Evenementenvergunning en evenementmaterialen

Wilt u als particulier, bedrijf of instelling een muziek- of sportevenement of een ander publieksevenement organiseren? Dan heeft u daarvoor in een aantal gevallen een evenementenvergunning nodig. Deze kunt u aanvragen bij de gemeente waar het evenement wordt gehouden.
 
Kleine evenementen zoals bijvoorbeeld een straatfeest of een eendaagse wandeltocht kunt u melden bij de gemeente. U hoeft dan geen evenementenvergunning aan te vragen. Kijk bij de voorwaarden van kleine evenementen of uw evenement hieraan voldoet.

U kunt een evenementenvergunning aanvragen bij de gemeente.

Vooroverleg

U kunt ook contact opnemen met de gemeente voordat u de evenementenvergunning aanvraagt. De gemeente kan u  informeren over welke stukken u moet aanleveren om uw aanvraag goed te laten verlopen.

Plattegronden

Bij uw aanvraag moet u verschillende plattegronden aanleveren (zie benodigde stukken). Heeft u zelf geen plattegrond? Dan kunt u een plattegrond opvragen bij de gemeente.

Aanvraagtermijn

Houdt u rekening met een aanvraagtermijn van 8 weken of langer!

 • Naarmate een evenement groter is, is het van belang om al eerder een aanvraag in te dienen om problemen te voorkomen. Zo kunnen de hulpdiensten hun planningen hierop aanpassen en zorgen dat ze voldoende personeel beschikbaar hebben.
 • Daarnaast heeft de gemeente voldoende tijd nodig voor het publiceren van de aanvraag en het inwinnen van adviezen.

Benodigde stukken

Bij uw aanvraag moet u verschillende bijlagen indienen. Welke dat zijn is afhankelijk van het soort evenement dat u wilt organiseren. Houd bij het aanvragen van een evenementenvergunning de volgende gegevens bij de hand:

 • Programma van het evenement
 • Een plattegrond van een evenemententerrein. Bekijk de eisen aan een plattegrond van een evenemententerrein.
 • Een plattegrond van de indeling van een tent. Bekijk de eisen aan een plattegrondindeling van een tent.
 • Constructieberekeningen tent, podium en tribune
 • Tekeningen e.d. overige bouwwerken
 • Register Attractie- en Speeltoestellen (RAS) nummers van kermisattracties (bijvoorbeeld van draaimolen, zweefmolen, autoscooter). Meer informatie over RAS.
 • Tekeningen opstellingen kramen/braderieën
 • Gegevens van de aanvrager ontheffing Drank- en Horecawet voor het schenken van zwakke alcohol
 • Gegevens van de externe beveiligingsorganisatie
 • Beveiligingsplan
 • Een veiligheidsplan/draaiboek. Bekijk een voorbeeld van een veiligheidsplan/draaiboek (pdf, 815 Kb).
 • Contactgegevens contactpersoon beveiliging eigen organisatie
 • Verkeersplan
 • Bij vuurwerk: gegevens van het bedrijf dat het vuurwerk verzorgt

Wet Natuurbescherming

Vindt uw evenement plaats in een natuurgebied of in een gebied waar beschermde planten- en/of diersoorten aanwezig zijn? Dan heeft u mogelijk een vergunning of ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming.
De Wet natuurbescherming beschermt Nederlandse natuurgebieden en planten- en diersoorten. De Wet natuurbescherming kent een zorgplicht. Deze houdt in dat u nadelige gevolgen voor planten en dieren moet voorkomen en zorgvuldig moet omgaan met de omgeving.

De provincie bepaalt of u een vergunning of ontheffing krijgt. Voor meer informatie over de Wet natuurbescherming kunt u contact opnemen via de Natuurtelefoon van de provincie Overijssel, telefoonnummer 038 - 499 76 20.

Evenementmateriaal

Het is mogelijk om via de gemeente evenementmateriaal te lenen. Denk hierbij onder andere aan dranghekken en schrikhekken. Schrikhekken zijn hekken voor het afsluiten van wegen. U kunt hiervoor gebruik maken van het aanvraagformulier evenementmaterialen.

Drank- en Horecaontheffing

Wilt u tijdens een bijzondere gelegenheid, zoals een muziek- of sportevenement, alcoholhoudende drank met minder dan 15% alcohol of wijn schenken? Dan moet u hiervoor een Drank- en Horecaontheffing aanvragen.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag voor een evenementenvergunning bent u leges verschuldigd. Een overzicht van de kosten vindt u in de legesverordening.

Schriftelijk

U kunt schriftelijk een evenementenvergunning aanvragen (pdf, 370 KB). U kunt ook schriftelijk evenementmaterialen aanvragen (pdf, 289 KB).

Vragen

Voor meer informatie over de evenementenvergunning kunt u contact opnemen met de gemeente.