Regio Zwolle gaat voor nieuwe Regio Deal: miljoeneninvestering in brede welvaart

Regio Zwolle doet vandaag, op dinsdag 31 oktober, een aanvraag voor een nieuwe Regio Deal: de Regio Deal Regio Zwolle 2024-2027. De aanvraag wordt ingediend door meer dan 75 regionale partners: provincies, gemeenten, onderwijs- en onderzoeksinstellingen, werkgevers- en werknemersorganisaties, Economic Board Regio Zwolle, waterschappen en maatschappelijke organisaties.

Wethouder Bram Harmsma: ‘Ook de gemeente Steenwijkerland doet mee in deze aanvraag. Met hulp van de Regio Deal Regio Zwolle willen we bedrijven in de regio toekomstbepalend maken, de vitaliteit van kernen versterken en de woon-, werk- en leefomgeving gezond, natuurinclusief en klimaatbestendig maken. Deze onderwerpen worden in samenhang opgepakt, met onderwijs, ondernemers en maatschappelijke partners binnen onze sterke regionale samenwerking.’

Toekomstbepalende bedrijven

Regio Zwolle is een vitale regio, met ondernemende (familie)bedrijven. Dat wil de regio graag behouden. Daarom moet er geïnvesteerd worden in welvaart en welzijn. Oftewel: in bréde welvaart. Het Rijk werkt onder de noemer ‘Elke Regio Telt’ aan oplossingen voor regiospecifieke uitdagingen. De krapte op de arbeidsmarkt is een van de grootste uitdagingen voor de brede welvaart. En de arbeidsproductiviteit in de regio ligt nog altijd 12% onder het Nederlands gemiddelde. De regio staat voor de uitdaging om met dezelfde mensen meer werk te verzetten. Dat kan onder andere door innovatie en digitalisering. 85 procent van de bedrijven in de regio geeft aan personeelstekorten te zien als obstakel voor toekomstige groei en doorontwikkeling. Wethouder Bram Harmsma: ‘In Steenwijkerland zien we dat maatwerk de oplossing is. Denk aan de Human Capital Agenda waarin een fonds is opgericht voor her- en bijscholing van personeel. Als de aanvraag van Regio Deal Regio Zwolle ons gegund wordt, kunnen we vervolgstappen zetten om meer van dit soort projecten te ontwikkelen. We zien hier mooie kansen voor onze gemeente.’  

Vitale kernen en gezonde buurten

Regio Zwolle kent een groot aantal kernen en buurten elk met eigen identiteit en karakter. De vitaliteit en levendigheid in deze kleine en middelgrote kernen en buurten staat onder druk. Vooral jongeren trekken weg, terwijl zij van cruciaal belang zijn voor de levendigheid in de kernen. Wethouder Melvin Smit: ‘De thema’s van de Regio Zwolle sluiten aan bij de speerpunten van ons college. Met de Regio Deal willen we investeren in de leefbaarheid van onze kernen. Denk daarbij aan voldoende en bereikbare voorzieningen, een uitnodigende buitenruimte en initiatieven ter versterking van sociale cohesie, veiligheid en gezondheid.’ 

Naar een natuurinclusieve en klimaatadaptieve regio

Overal in Regio Zwolle zijn de gevolgen van klimaatverandering voelbaar en is natuurinclusief en klimaatadaptief ontwikkelen heel hard nodig. Het vraagt om een integrale aanpak en samenwerking tussen verschillende partijen. Samenhangende projecten moeten Regio Zwolle bestand maken tegen de negatieve effecten van hitte en water. In Steenwijkerland wordt bijvoorbeeld gewerkt aan ‘ontstenen’, groen op daken en in tuinen, het aanplanten van bomen en het benutten van hemelwater. Zo worden particuliere en publieke investeringen gecombineerd om de meeste impact te maken. 

Samenwerking voor de toekomst

De aanvraag voor een nieuwe Regio Deal bouwt voort op de meerjarige agenda voor Regio Zwolle. 2024-2028 (Regio Zwolle Stapt Door) Na een succesvolle aanvraag in 2020 heeft de regio tussen 2020 en 2023 ruim 90 miljoen euro geïnvesteerd samen met het Rijk. In de gemeente Steenwijkerland wordt met de Regio Deal gelden geïnvesteerd in bijvoorbeeld de stationsomgeving Steenwijk en de mobiliteitshubs voor elektrische deelfietsen. In februari 2024 hoort de regio of het Rijk de aanvraag voor de Regio Deal Regio Zwolle 2024-2027 toekent.