Lintjesregen in Steenwijkerland

Op maandag 26 april krijgen, ter gelegenheid van de verjaardag van Zijne Majesteit Koning Willem Alexander, 12 inwoners van de gemeente een Koninklijke onderscheiding. Burgemeester Rob Bats heeft de decorandi op maandagochtend 26 april gebeld. De lintjes worden uitgereikt op woensdag 28 en donderdag 29 april in het gemeentehuis in Steenwijk.

De heer G.H. Boogmans1.    De heer G.H. Boogmans (80) uit Steenwijk; lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Boogmans (Ger) zet zich al jaren lang vrijwillig in voor de maatschappij op allerlei terreinen. Hij begon daar al mee tijdens zijn werkende leven. Van 1970 tot 1977 was hij voorzitter van Speel en Recreatievereniging Blijhof in Leusden, waar hij en zijn echtgenote woonden. Van 1977 tot 1982 was de heer Boogmans secretaris van de commissie bouw en onderhoud en in die hoedanigheid heeft hij zich bijzonder sterk gemaakt voor nieuwbouw van de speeltuin in 1979. De heer Boogmans was in Leusden nog op een aantal andere terreinen actief als vrijwilliger. Hij was secretaris van de toneelgroep en bestuurslid van de Raad van Cliëntenparticipatie Leusden. Met enkele kerken en de gemeente Leusden heeft hij een vrijwilligersbank opgericht. In 1995 verhuisde de familie naar Scheerwolde en al snel werd de heer Boogmans gevraagd als bestuurslid van Plaatselijk Belang Scheerwolde. Ruim 12 jaar lang was hij secretaris. (1995 – 2007). In zijn tijd als bestuurslid werden veel zaken gerealiseerd, veel zaken voor de jongeren in het dorp. Van medio 2007 tot december 2019 was de heer Boogmans respectievelijk voorzitter en secretaris van het team activiteiten Hildo Krop. Hildo Krop is een Wooncentrum voor 55plussers. Hij organiseerde voor de bewoners van de 78 appartementen van het wooncentrum allerlei activiteiten, uitjes en feesten, maakte en verspreidde flyers voor al deze activiteiten. Als secretaris schreef dhr. Boogmans zeer regelmatig vergaderingen uit en notuleerde alle vergaderingen ondanks zijn steeds slechter wordende visuele handicap. Het werk als secretaris deed hij altijd met veel enthousiasme en gedrevenheid. Niets was hem daarin teveel. Van 2008 tot 2016 was de heer Boogmans ook nog secretaris van de gehandicaptenraad. Naast zijn werkzaamheden als secretaris, ging hij veelvuldig met een collega bestuurder de gemeente in om te kijken waar verbeteringen voor gehandicapten/slechtzienden aangebracht konden worden. Van 2003 tot 2015 was de heer Boogmans onder andere secretaris van de ANBO Steenwijkerland.

 

Mevrouw G. Hendriks2.    Mevrouw G. Hendriks (65) uit Giethoorn; lid in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw Hendriks (Grietje) doet sinds 1984 vrijwilligers werk op meerdere fronten.
Zij is al ruim 36 jaar de organisator van de collecte voor de Hartstichting in Giethoorn. Ze regelt en begeleidt ongeveer 30 collectanten en zorgt ervoor dat de opbrengst bij de Hartstichting wordt ingeleverd. Vanaf 2002 is mevrouw Hendriks vrijwilliger bij en secretaris van de Doopsgezinde gemeente in Giethoorn. Ze organiseert kerkdiensten en organiseert diverse activiteiten voor de jeugd (6 tot 12 jaar) zoals jaarlijks Kindereiland en activiteiten voor de scouting. De Bridgeclub Giethoorn waar mw. Hendriks als sinds 2010 zitting heeft in de activiteitencommissie roemt haar om haar creatieve vermogen en haar organisatietalent. Daarnaast is zij een zorgende kracht voor zieke een noodlijdende clubleden. Ze bezoekt ze in het ziekenhuis, stuurt een bloemetje of maakt ziekenhuisafspraken indien nodig. Mw. Hendriks zet zich ook met hart en ziel in voor enkele vluchtelingen gezinnen in het dorp Giethoorn. Ze begeleidt de gezinnen, ondersteunt ze en regelt werk en financiële zaken. Ze maakt de families bekend met Nederlandse gebruiken, begeleidt kinderen naar school, gaat met ze naar zwemles etc. De vluchtelingen kinderen zien betrokkene als oma. Bij een van de vluchtelingen heeft mw. Hendriks zelfs de bevalling begeleid omdat de verloskundige nog niet aanwezig was. Helaas is deze mevrouw een half jaar na de bevalling plotseling overleden. Betrokkene heeft zich zeer sterk gemaakt voor haar repatriëring naar haar geboorteland Eritrea.

 

3.    Mevrouw M.J.A. van Stormbroek - Klappe (65) uit Vollenhove; lid in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw Van Stormbroek (Marianne) is sinds 2005 lid van de cliëntenraad van woonzorgcentrum Nieuw Clarenberg in Vollenhove. Ze heeft de cliëntenraad destijds mede opgericht. In de cliëntenraad behartigt zij de algemene belangen van de bewoners van Nieuw Clarenberg. Ze is tevens vrijwilliger bij het woonzorgcentrum. In haar rol als secretaresse van de cliëntenraad heeft betrokkene in de afgelopen jaren een breed aantal zaken voor Nieuw Clarenberg mede mogelijk gemaakt. Zoals de aanschaf van een duofiets. Hiertoe moesten sponsoren gezocht worden. Het instellen van een klachtencommissie. Er kwam een webcam in de hal van het woonzorgcentrum. Bewoners kunnen kijken naar het wel en wee in de haven van Vollenhove, een plek die de meeste bewoners goed kennen maar er niet meer kunnen komen. Het klussen café.  Als vrijwilliger helpt mw. Van Strombroek altijd bij het “patatbakken” op de laatste zaterdag van de maand. Betrokkene heeft het idee gehad om voor de bewoners van het kleinschalig wonen een belevingstuin te realiseren. Naast het werven van sponsoren stond mw. Van Stormbroek ook letterlijk in de klei bij het ontmantelen en aanleggen van de nieuwe tuin. Tot op vandaag verzorgt zij samen met een aantal andere vrijwilligers nog steeds het onderhoud van de nieuwe tuin. Van 2000 tot 2008 was mevrouw Van Strombroek mantelzorger voor haar moeder en tante Sanne. Mevrouw Van Stormbroek zet zich al vele jaren belangeloos in voor de bewoners van Nieuw Clarenberg. Ze wordt gekenschetst als een nuchter, realistisch en doortastend cliëntenraadslid, met oog voor zaken waar het om gaat. 

 

De heer G. van der Linde4.    De heer G. van der Linde (66) uit Vollenhove, lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Van der Linde (Gerrit) is sinds 2005 lid van de cliëntenraad van woonzorgcentrum Nieuw Clarenberg in Vollenhove. Samen met mevrouw Van Stormbroek heeft hij destijds de cliënten raad opgericht. Hun beider ouders waren bewoners van Nieuw Clarenberg. De heer Van der Linde is sinds 2005 voorzitter van de cliëntenraad. Daarnaast is de heer Van der Linde ook betrokken bij diverse activiteiten als vrijwilliger. In zijn functie als voorzitter van de cliënten raad maar ook als vrijwilliger heeft de heer Van der Linde in de afgelopen jaren een breed aantal zaken voor Nieuw Clarenberg mede mogelijk gemaakt. Zoals de aanschaf van een duofiets. Hiertoe moesten sponsoren gezocht worden. Het instellen van een klachtencommissie. Een internetcafé. Er kwam een webcam in de hal van het woonzorgcentrum. Bewoners kunnen kijken naar het wel en wee in de haven van Vollenhove, een plek die de meeste bewoners goed kennen maar er niet meer kunnen komen. Het klussen café.  De heer Van der Linde is een van de initiators van het “patatbakken” op de laatste zaterdag van de maand. Hij helpt met een aantal vrijwilligers altijd mee. De heer Van der Linde heeft zich zeer sterk gemaakt voor de komst van de belevings-/beweegtuin. Hier kunnen senioren op een veilige manier in de buitenlucht bewegen maar ook ontspannen op een van de vele bankjes. Eind 2019 heeft de cliëntenraad besloten tot het oprichten van de Stichting Vrienden van Nieuw Clarenberg. De heer Van der Linde is voorzitter van deze stichting. De stichting heeft als doel om waar nodig en mogelijk initiatieven te ondersteunen die ten goede komen aan de bewoners van Nieuw Clarenberg. Deze initiatieven kunnen tot stand komen middels sponsoring of giften van (plaatselijke) ondernemers. De heer Van der Linde wordt omschreven als zeer betrokken bij het wel en wee in Nieuw Clarenberg.

 

Mevrouw I.I.M. Bruins - Müller5.    Mevrouw I.I.M. Bruins - Müller (66) uit Steenwijkerwold; lid in de Orde van Oranje-Nassau

Van oktober 1995 tot en met oktober 2007 is mevrouw Bruins (Ilsemary) diaken geweest van de Protestantse Gemeente Steenwijkerwold en omstreken. Binnen het college van diakenen was zij 4 jaar lang secretaris.  Ze hield zich bezig met materiele ondersteuning aan noodlijdenden in de kerkgemeenschap, was actief bij het organiseren van voedselacties voor Dorcas. Betrokkene zorgde in haar functie dat ouderen met een zorgbehoefte op vakantie konden. Zowel de predikant als de scriba van deze kerkgemeenschap kenschetsen mevrouw Bruins als iemand die zich altijd inzet voor het ondersteunen van de naasten in de samenleving die het minder goed hebben. Ze heeft altijd een luisterend oor, geeft advies. Niemand doet ooit tevergeefs een beroep op haar. In 2008 sloot betrokkene zich aan bij een aantal mensen die kleinschalig actief waren met het inzamelen van voedsel met de gedachte verspilling van voedsel te voorkomen en het bestrijden van vaak verborgen armoede. In eerste aanzet werden er iedere vrijdagavond ongeveer 40 voedselpakketten verstrekt. Mw. Bruins hielp natuurlijk mee als vrijwilliger. Dit was de basis voor de Stichting Voedselbank Steenwijkerland, waar mevrouw Bruins al sinds de oprichting bestuurslid is in de functie van secretaris. De Stichting is in de loop der jaren uitgegroeid tot een professionele organisatie met zo’n 60 vrijwilligers die samen wekelijks 180 voedselpakketten verstrekken. Mevrouw Bruins doet al jarenlang veel meer dan de werkzaamheden die normaal van een secretaris kunnen worden verwacht. Zo is zij iedere vrijdagavond aanwezig bij de verstrekking van de voedselpakketten. Ze beantwoordt vragen van klanten en geeft ze advies. Daarnaast is zij 24/7 via de  mobiele telefoon van de voedselbank bereikbaar voor noodgevallen. Ze voert intake of screening gesprekken bij mensen aan huis. Samen met een bestuurslid bezoekt zij de bijeenkomsten en vergaderingen van de Landelijke Voedselbank. Mevrouw Bruins is een vrijwilliger bij de voedselbank van het eerste uur en mede door haar tomeloze inzet, passie en betrokkenheid is de Voedselbank Steenwijkerland geworden tot wat het nu is. 

 

6.    De heer A. van Leuveren (77) uit Steenwijk; lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Van Leuveren (Albert) is ruim 27 jaar penningmeester van de Stichting Scouting Johan van den Kornput. Als penningmeester heeft hij gezorgd voor een financieel gezonde stichting. Uit hoofde van deze functie werd hij in 1997 betrokken bij de bouw van een nieuw clubgebouw. Gaandeweg het bouwproces raakte hij meer en meer betrokken. Hij enthousiasmeerde vrijwilligers die in hun vrije tijd hielpen bij het bouwen en bouwde zelf ook mee. Toen de bouw was afgerond werd de heer Van Leuveren beheerder van de scoutinggebouwen. De heer Van Leuveren behandelt alle aanvragen voor het gebruik van de gebouwen, pleegt acquisitie voor verhuur van de ruimtes. De heer van Leuveren verzorgt ook wekelijks het terrein rond het scouting gebouw. De heer Van Leuveren wordt door de ondersteuners omschreven als iemand met meer dan normale betrokkenheid en gedrevenheid voor de scouting, iemand die respect en waardering afdwingt. Men kenschetst hem als een voorbeeld van iemand die iedere vrijwilligersorganisatie graag in hun midden wil hebben.

7.    Mevrouw M.A. van Leuveren – de Breij (75) uit Steenwijk; lid in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw Van Leuveren – de Breij (Marrie) is ruim 20 jaar medebeheerder van de gebouwen van de Stichting Scouting Johan van den Kornput. Tijdens de nieuwbouw van het gebouw zorgde mevrouw Van Leuveren elke zaterdag voor de lunch van de vrijwilligers, daarnaast hielp ze bij het opruimen van het terrein na de wekelijkse bouwactiviteiten. De gebouwen werden 'van' mevrouw Van Leuveren en na de nieuwbouw zorgt zij dat de gebouwen netjes blijven. Na de wekelijkse opkomsten van de scouting zorgt mevrouw Van Leuveren ervoor dat de gebouwen weer gebruikt kunnen worden voor de huurders (kinderopvang). Ze zorgt ervoor dat alles netjes, aan de kant en geïnspecteerd is. Huurders staan nooit voor een verrassing. Mevrouw Van Leuveren verzorgt zelf kleine onderhoudsklussen aan het gebouw en zorgt voor afstemming met de onderhoudsman bij omvangrijkere klussen. Mevrouw Van Leuveren weet alles over de inventaris. Is iemand iets kwijt, zij weet waar het is. Scouts gaan veelal in de zomermaanden op kamp, dan gaat er keukengerei en aanverwante zaken mee, de leiding van het kamp “grijpt” nooit mis. Mevrouw Van Leuveren zorgt dat dat zo is. Met een bijna fotografisch geheugen weet zij wat er aan inventaris is en moet zijn. Mevrouw Van Leuveren wordt door de ondersteuners omschreven als iemand met meer dan normale passie en gedrevenheid voor de scouting. Door de vrijwillige activiteiten van mevrouw Van Leuveren kunnen de leidinggevenden van de scouting zich meer richten op het spel scouting, ze wordt gezien als een onmisbare schakel tussen beheer, de Stichting en de vereniging.

 

De heer T.H.M. Snoeren8.    De heer T.H.M. Snoeren (77) uit Tuk; lid in de Orde van Oranje Nassau

Mede door de bemoeienissen van de heer Snoeren (Thom) werd Tuk een kern waar men graag woont en gezien wordt in de Gemeente Steenwijkerland. De heer Snoeren ijvert al jarenlang belangeloos voor de leefbaarheid in de gemeenschap Tuk. Van 2000 tot 2005 was dhr. Snoeren voorzitter van Plaatselijk Belang Tuk en in die hoedanigheid heeft hij in 2005 de Stichting Dorpshuis Tuk opgericht. Voorafgaand aan de oprichting van deze stichting heeft er een enquête plaatsgevonden georganiseerd door de Leefbaarheidscommissie van de gemeente. Uit deze enquête kwam naar voren dat er in Tuk behoefte was aan een dorpshuis en een school. Met het oprichten van de Stichting Dorpshuis Tuk werden ook een 10 tal clubs opgericht als het koor, de quiltclub, de klaverjas- en bridgeclub, de soos, fotoclub, toneelclub motorclub en de historische vereniging Tuk. Dhr. Snoeren trad op als initiator en vormde de enthousiasmerende factor. Uiteraard moest er ook “dorpshuisruimte” gevonden worden. Ook daar maakte dhr. Snoeren voortvarend werk van. Het voormalige Gemeentehuis van Steenwijkerwold kwam in het bezit van Woonconcept. Daarvan kon de stichting de kelderverdieping, na een grondige verbouwing, huren. De kelderverdieping werd al snel gedoopt tot  “de Raadskelder”. Van 2005 tot vandaag de dag is dhr. Snoeren voorzitter van de Stichting Dorpshuis Tuk. Als voorzitter is hij als geen ander voortrekker in het ontwikkelen van een bloeiende gemeenschap voor jong en oud geweest. Naast het voorzitterschap neemt hij ook de rol als beheerder met verve op. In 2011 is Stichting Dorpshuis Tuk er zelfs in geslaagd het predicaat KERN MET PIT te behalen in een competitie uitgeschreven door de Provincie Overijssel.
De school is nog een punt dat de inwoners van Tuk bezig hield. Geen kern zonder school, er bleek een grote vraag. Wederom zette de heer Snoeren zijn schouders eronder en sinds een aantal jaren kunnen de kinderen in Tuk naar de basisschool. In een tijdelijk gebouw. Dhr. Snoeren wordt in het dorp door velen gezien als de “Burgemeester” van Tuk, hij heeft altijd een open oog en oor voor wat er speelt in Tuk. Waar nodig en gewenst neemt hij actie. Zonder de tomeloze inzet van dhr. Snoeren zou Tuk een kern zijn zonder eigen ziel. Hij  regelt het allemaal maar blijft daarin bescheiden en zal zichzelf nooit op de voorgrond stellen. Voor hem telt het welbevinden van de gemeenschap en de inwoners van Tuk.

 

De heer P. Speelman9.    De heer P. Speelman (67) uit Blokzijl; lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Speelman (Piet) heeft zich ruim 32 jaar vrijwillig en op uitzonderlijke wijze ingezet in diverse bestuurlijke functies ter bevordering van het welzijn van de inwoners van Nijeveen, Wanneperveen en Giethoorn. Dit alles deed hui naast zijn werk als huisarts in Nijeveen (1985 – 2017). Samen met enkele andere huisartsen heeft hij zich sterk gemaakt voor de realisatie en het in stand houden van de kleinschalige huisartsenpraktijk in Zuid-West Drenthe en in de kop van Overijssel. Tot op de dag van vandaag hoeven inwoners van Nijeveen, Wanneperveen en Giethoorn in het weekend en in de avonduren niet naar de huisartsenpost in Meppel of Steenwijk. Ze kunnen een beroep doen op hun eigen huisarts.
Zijn vrijwillige activiteiten zowel als professional, maar ook als vrijwilliger zijn en waren er altijd op  gericht om de leefbaarheid in het dorp te bevorderen en de gemeenschap sterker te maken. De heer Speelman is sinds 2012 diaken en kerkeraadslid  van de Nederlands Hervormde gemeente in Nijeveen. Officieel had dhr. Speelman in 2018 moeten aftreden maar daar is het nog niet van gekomen. Dhr. Speelman is altijd beschikbaar voor klusjes en levert gedurende de gehele corona tijd ondersteuningen aan de kerkelijke diensten online. Ook bij Sportvereniging Nijeveen, SVN69 heeft de heer Speelman zich verdienstelijk gemaakt. Eerst als leider van diverse teams later als voorzitter van de technische commissie en op dit moment is hij nog steeds vertrouwenspersoon. Sinds 2017 is de heer Speelman vrijwilliger bij Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Gedurende het seizoen is hij vaak te vinden voor werkzaamheden in of nabij de eendenkooi Wetering. Sinds mei 2019 is betrokkene penningmeester van de Christelijke Oratoriumvereniging Steenwijk e.o. De heer Speelman is vanaf 2004 tot vandaag rondearts bij de Berenloop op Terschelling. Hij zit in november tijdens de loop een hele dag achter op de motor om waar nodig eerste hulp te verlenen. De heer Speelman wordt gekenschetst als iemand die zich zowel in zijn professie maar ook als vrijwilliger al reeds vele jaren dienstbaar maakt aan de samenleving.

NB. De uitreiking van de Koninklijke Onderscheiding aan de heer Speelman zal gedaan worden door de burgemeester van Meppel. Het grootste deel van de verdiensten van de heer Speelman spelen zich af in Nijeveen- gemeente Meppel.

 

De heer T. Spijker10.    De heer T. Spijker (76) uit Steenwijkerwold; lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Spijker (Teus) is als sinds 2005 vrijwilliger bij Profila Zorg op de locatie Vredenburg in Steenwijkerwold. Vredenburg biedt plaats aan bewoners vanaf 18 jaar met een (licht) verstandelijke beperking, ASS (autisme spectrum stoornis) en/of een psychische aandoening. Er zijn 15 appartementen voor begeleid wonen beschikbaar. De begeleiding richt zich op het brengen van stabiliteit, veiligheid en structuur in het leven van de bewoners. De heer Spijker verrichtte allerlei hand- en spandiensten in  en rondom de woningen. Als er iets in huis stuk was of er moest een muurtje gesausd, dan ging je naar Teus en de klus werd geklaard. De heer Spijker zorgt ook voor het onderhoud van de tuintjes van het wooncomplex. Langzamerhand werden de taken van de heer Spijker veelzijdiger. Hij doet de wekelijkse boodschappen voor de woongroep, zorgt daarbij altijd voor fruit maar altijd ook voor iets lekkers. Hij werd ingezet als chauffeur en ging met bewoners oa. naar de tandarts, de huisarts of het ziekenhuis. De heer Spijker zorgt voor het onderhoud van de bedrijfswagen en zorgt ervoor dat de tank altijd gevuld is. Zorgverleners “grijpen nooit mis”. Ook buiten de zorgwoningen doet de heer Spijker nog vrijwilligerswerk. Hij onderhoudt ook tuintjes van oudere mensen in de buurt, zet somt een schutting, legt een vloer of brengt mensen naar een doktersafspraak. Ook is hij een waardevol vrijwilliger voor de kerkgemeenschap waarbij hij is aangesloten. Bewoners en zorgverleners kenschetsen de heer Spijker als een sociaal, bescheiden, altijd vrolijk en zeer behulpzaam mens. Als het op “klussen” aankomt weet hij wat te doen. “Hij staat altijd voor je klaar!” is een veel gehoorde uitspraak op locatie Vredenburg. 

 

De heer P.S. van der Laan11.    De heer P.S. van der Laan (88) uit Steenwijk; lid in de Orde van Oranje Nassau

Van 1976 tot ongeveer 1988 was de heer Van der Laan (Pieter Sipke) medeoprichter en Lid van de Raad van Elf bij Carnavalsvereniging De Pompestompers. In de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw beleefde deze vereniging meerdere hoogtepunten. De heer Van der Laan heeft mee helpen bouwen en stond aan de voet van vele ontwerpen van bijzondere praalwagens. Van der Laan wordt gezien als een van de belangrijkste animators van het Steenwijker carnaval. Van 1980 tot ongeveer 2000 was de heer Van der Laan via RTV Steenwijk organisator van enkele toertochten op de fiets. In die hoedanigheid organiseerde hij een aantal fietstochten waaronder het  “Rondje IJsselmeer: Sinds 1985 tot op vandaag zet dhr. Van der Laan zich vrijwillig en belangeloos in voor het Wielerspektakel in Steenwijk. Ieder jaar wordt dit evenement begin augustus in Steenwijk georganiseerd. Het spektakel trekt ieder jaar beroemde wielrenners maar ook veel amateurs. Voor ondernemers en horeca in de gemeente Steenwijkerland is dit een belangrijk en waardevol evenement. Helaas heeft het evenement dit jaar als gevolg van de coronacrisis niet plaatsgevonden.  De heer Van der Laan zorgde voor de vlaggen en spandoeken van sponsoren en hij assisteerde met verve bij het inrichten van het parcours. Van 2000 tot op vandaag zet betrokkene zich ook meer dan in voor het organiseren van de Skeelerklim van Steenwijk, voor 2000 was hij vrijwilliger en nu is hij mede-organisator. De Stichting Skeeler Marathons roemt de 88 jarige heer Van der Laan om zijn activiteiten in de skeelersport in Steenwijk. Betrokkene bemoeit zich met de inrichting van het parcours, maar laat daarbij ook niets aan het toeval over  Hij doet letterlijk alles om het parcours veilig te laten zijn en houden. De heer Van der Laan is in de gemeente Steenwijkerland een allround vrijwilliger die zich op heel veel terrein vrijwillig en  belangeloos in zet voornamelijk bij belangrijke evenementen zoals de Midweekfeesten, vlaggen wanneer nodig, Dicky Woodstock Popfestival, sportvrijwilliger en animator voor de schoonmaakactie Looijersgracht.

 

Mevrouw T. Groothuis – van Dijk12.    Mevrouw T. Groothuis – van Dijk (67) uit Vollenhove; lid in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw Groothuis (Tina) heeft een lange staat van dienst in het vrijwilligerswerk bij diverse organisaties. Ze is tot op de dag van vandaag actief vrijwilliger bij diverse besturen en organisaties. Mevrouw Groothuis wordt gekenschetst als iemand met inzet en toewijding. Niemand doet ooit tevergeefs een beroep op haar en wat ze aanpakt maakt ze af. Zij startte in 1973 met diverse vrijwilligers activiteiten bij de Nederlands Hervormde Kerk in Vollenhove/Sint Jansklooster. Een aantal activiteiten Zondagschool leidster, catechisatie voor jongeren in het voortgezet onderwijs. Ouderling binnen de kerkenraad en nog veel meer. Tot nu toe zet mevrouw Groothuis zich nog steeds met veel enthousiasme en bevlogenheid in voor de Nederlands Hervormde Kerk. Mevrouw Groothuis heeft een belangrijke rol gespeeld binnen het “Samen op weg” traject. Een samenwerking tussen de Nederlands Hervormde Gemeenschap en de Gereformeerde Gemeente in Vollenhove. 
Mevrouw Groothuis is sinds 1998 vrijwilliger bij Woonzorgcentrum Nieuw Clarenberg in Vollenhove. Ze is daar vijf jaar lid geweest van de bewonerscommissie. Mevrouw Groothuis verzorgt wekelijks de Bijbellezing bij Nieuw Clarenberg en zorgt tevens dat er iedere week een cadeautje is voor de bewonersbingo. Betrokkene schenkt koffie en thee op de koffieochtenden die bij Nieuw Clarenberg worden georganiseerd. Vanaf 2005 neemt mevrouw Groothuis deel aan het “zorgmaatjes project” al vele jaren gaat zij eens in de 14 dagen een middag wandelen met een bewoonster uit het verzorgingstehuis. Mevrouw Groothuis wordt geroemd om haar bescheidenheid. Ze blijft liever op de achtergrond. Maar is in haar sociale vrijwilligers werk zeer actief. Mevrouw Groothuis heeft op zich in de afgelopen decennia op een bijzondere wijze verdienstelijk gemaakt voor de samenleving in Sint Jansklooster en Vollenhove. Zij heeft het verschil gemaakt. 
 

 


Of bekijk de video 'Lintjesregen in Steenwijkerland 2021' via YouTube.