit de stad de parallelweg op moeten aanpassen onveilige situatie -> knik, en veel mensen weten niet dat zij hier gebruik van moeten maken (veel fietsers fietsen op de Tukseweg.

Bij de aanpassingen van de Tukseweg wordt de situatie opnieuw beoordeeld. Het onderzoek naar de inrichting van de Tukseweg loopt nog.

Bewoner parkeren appartementen Gouden Engel legt zware druk op de parkeermogelijkheden voor dat deel van het Ged. Steenwijkdiep. Zijn er alternatieven?

We onderzoeken de parkeermogelijkheden ergens anders in of nabij het plangebied.

Ik heb gisteren begrepen dat het nog te bouwen appartementencomplex  geen ondergrondse parkeergarage krijgt. Waar gaan de bewoners hun auto’s parkeren? Of wordt de  blauwe zone dan (deels) opgeheven?

Deze bewoners parkeren in principe vlakbij hun appartement, met een ontheffing voor de blauwe zone. De parkeermogelijkheden ergens anders in of vlakbij het plangebied worden onderzocht.

En is het mogelijk het aantal parkeerplaatsen op het gedempte Steenwijkerdiep (met name aan de zijde van het Veerhuys) te verhogen?

In het ontwerp is uitgegaan van het aantal parkeerplaatsen zoals die op basis van de  parkeernormen moet woerden berekend. We verwachten dat daarmee ruim voldoende parkeerplaatsen in het plangebied zijn. Er is gezocht naar een inrichting waarbij ook ruimte is voor klimaatadaptieve maatregelen zoals wateropvang, bomen en beplanting. Daarnaast is ruimte ingericht voor de winkelboulevard/promenade en fietsenstallingen.

Waarom wordt de historische lijn van de kademuur hier niet gevolgd zodat er meer ruimte is voor parkeren?

Bij het inrichten van het Steenwijkerdiep gaat het niet alleen om parkeren. Er zijn opgaven voor verkeer, parkeren, wateropvang en vergroening. Er zijn ruimtelijke keuzes gemaakt om al deze eisen/opgaven een plek te geven in het ontwerp. Ook is het noodzakelijk dat er een prettige verblijfsruimte overblijft die voldoende ruimte biedt aan het winkelend publiek. 

Kunnen de parkeerplaatsen langs het hek Rams Woerthe niet weg?

Nee, deze parkeerplaatsen maken onderdeel uit van de totale parkeerbalans.

Schuin parkeren op 't diep.
Is er nagedacht om parkeren gestoken te maken in plaats van haaks? Gestoken lijkt makkelijker in gebruik.

Voor deze optie is niet gekozen. Bij schuin parkeren wordt het wegrijdende verkeer in één richting gestuurd. In het voorliggende plan is ervoor gekozen spreiding in het verkeer te houden zodat weggebruikers op meerdere plekken de aansluiting op de Tukseweg kiezen.

Parkeren Aldi kan wel onder de grond of half verdiept onder het winkelpand.

Deze opties zijn financieel niet haalbaar.

Laden en lossen Aldi zien sommigen als een groot probleem.
We hebben zorgen over route bevoorrading Aldi, de vrachtauto moet ronddraaien en gaat over het trottoir. Lijkt ons gevaarlijk.

Het laden en lossen bij de Aldi, in combinatie met de aanrijroutes voor het bevoorradend verkeer, is zo ingepast dat de chauffeur zo goed mogelijk zicht houdt op fietsers en wandelaars. Voor het laden en lossen manoeuvreert de vrachtauto op eigen terrein.

Ik heb vraagtekens bij het laad/losplek van de Aldi. Hoe gaat de vrachtwagen daar inparkeren? Als de vrachtwagen vanaf Tuk komt moet er ergens gedraaid worden. Komt de vrachtwagen van de andere kant dan moet hij de weg oversteken. Het is daar een druk verkeerspunt.

De route voor het bevoorradend verkeer is als volgt: vanaf Tuk slaat de vrachtwagen vóór het voormalige Welkooppand af naar het Steenwijkerdiep. Vervolgens rijdt de vrachtwagen achter de Jumbo langs en draait aan de oostzijde van het Steenwijkerdiep de Tukseweg weer op richting Tuk. De vrachtwagen moet inderdaad de weg oversteken om de laad- en losplek in te draaien. Hij steekt buiten het voetpad, op eigen terrein, achteruit. Dat is een route waarmee de chauffeur zo goed mogelijk zicht houdt op de voetgangers en fietsers.

Sinds de komst van Budget Food wordt er regelmatig geladen/gelost en wordt de weg geblokkeerd voor ander vrachtverkeer. Dit is niet wenselijk. Een laadperron ontbreekt maar daar is ook geen ruimte voor.

We gaan extra aandacht besteden aan deze locatie en regelmatig controleren om gevaarlijke verkeerssituaties tegen te gaan. 

Verzoek om vrachtverkeer te laten aanrijden vanaf de Dolderbrug, niet door de stad laten rijden.

Het vrachtwagenverbod op de Kornputsingel blijft gehandhaafd. De snelste aanrijroute voor het vrachtverkeer naar het Steenwijkerdiep blijft daarmee via de Dolderbrug. Vooreerst worden er geen aanvullende verkeersmaatregelen ingesteld.

Betrek de ingang Steenwijkerdiep (afslag Tukseweg) bij het ontwerp en het zebrapad op de Tukseweg: oversteken is daar niet veilig (trottoir ontbreekt, auto's rijden te hard, er is onvoldoende zicht i.v.m. de steeds meer uitdijende heg (gladheid door de bessen/bomen).
Zebrapad Tukseweg niet logisch.

Voor de inrichting van de Tukseweg en de aansluiting met de Woldpoort is nog geen definitief ontwerp. Het onderzoek daarvoor loopt nog. Doel is dat de snelheid van het verkeer naar beneden gaat en dat er goed gekeken wordt naar de ruimte voor de voetganger en fietser.

Zebrapaden verlichten.

We kijken of we deze beter kunnen verlichten.

Aansluitingen Tukseweg, 1 richtingsverkeer.

Voor de inrichting van de Tukseweg is er nog geen definitief ontwerp. Het onderzoek daarvoor loopt nog. Het doel is dat de snelheid van het verkeer naar beneden gaat en dat er goed gekeken wordt naar de ruimte voor de voetganger en fietser. De ontsluiting aan de zijde van het Veerhuys blijft een uitrit, de ontsluiting van het parkeerterrein van de Aldi wordt enkel een inrit. De ontsluiting ter hoogte van het voormalige Welkooppand blijft een in- en uitrit.

Aanpassing bij Woldstaete, hoe komt dat?

Voor de inrichting van de Tukseweg en de aansluiting met de Woldpoort is nog geen definitief ontwerp. Het onderzoek daarvoor loopt nog. Het doel is dat de snelheid van het verkeer naar beneden gaat en dat er goed gekeken wordt naar de ruimte voor de voetganger en fietser.

Kruising bij kop Steenwijkerdiep, onveilig, bocht wordt krap genomen.
Hoe wordt de voorrang geregeld bij splitsing voormalige Welkoop, Steenwijkerdiep en Chinees?

Op de kruising bij de kop van de haven, waar de parkeerplaats aansluit op de het Steenwijkerdiep, worden bomen geplaatst. Hierdoor wordt de ruimte beperkt. Het doel is om de aandacht op de kruising te verhogen waardoor snelheden afnemen en om het verloop van de weg meer zichtbaar te maken. Daarbij wordt voldoende uitzicht gehouden om tegemoetkomend verkeer goed te kunnen zien.

Binnen/buiten scope van dit project? 30 km-zone maken van Steenwijkerdiep/Houthaven wordt nu te hard gereden.

Het Steenwijkerdiep en Houthaven liggen in een 30km-zone.

Zorgen over (toenemende) verkeersonveiligheid op kruisingen bij kop gedempte diep met name voor fietsers. Fiets er dagelijks met mijn basisschool kinderen. Toenemende aantal auto’s (afwikkeling >50% via Welkoop). En kan er belijning voor fietsers (fietsstrook) komen?
Veilige oversteek van de parkeerplaatsen naar de kop van het diep.

In het inrichtingsplan voor het Steenwijkerdiep wordt het kruisingsvlak bij de kop van het Gedempte Steenwijkerdiep uitgevoerd in een andere kleur verharding. Daarmee is de kruising goed herkenbaar als plek waar de uitwisseling van verkeer plaatsvindt. Er is niet gekozen voor het aanbrengen van belijning of fietsstroken.

Zorgen over veiligheid, fietsende (kleine) kinderen, oversteek Tukseweg en splitsing bij Chinees en oude Welkooppand werden gezien als gevaarlijk.

In het verkeerssysteem van Steenwijk heeft de Tukseweg als toegangsweg een belangrijke functie. Dat maakt dat de weg drukker is dan andere wegen rondom het Steenwijkerdiep. In de uitwerking van de Tukseweg zijn de veiligheid van de voetganger en fietser belangrijke randvoorwaarden.

Graag wil ik op de hoogte gehouden worden omtrent de verkeerssituatie op het drukke verkeerspunt Tukseweg, Paardenmarkt (Woldpoort), Kornputsingel. Er moet iets veranderen in de huidige situatie, maar er wordt hopelijk wel naar de woonsituatie van omwonenden, zoals wij, gekeken. Trottoir graag behouden, zodat verkeer ‘straks’ niet door de voortuin rijdt (bij wijze van), in ons geval, op ons adres.
Tukseweg, er wordt hard gereden, met name vanaf de Dolderbrug de stad in. Er wordt geen voorrang verleend.
Aanbrengen drempel Tukseweg.
Mooi plan, veel groen. Maak me wel zorgen om de verkeerssituatie op de Tukseweg. Veel verkeer zowel auto’s, vrachtwagens en fietsers -> doorstroom.
Kruising Tukseweg – Steenwijkerdiep blijft gevaarlijk; nog gevaarlijker door meer verkeersbewegingen. Alert fietsers in de chaos.

De Tukseweg is één van de belangrijke invalswegen van Steenwijk. Dat maakt dat de weg drukker is dan omliggende wegen. Daarmee vraagt de verkeersveiligheid extra aandacht. Voor de inrichting van de Tukseweg is er nog geen definitief ontwerp. Het onderzoek daarvoor loopt nog. Het doel is dat de snelheid van het verkeer naar beneden gaat en dat er goed gekeken wordt naar de ruimte voor de voetganger en fietser.
We houden op verschillende momenten inloopsessies waarin we de plannen presenteren. Hiervoor nodigen we de omwonenden uit.

Geen extra verkeersbelasting via en naar het station. Overbelasting nu al.
Geen extra verkeersbelasting voor route Van Swinderenstraat, Zigher ter Steghestraat. We hebben al veel te veel auto’s, vrachtauto’s en bussen voor de deur langs! We zijn elke keer het afvoerputje voor de stad.

We houden in de ontwikkelingen rekening met een toename in het verkeer. Dit verkeer komt vooral via de hoofdtoegangswegen naar de Tukseweg en het Steenwijkerdiep. Het bevoorradend verkeer komt vooral vanaf de Ruxveenseweg. Dit is onderdeel van de gesprekken met de supermarkten die aan de Tukseweg en het Steenwijkerdiep zitten. Het is echter moeilijk om chauffeurs te sturen. De Tramlaan, Meester Zigher ter Steghestraat en de Harmen van Swinderenstraat kunnen de verwachte toename van het verkeer aan.

Duurzaamheid en natuur

Geen hoofdrol voor parkeren (nog meer dan nu?): het is uit de tijd om 'voor de deur' te kunnen parkeren en/of gratis. Auto's domineren het beeld (in het ontwerp). Meer uit het zicht dus. Uitgangspunt: milieu/klimaat/bewegen.

Met de aanplant van bomen en de aanleg van wadi’s is er ruimte gemaakt voor de opvang van extreme neerslag en het voorkomen van hittestress. Gezien de functie van het Steenwijkerdiep als winkelgebied met hoofdzakelijk supermarkten, is ook de parkeerbalans een belangrijk gegeven. We moeten binnen de ontwikkeling van het Steenwijkerdiep voldoen aan een vastgestelde parkeernorm. In het ontwerp wordt een afweging gemaakt van belangen.

Doe 'iets leuks' met de onkruidkavels.  Eventueel tijdelijk een winkel met biologische streekproducten!

We zullen de opmerking voorleggen aan de betreffende perceeleigenaren.

Meer bomen op p-plaatsen.

Binnen de ontwerpopgave is het behalen van de parkeernorm één van de uitgangspunten. We moeten voldoen aan gemaakte afspraken en de parkeernorm. Bij de aanplant van meer bomen op de plek van parkeerplaatsen voldoen we niet aan de gemaakte afspraken en de geldende parkeernorm.

Denk aan goede (visuele/aangename) verbinding tussen gebied Steenwijkerdiep naar binnenstad. Dit is een entree!! (groen kan verbinden element zijn).

Dit wordt in de plannen verder uitgewerkt.

Parkeerplaatsen: groene tussenheggen, doorgaand rijden: gesloten steenbestrating, p-plekken: gras (open) stenen.

Bij de materiaalkeuze maken we een afweging tussen functionaliteit en klimaatadaptatie.

Planning en beleid

Meer laadvoorzieningen voor elektrische auto’s. Graag rekening houden met (extra) voorziening richting het centrum.

Voor het plaatsen van laadpalen is een plankaart opgesteld. Voor de uitrol proberen we de groei in elektrische auto’s te volgen en net voor te lopen op de vraag naar laadplekken. Hierbij proberen we de balans te bewaken en ook ruimte te houden voor de klanten die met een fossiele brandstofauto willen parkeren.

Wat is de planning voor nieuwbouw van Lidl, Aldi en Jumbo?

De nieuwbouw van de supermarkten is afhankelijk van de planologische procedure.

Wordt openbare ruimte daarvoor of daarna aangepakt?
Buurtgroep: wanneer wordt Tukseweg aangepakt, in welke fase zit dit?

We maken een gefaseerde planning. We houden hierbij rekening met de bouw van de supermarkten.