Zorg en ondersteuning in regio IJssel-Vecht preventiever en efficiënter

Heldere afspraken en betere afstemming over de zorg en ondersteuning aan inwoners, dat is de rode draad in de nieuwe samenwerkingsagenda 2021 – 2023 van de regio gemeenten IJssel-Vecht en Zilveren Kruis. Met deze agenda komen de 8 gemeenten (Zwolle, Kampen, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland, Ommen, Dalfsen en Hardenberg) en de zorgverzekeraar tot betere onderlinge afstemming, zodat de zorg en ondersteuning voor (kwetsbare) inwoners in de eigen omgeving beschikbaar is én blijft.

Zorg en ondersteuning is verbonden aan verschillende wetten, waar weer verschillende financieringssystemen aanhangen. Voor de inwoner of verzekerde is dit irrelevant, het is de ondersteunings- of zorgvraag die ertoe doet. Omdat zorg en ondersteuning elkaar vaak opvolgen en regelmatig gelijktijdig worden ingezet, is het belangrijk dat de zorg vanuit gemeenten en zorgverzekeraars goed op elkaar aansluiten. Zodat de inwoners de juiste zorg op de juiste plek ontvangen.

Met de samenwerkingsagenda bevorderen we de samenwerking op de snijvlakken van het medisch en sociaal domein. In deze samenwerking richten we ons specifiek op jeugdigen, mensen met psychische problematiek en ouderen. Daarnaast zetten we gezamenlijk in op gezondheidsbevordering en preventie. Ook pakken we maatschappelijke opgaven, zoals het beleid om ouderen langer thuis te laten wonen met passende zorg, samen met de zorgverzekeraar aan. Lokaal gebeurt natuurlijk ook al heel veel op deze thema’s, deze samenwerking legt de verbindingen en is aanvullend en versterkend hierop.

Wat merken onze inwoners van de samenwerkingsagenda?

De samenwerkingsagenda omvat een breed scala aan onderwerpen waar de regiogemeenten en Zilveren Kruis de komende drie jaar aan samenwerken. Een paar belangrijke en concrete pijlers uit de samenwerkingsagenda:

  • Kinderen, jongeren en hun ouders kunnen snel en laagdrempelig (psychische) hulp en begeleiding krijgen. Zij kunnen hiervoor terecht bij een Praktijkondersteuner Huisartsen (POH Jeugd).
  • Wanneer jongeren 18 jaar worden en dus overgaan van de Jeugdwet naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en/of de Wet Langdurige Zorg (WLZ) / Zorgverzekeringswet (Zvw), zorgen we voor een naadloze overgang van de zorg en ondersteuning.
  • We willen inwoners met beginnende schulden zo vroeg mogelijk in beeld krijgen en helpen om verergering van de schulden te voorkomen, daarom gaan we ook op het gebied van schuldenproblematiek en betalingsachterstanden de samenwerking aan met de zorgverzekeraar.
  • We streven ernaar de Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) voor alle inwoners in de regio beschikbaar te stellen. GLI is een interventie die kan worden ingezet bij overgewicht. Onderdeel hiervan is (naast diëtetiek, psychologische hulp, coaching) de inzet op meer bewegen.
  • We ondersteunen inwoners om zo lang mogelijk – veilig en verantwoord – in hun eigen huis te laten wonen als ze aangewezen zijn op zorg en ondersteuning. Als zorg thuis niet langer gaat, zorgen we voor een soepele overgang naar de WLZ.


Dit is een gezamenlijk persbericht van de gemeente Zwolle, Kampen, Staphorst, Zwartewaterland, Ommen, Dalfsen, Hardenberg en Steenwijkerland en Zilveren Kruis