Subsidie voor sport

Sportverenigingen die in de gemeente Steenwijkerland zijn gevestigd kunnen een sportsubsidie of een eenmalige/projectsubsidie aanvragen. De sportsubsidie is gebaseerd op het ledenaantal.

U kunt online een sportsubsidie aanvragen.

De volgende doelgroepen komen voor normsubsidie in aanmerking:

 • Jeugdleden woonachtig in de gemeente Steenwijkerland: € 10,00 per lid

 • Seniorleden woonachtig in de gemeente Steenwijkerland: € 5,00 per lid

 • Gehandicapte leden: € 50,00 per lid. Voor deze doelgroep geldt, dat de sportaanbieder niet in de gemeente Steenwijkerland gevestigd hoeft te zijn.

Wat u moet weten

 • De aanvraag voor subsidie moet ieder jaar voor 1 februari zijn ingediend, gebaseerd op het ledenaantal per 1 januari van dat jaar.

 • De Nadere regels sportsubsidies Steenwijkerland 2018 zijn van toepassing op het aanvragen van een sportsubsidie. Leest u deze eerst goed door voordat u het aanvraagformulier invult.

Voorbeelden

Voorbeelden van een eenmalige subsidie en/of projectsubsidie zijn:

 • Eenmalige subsidie voor verbetering van sporttechnisch kader

 • Eenmalige subsidie voor verbetering van bestuurskader en organisatieverbetering

 • Eenmalige subsidie voor stimulering sportbeoefening door jeugdigen

 • Eenmalige subsidie voor stimulering sportbeoefening door ouderen

 • Eenmalige subsidie voor stimulering sportbeoefening door gehandicapten

Verantwoording

Na afloop van het subsidiejaar moet u mogelijk een aangevraagde eenmalige subsidie verantwoorden. Deze verantwoording bestaat uit:

 • een inhoudelijk verslag, waaruit blijkt dat het doel is gerealiseerd

 • een beschrijving van de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend

 • een overzicht van de inkomsten en uitgaven; de jaarrekening

U kunt online de aanvraag tot subsidievaststelling indienen.

Subsidieplafond sportsubsidies

Voor sportsubsidies is in 2018 een bedrag van € 85.047,00 beschikbaar gesteld.

Verdelingsmaatstaf

De hoogte van de door een aanvrager te ontvangen sportsubsidie wordt op basis van de Nadere regels sportsubsidies Steenwijkerland 2018 bepaald. Dit betekent dat bij de verdeling van het beschikbare budget normsubsidies voorrang hebben op verstrekking van eenmalige subsidies. Eenmalige subsidies worden in volgorde van ontvangst behandeld.

U kunt ook schriftelijk een sportsubsidie aanvragen (pdf, 212 KB) of schriftelijk een aanvraag tot subsidievaststelling indienen (pdf, 238 Kb).

Vragen

Voor meer informatie over de sportsubsidie kunt u contact opnemen met de gemeente.