Conceptplan Aanpak bespeelbaarheid sportvelden

Het college van B&W heeft kennis genomen van het conceptplan ‘Aanpak bespeelbaarheid sportvelden’. Daarin worden drie varianten genoemd voor de bespeelbaarheid van de sportvelden. De financiële claims die hieruit voortvloeien, worden betrokken bij de behandeling van de Perspectiefnota 2020 door de gemeenteraad in juli dit jaar.

Tijdens de begrotingsvergadering op 13 november 2018 heeft de gemeenteraad het college opgeroepen een plan van aanpak op te stellen voor de sportvelden die aanpassingen vragen, zodat deze velden het hele jaar door bespeeld kunnen worden. Ook heeft de raad gevraagd om de kosten hiervoor op lange termijn inzichtelijk te maken.

Wethouder Bram Harmsma: “Naar aanleiding van de motie zijn met de verschillende sportverenigingen in de afgelopen maanden gesprekken gevoerd over de bespeelbaarheid van de sportvelden. Veel verenigingen gaven aan tevreden te zijn over de kwaliteit van de meeste velden. Het blijkt dat de velden tegenwoordig in het algemeen goed bespeelbaar zijn. Wel hebben een aantal verenigingen onder andere aangegeven dat ze willen beschikken over een goede beregeningsinstallatie. Dit naar aanleiding van de grote droogte in 2018 en de verwachting dat dit vaker voor zal komen. Drie verenigingen hebben aangegeven een wens te hebben voor kunstgras”.

In het conceptplan ‘Aanpak bespeelbaarheid sportvelden’ worden verschillende mogelijkheden en maatregelen voorgesteld en financieel vertaald naar drie varianten te weten basis, basis + en hoog.
Bram Harmsma: “Bij al deze drie varianten hebben we de richtlijnen van NOC*NSF als uitgangspunt genomen. Het college maakt bij het opstellen van Perspectiefnota 2020-2023, waarbij naar alle plannen voor de komende jaren wordt gekeken, een afweging over de genoemde varianten. Het is vervolgens aan de gemeenteraad om bij de behandeling van de Perspectiefnota in juli een besluit te nemen”.