Beleidskader ‘Ruimte voor zonnepanelen op (Steenwijker)land’ aangescherpt

Op 14 december heeft het college van B&W de adviesnota ‘Aanscherping Beleidskader Ruimte voor zonnepanelen op (Steenwijker)land’ vastgesteld. Deze adviesnota wordt tijdens de politieke markt op 18 januari 2022 besproken. De raad wordt gevraagd keuzes te maken in het aanscherpen van dit beleidskader. Die aanscherping zit vooral in het verbeteren van participatie, mogelijkheden van maatwerk binnen de zoekgebieden en het invullen van lokaal eigendom.

Evaluatie van het beleid

Het beleidskader ‘Ruimte voor zonnepanelen op (Steenwijker)land’ werd begin 2019 vastgesteld. Sindsdien zijn verschillende projecten gestart om een zonnepark in gemeente Steenwijkerland te bouwen. Bij de behandeling van enkele van deze projecten in de raad bleek dat het participatietraject niet per se tot het gewenste draagvlak leidt. In een motie verzocht de raad daarom om een evaluatie van het beleid. Voor deze evaluatie zijn verschillende gesprekken gevoerd met plaatselijke belangen van de kernen waar een zonnepark speelde. Ook is met initiatiefnemers, energiecoöperaties en met de raad zelf gesproken over de gewenste richting.

Participatietraject

Uit deze evaluatie komt naar voren dat het participatietraject met name verbeterd kan worden door duidelijkere afspraken aan de voorkant. Deze afspraken worden vastgelegd in een participatieplan. In dit plan staat helder omschreven hoe omwonenden betrokken worden bij de plannen voor een zonnepark en welke mogelijkheden tot aanpassing van het plan zij hebben. Voordat samen met omwonenden verder wordt gekeken hoe het park eruit kan komen te zien, wordt het participatieplan eerst door het college vastgesteld. 

Aanspreekpunt participatie

Daarnaast stelt de gemeente een aanspreekpunt voor de participatie aan. Dit aanspreekpunt zal aanwezig zijn bij het hele traject: van het opstellen van het participatieplan tot de behandeling van het zonnepark in de raad. Hij of zij bewaakt het participatieplan en is beschikbaar voor vragen van zowel omwonenden als initiatiefnemers.

Ruimte voor maatwerk en lokaal eigendom

Andere onderwerpen die in het aangescherpte beleidskader worden opgenomen zijn ruimte voor maatwerk, waarvoor gekeken wordt naar de grootte van een park en de afstand tussen parken, en lokaal eigendom. Lokaal eigendom houdt in dat de parken voor een zo groot mogelijk deel (tenminste 50%) in eigendom zijn van inwoners van onze gemeente. Op die manier krijgen inwoners niet alleen de lasten, maar ook de lusten van een zonnepark.

Wethouder Tiny Bijl: 'Groene stroom uit zonnepanelen is van groot belang om de uitstoot van broeikasgassen te beperken. De keerzijde daarvan is dat zonneparken onze leefomgeving veranderen. Door vooraf een participatieplan op te stellen, in samenspraak met omwonenden, bieden we onze inwoners meer mogelijkheid tot inspraak op hoe deze veranderingen eruit komen te zien. 
Nieuwe ontwikkelingen als zonneparken zullen zelden direct geaccepteerd worden. Wel is de acceptatie hoger als omwonenden de kans krijgen invloed uit te oefenen op het eindresultaat. Met het participatieplan en het gemeentelijke aanspreekpunt vergroten we deze invloed. Dankzij een financiële afdracht aan de directe omgeving en een minimum van 50% lokaal eigenaarschap houden we bovendien zoveel mogelijk lusten lokaal. Zo zorgen we voor groene stroom voor onze inwoners, waarvan lusten en lasten zo eerlijk mogelijk zijn verdeeld.'