Omgevingsplan

Wat er in onze Omgevingsvisie staat, vertalen we in juridische kaders (regels). Wat mag wel en wat mag niet? Een aanvraag voor een vergunning moeten we tenslotte ergens aan kunnen toetsen. U kunt straks met één muisklik op de kaart zien welke regels er voor een perceel of gebied gelden.

Omgevingsplan buitengebied

De afgelopen periode is – vooruitlopend op de nieuwe Omgevingswet – gewerkt aan een omgevingsplan voor het buitengebied. Inmiddels is besloten om hier niet verder mee te gaan, maar te wachten op de invoering van de Omgevingswet. Een van de redenen hiervoor is dat de wet om een grote digitale kwaliteitsslag vraagt. Om daar op een goede manier – samen met andere overheden – invulling aan te geven, is tijd nodig. Ook is het van belang om meer duidelijkheid te hebben over de landelijke discussie rondom de stikstofdepositie. Belangrijk omdat ontwikkelingen straks daaraan getoetst moeten worden.

We werken toe naar één omgevingsplan voor het hele gebied van Steenwijkerland dat voldoet aan wat de Omgevingswet van ons vraagt. Met de input die inmiddels is verzameld en ook de zienswijzen die binnen zijn gekomen toen het ontwerp van het bestemmingsplan ter inzage lag, is daarvoor al een flinke stap gemaakt.