Subsidie stimuleren vitaliteit binnenstad Steenwijk

Wilt u als eigenaar van een pand in de binnenstad van Steenwijk interne of externe bouwkundige aanpassingen (verbetering, herstel of vernieuwing) doen aan een bedrijfspand? Dan kunt u in aanmerking komen voor een eenmalige subsidie voor de materiaal- en arbeidskosten van de bouwkundige aanpassingen. 

Spelregels

Er zijn een aantal spelregels om voor subsidie in aanmerking te komen. We zetten ze hieronder op een rijtje.

 • De subsidie kan aangevraagd worden door een eigenaar van een bedrijfspand in de binnenstad van Steenwijk.
 • De bouwkundige aanpassing moet bijdragen aan het in stand houden en verbeteren van de vitaliteit van de binnenstad van Steenwijk door:
  • het duurzaam versterken van de retail-, leisure- en horecafunctie;
  • het duurzaam tegengaan van verloedering en verpaupering van bedrijfspanden en 
  • het duurzaam invullen van leegstaande bedrijfspanden.
 • De subsidie is niet beschikbaar voor bouwkundige aanpassingen in panden met de functie wonen.
 • De kosten voor materiaal en arbeid van de bouwkundige aanpassingen (verbetering, herstel of vernieuwing) komen voor subsidie in aanmerking
 • De volgende kosten komen niet voor subsidie in aanmerking:
  • manuren van werkzaamheden die niet door een bedrijf worden uitgevoerd;
  • verrekenbare BTW;
  • legeskosten voor vergunningen;
  • werkzaamheden en kosten waarvoor op basis van andere regelingen al subsidie is verleend.
 • De werkzaamheden moeten binnen 6 maanden na de dagtekening van de subsidieverleningsbeschikking zijn gerealiseerd. U kunt deze termijn eenmalig met maximaal 6 maanden verlengen, als u dit schriftelijk verzoekt.
 • De bouwkundige aanpassingen moeten minimaal 3 jaar na de subsidieverstrekking in stand blijven.
 • De nieuwe stimuleringsregeling gaat uit van cofinanciering. De hoogte van de subsidie is maximaal 40% van de kosten die voor de bouwkundige aanpassingen in aanmerking komen. De hoogte van het subsidiebedrag moet minimaal € 10.000,- zijn.
 • De subsidie wordt per bedrijfspand slechts 1 keer verleend. 
 • Het bestuur van de Stichting Steenwijk Vestingstad geeft advies over de aanvragen. De aanvrager blijft daarbij anoniem.
 • De Algemene subsidieverordening gemeente Steenwijkerland 2018 en de Nadere regels subsidie stimuleren vitaliteit binnenstad Steenwijk 2021 zijn van toepassing op het aanvragen van een subsidie om de vitaliteit van de binnenstad in Steenwijk te stimuleren.
   

Aanvragen

Via de onderstaande button kunt u het aanvraagformulier openen.

Vraag de subsidie 'stimuleren vitaliteit binnenstad Steenwijk' aan

Bijlagen bij uw aanvraag

 • een begroting op basis van gespecificeerde offertes waaruit duidelijk blijkt welke werkzaamheden worden verricht en wat de geraamde kosten zijn. De in de aanvraag opgenomen begroting moet opgesteld worden door of gebaseerd te zijn op een bijgesloten gespecificeerde offerte van een bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onderneming;
 • een helder plan van aanpak met een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden, inclusief tekeningen en foto's die inzicht geven in de bestaande situatie, de gebreken en de gewenste situatie;
 • een exploitatiebegroting waaruit blijkt dat de retail-, leisure- of horecafunctie duurzaam in stand kan blijven na de bouwkundige aanpassingen;
 • de benodigde vergunning(en) als het om vergunningplichtige activiteiten of werkzaamheden gaat;
 • een verklaring van de aanvrager waarin de aanvrager ondubbelzinnig verklaart dat de onderneming in de afgelopen 3 jaren geen steunbedragen heeft ontvangen, die samen met deze aanvraag, het steunmaximum van de de-minimisregeling meer dan € 200.000,- is;
 • een bewijs dat de aanvrager eigenaar is van het bedrijfspand waarop de aanvraag betrekking heeft.

Gebied waarvoor de regeling geldt

Het gaat om de binnenstad van Steenwijk, binnen de oude stadswallen. Globaal is dit het gebied ten zuiden van de Noordersingel en Goeman Borgesiusstraat, ten westen van Molenwal en stadswal. En ten noorden van de zuidelijke stadswal, de westelijke zijde wordt begrensd door de panden aan de Kornputsingel en panden ten oosten van de parkeerplaats Paardenmarkt en Woldpoort 57.

Kaart met het gebied dat in aanmerking komt voor de subsidie Vitaliteit binnenstad

Beschikbare geld

Er is € 400.000,- beschikbaar. De hoogte van de subsidie is maximaal 40% van de kosten die voor de bouwkundige aanpassingen in aanmerking komen. De hoogte van het subsidiebedrag moet minimaal € 10.000,- zijn.
Als het maximaal beschikbare bedrag van € 400.000,- overschreden wordt, dan worden de op die dag binnengekomen volledige subsidieaanvragen gerangschikt door middel van loting. 

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0521.