Speelplekkenbeleid

De gemeenteraad heeft in januari 2014 het meerjarenplan Spelen vastgesteld.

De afgelopen jaren hebben speelplekken breed in de belangstelling gestaan in Steenwijkerland. Na een aantal jaren van verminderde aandacht (landelijk en in Steenwijkerland), is spelen weer helemaal ‘hip’. Meer en meer wordt bewegen, sporten en ontmoeten in de buitenruimte belangrijker. Mooie, avontuurlijke en sportieve speelplekken als ontmoetingsplek zijn belangrijk in deze trend.

Voor de periode tot 2020 zijn de volgende ambities uitgesproken:

  • Meer samenwerken met inwoners
  • Meer speelwaarde en bewegen én minder speelplekken
  • Toekomstbestendig areaal

Meer samenwerken met inwoners

Speelplekken zijn plekken voor de buurt. Voor kinderen, maar net zo goed voor hun ouders/verzorgers. Het betrekken van de (toekomstige) gebruikers is daarom ook niet meer dan logisch. Bij het maken van plannen voor de (her)inrichting van een speelplek is het inmiddels vanzelfsprekend om dit met omwonenden en kinderen te doen.

Een nadrukkelijke wens (en kans) voor de komende jaren is om de betrokkenheid van de buurt vast te houden. Door zelfbeheer door de buurt kan voor de speelplekken een hoger onderhoudsniveau/beeld worden bereikt. Belangrijk is dat de gemeente eindverantwoordelijk (en aansprakelijk) blijft omdat het niet acceptabel is om deze juridische en financiële verantwoordelijkheid bij een groep vrijwilligers neer te leggen. Een pilot op het gebied van zelfbeheer is dan ook een wens.

Meer speelwaarde en bewegen én minder speelplekken

Meer speelwaarde en minder speelplekken klinkt tegenstrijdig. Toch is dat het niet. Momenteel zijn in Steenwijkerland circa 35 speelplekken met twee speeltoestellen of minder (trapvelden uitgezonderd). De speelwaarde en uitdaging op deze kleine plekken is minimaal. Door deze speeltoestellen (indien mogelijk in verband met technische staat) te verplaatsen naar andere speelplekken in de buurt ontstaan daar grotere en gevarieerde speelplekken met meer mogelijkheden om te spelen en te bewegen. Ook in het kader van een efficiënt en effectief beheer en onderhoud hebben grotere speelplekken de voorkeur.

Uit de cijfers Databank van Overijssel blijkt dat ook de ontgroening niet aan Steenwijkerland voorbij gaat. Het ‘dieptepunt’ met het aantal jeugdigen in Steenwijkerland wordt rond 2025 bereikt; In 2025 is nog geen 17% van het aantal inwoners tussen de 0 en 14 jaar. Tegelijkertijd vergrijst Steenwijkerland. In 2035 is bijna 30% van de inwoners van Steenwijkerland 64 jaar of ouder. Met deze gegevens in het achterhoofd is het dan ook niet meer dan logisch om te kiezen voor minder speelplekken en soms te kiezen voor een inrichting van een speel- of sportplek die ook geschikt is voor senioren.

Het inrichten en aanleggen van nieuwe speelplekken wordt dan ook een halt toe geroepen. Herinrichting van bestaande speelplekken (om de speelwaarde en het gebruik te vergroten) staat hier los van. Uitzondering zijn de eventuele speelplekken in nieuwbouwprojecten, deze worden vanzelfsprekend wel aangelegd.

Toekomstbestendig speeltoestellenbestand

Het speeltoestellenbestand moet op orde zijn, de bestaande speeltoestellen moeten veilig zijn, meldingen van inwoners moeten adequaat worden opgelost en er moet voldoende budget beschikbaar zijn om dit allemaal te organiseren. Het aantal speelplekken en speeltoestellen moet daarom de komende jaren gelijk blijven of krimpen.

Vanuit het onderdeel beheer en onderhoud zijn daarom ook een aantal ambities, wensen en kansen te benoemen. De belangrijkste ambitie is een toekomstbestendig speeltoestellenbestand. Een speeltoestellenbestand dat beheerbaar en veilig is en dat voldoende uitdaging biedt voor de jeugd zodat er gespeeld wordt.

Vanuit het oogpunt van beheer zijn zandondergronden als valdempende ondergrond onder een speeltoestel de meest wenselijke ondergrond. De valdempende werking van zand is de beste demping die onder een speeltoestel geboden kan worden. Tegelijkertijd is het beheer-, onderhouds- en budgetvriendelijk. Bij nieuwe speeltoestellen wordt dan ook een valdempende ondergrond van zand gerealiseerd.

Spelen in 2020 doen we met elkaar!

De afgelopen jaren is volop geïnvesteerd in speelplekken en is de tevredenheid sterk gestegen. De kwaliteit van de speelplekken en de tevredenheid van onze inwoners over de speelvoorzieningen in de buurt willen we graag behouden en borgen. Door bovenstaande uitgangspunten voor uitvoering de komende jaren als leidraad te gebruiken verwachten wij dat de tevredenheid nog iets kan stijgen.

Samen met de jeugd gaan we voor een openbare ruimte met speelplekken die avontuurlijk en uitdagend zijn. Die bewegen en buitenspelen leuk maken. We gaan voor speelplekken als (sociale) ontmoetingsplekken in de buurt.