Ontwikkeling zonneparken Eeserwold en Wanneperveen

Het College van B&W heeft ingestemd met de voorzetting van de procedure van de twee tijdelijke zonneparken, te weten bij Eeserwold en Wanneperveen. Voor beide zonneparken zijn vergunningen aangevraagd voor 25 jaar.

De aanvraag van beide vergunningen voldoet aan de voorwaarden uit het beleidskader “Ruimte voor zonnepanelen op (Steenwijker)land” en past in de ambitie van duurzame gemeente. Het college stelt de gemeenteraad voor een ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor beide zonneparken af te geven. De gemeenteraad buigt zich op 20 april over deze aanvragen. Hieraan voorafgaand staan de aanvragen op de agenda van de Politieke Markt van 14 april.

Wethouder Tiny Bijl “Het beleidskader “Ruimte voor zonnepanelen op (Steenwijker)land is in mei 2019 door de gemeenteraad vastgesteld. Hierin wordt aangegeven aan welke voorwaarden de aanvragen voor zonneparken in Steenwijkerland moeten voldoen. De beide aanvragen passen binnen dit beleidskader en dragen bij aan onze ambitie duurzaamheid. Wij willen met een aantal zonneparken in onze gemeente én het stimuleren van zonnepanelen op daken het huidige elektragebruik in onze gemeente geheel vergroenen, zodat daarvoor geen fossiele energie meer nodig is. Daar leveren zonneparken een forse bijdrage aan. Deze nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen, vanuit het klimaatakkoord, hebben impact op de omgeving. Ik ben me ervan bewust dat sommige mensen vinden dat het omgevingsbeeld wordt aangetast. Een belangrijk voorwaarde is dan ook dat de zonneparken landschappelijk worden ingepast. Op deze manier, bijvoorbeeld door het plaatsen van bosschages, worden de zonnepanelen meer aan het zicht onttrokken’.