Steenwijkerland maakt heldere afspraken over participatie

Heldere afspraken over hoe inwoners in Steenwijkerland kunnen meedoen, meedenken en meebeslissen. Ze staan in de participatieverordening die het college van B&W onlangs heeft opgesteld. En die afspraken gelden niet alleen bij plannen van de gemeente, maar óók bij initiatieven die vanuit de samenleving komen.

Wethouder Melvin Smit: ‘Deze verordening geeft duidelijkheid over hoe je de omgeving bij plannen betrekt. Als de nieuwe Omgevingswet straks is ingevoerd, moet je als initiatiefnemer daarvoor zelf de boer op. Vraag je een vergunning aan, dan zul je moeten aangeven wat je hebt gedaan om je buren bij je plan te betrekken en ook wat je met de reacties hebt gedaan. En uiteraard gelden de participatie-afspraken ook bij gemeentelijke plannen en dus voor onszelf. Mooie aanvulling is het uitdaagrecht dat we in deze verordening nu formeel geregeld hebben.’ De verordening moet nog door de gemeenteraad worden vastgesteld. 

Eerder stelde de gemeenteraad al de visie op participatie vast. Daarin is geregeld waar een goed participatieproces aan moet voldoen. In de participatieverordening is dat vertaald naar duidelijke afspraken. Wethouder Melvin Smit: ‘Dat inwoners kunnen meepraten en meedenken over gemeentelijke plannen is niet nieuw. We doen dat al op brede schaal. Maar het kan altijd beter en meer. En dat willen we op een goede manier vastleggen. Dat geldt ook voor onze ondersteunende rol bij ideeën die uit de samenleving komen. Als inwoner wil je weten wat je dan van de gemeente kan en mag verwachten. Daarnaast zegt ook de nieuwe Omgevingswet die vanaf 1 januari 2024 geldt iets over participatie. Dan gaat het vooral om wat je als initiatiefnemer zelf moet doen om je buurt te betrekken. Met deze verordening brengen we dat allemaal bij elkaar.’ 

Right to challenge

In de verordening heeft ook het zogenaamde uitdaagrecht een plek gekregen. Daarmee loopt Steenwijkerland vooruit op wetgeving die daarover in voorbereiding is. Wethouder Melvin Smit: ‘Met het ‘right to challenge’ krijg je als groep inwoners de mogelijkheid om een gemeentelijke taak over te nemen als je denkt dat het beter of goedkoper kan. In onze gemeente gebeurt dat bijvoorbeeld al in Kallenkote waar inwoners het bermbeheer doen. En ook het onderhoud van sportvelden wordt in een aantal kernen al door inwoners zelf gedaan. Ze krijgen dan het budget dat we daar als gemeente voor hebben en we maken afspraken over hoe de taak wordt uitgevoerd. Het uitdaagrecht is nu formeel geregeld binnen de participatieverordening.’ 

In de raadsvergadering van 25 april 2023 neemt de gemeenteraad een besluit over de participatieverordening. Als de raad ermee instemt, wordt de participatieverordening in een publieksvriendelijke versie vertaald en breed onder de aandacht gebracht. Ook wordt gewerkt aan een handleiding voor initiatiefnemers om de omgeving bij plannen te betrekken.