Achtergrondinformatie bij het Omgevingsplan

Meer informatie over de beleidsnotitie, milieueffectrapportage en de hoofdlijnen van het Omgevingsplan.

De Beleidsnotitie Omgevingsplan Buitengebied Steenwijkerland

Het uitgangspunt:

Ontwikkelingen die bijdragen aan de kwaliteit en de identiteit van een gebied, kunnen rekenen op een positieve benadering. Met kwaliteit bedoelen we: kwaliteit van het gebied, van wonen, werken en recreëren. Daarom kijken we ook naar wet- en regelgeving over geluid, geur en ecologie. Kwaliteit is met name ook iets dat wordt ervaren door inwoners en ondernemers die er wonen en/of werken. Daarom moeten initiatiefnemers, voordat zij een vergunning bij de gemeente aanvragen, eerst met deze inwoners en ondernemers in overleg.

In de beleidsnotitie staat wat de kwaliteiten en identiteiten zijn van de 14 gebieden die we onderscheiden. Per gebied is aangegeven welke bebouwing bijdraagt aan de identiteit van een gebied. Verder beschrijft de beleidsnotitie voor 12 specifieke onderwerpen (bijvoorbeeld stikstof, verkeer en milieuafstanden) de randvoorwaarden waarbinnen ontwikkelingen kunnen plaatsvinden.

Milieueffectrapportage

Voor het nieuwe Omgevingsplan is ook een planMER (pdf, 7,5 MB) opgesteld. Het MER geeft inzicht in de potentiële milieugevolgen van het plan en de maatregelen die de gemeente neemt in het plan om deze gevolgen te beperken. In de passende beoordeling die bij het MER hoort zijn de effecten op Natura2000-gebieden in beeld gebracht. In het Omgevingsplan wordt gemotiveerd op welke wijze is omgegaan met de resultaten en conclusies uit het planMER en de passende beoordeling. Het planMER inclusief passende beoordeling zijn als bijlage bij het Ontwerp Omgevingsplan opgenomen.

Hoofdlijnen van het omgevingsplan

Bij het maken van het Omgevingsplan Buitengebied concentreren we ons nu op drie belangrijke pijlers:

  • We willen het eenvoudiger maken om vrijkomende (agrarische) bebouwing voor andere doeleinden te gebruiken

  • We willen de welstandsregels voor bebouwing in het buitengebied in het Omgevingsplan Buitengebied opnemen

  • We willen ontwikkelruimte bieden aan agrarische ondernemers

Op het moment dat de nieuwe Omgevingswet van kracht wordt (in 2019) kunnen we ook andere plannen, verordeningen en regels over de fysieke leefomgeving in het Omgevingsplan Buitengebied opnemen.

Compleet én overzichtelijk

Het omgevingsplan komt niet uit de lucht vallen. Het is nauw verbonden met de nieuwe Omgevingswet die in 2019 van kracht wordt. Met het opstellen van het Omgevingsplan Buitengebied draaien we als Steenwijkerland mee in een landelijke pilot. Samen met andere gemeenten kijken we of de nieuwe wet het eenvoudiger maakt om ruimte te bieden aan initiatieven van inwoners en ondernemers. Tegelijkertijd krijgen wij de gelegenheid om een gebruiksvriendelijk én overzichtelijk plan voor het buitengebied te maken. Zo snijdt het mes aan twee kanten!

Flexibel waar het kan!

Het Omgevingsplan Buitengebied moet toekomstbestendig zijn. En dat betekent flexibel waar het kan. Dit in tegenstelling tot de huidige plannen die harde grenzen kennen. Hierdoor krijgen initiatiefnemers met vernieuwende ideeën vaak te maken met langdurige procedures. Daar willen we iets aan doen. Door het verminderen van deze harde grenzen, komt er meer ruimte. Natuurlijk blijven we oog houden voor de omgeving. Past de ontwikkeling in het landschap? Welke gevolgen heeft het voor omwonenden? En, welke invloed heeft het op de natuurgebieden. Die vragen blijven een rol spelen bij het beoordelen van initiatieven.

Bijbehorende documenten