Steenwijkerland maakt lokale vertaling van de Regionale Adaptatie Strategie

Op 7 december 2021 hebben de partners binnen de werkregio Fluvius de Regionale Adaptatie Strategie vastgesteld. Op basis van die uitgangspunten heeft de gemeente Steenwijkerland een concept Lokale Adaptatie Strategie gemaakt. Deze strategie moet helpen om de regionale gevolgen van klimaateffecten gezamenlijk aan te pakken en om bewustwording te vergroten.

Wethouder Marcel Scheringa: ‘Daarin geven we voor de Steenwijkerlandse situatie aan welke maatregelen nodig zijn om de gevolgen van de klimaatverandering te beperken. Hoe houden we onze voeten droog? Hoe kunnen we bij nieuwe ontwikkelingen rekening houden met thema’s zoals droogte, hitte en wateroverlast? Het gaat om concrete stappen die we op lokaal niveau kunnen zetten.’

Publieksversie

Het concept van de Steenwijkerlandse Lokale Adaptatie Strategie wordt uitgewerkt in een publieksversie. Deze wordt aan inwoners, ondernemers en stakeholders voorgelegd met de vraag wat zij ervan vinden. Binnenkort volgt hier meer informatie over en ook over de brede consultatie die de gemeente daarover gaat organiseren.

Samenwerkende partijen in werkregio Fluvius

De Regionale Adaptatie Strategie (RAS) is tot stand gekomen door de samenwerking tussen de colleges van de gemeenten De Wolden, Hoogeveen, Meppel, Midden-Drenthe, Steenwijkerland en Westerveld, de provincies Drenthe en Overijssel en het dagelijks bestuur van waterschap Drents-Overijsselse Delta. De volledige RAS en bijbehorende documenten zijn te vinden op de website van WDO Delta.

Klimaatveerkrachtige leefomgeving

De veranderingen in het klimaat leiden ertoe dat we vaker te maken krijgen met weersextremen zoals hitte, droogte, wateroverlast en overstromingen. Enerzijds proberen we met de energietransitie de klimaatverandering te temperen, anderzijds moeten we onze omgeving zodanig inrichten dat we de gevolgen van de klimaatverandering het hoofd kunnen bieden of te profiteren van de kansen die ontstaan. Dat laatste proces noemen we klimaatadaptatie. Zo dragen we samen bij aan een klimaatveerkrachtige leefomgeving. 

Regionale samenwerking

Werken aan een klimaatveerkrachtige leefomgeving vergt samenwerking tussen gemeenten en andere overheden. Daarom is een regionale strategie van belang. Hierin worden regionale klimaatopgaven benoemd en ook opgaven waarop regionale samenwerking gewenst is. Het gaat bijvoorbeeld over het geven van ruimte aan water, het aanleggen van meer groen of het benutten van watervasthoudende groene daken. Dat kunnen de organisaties zelf doen en ze kunnen inwoners en ondernemers stimuleren om maatregelen te nemen. Door samenwerking wordt kennis gedeeld, kan landelijke subsidie aangevraagd worden en ontstaat er  meer duidelijkheid als het gaat over richtlijnen voor nieuwbouw of renovatieplannen. Bij het opstellen van de RAS zijn LTO Noord, Natuurmilieufederatie Drenthe, Veiligheidsregio’s, GGD, Waterbedrijf Midden-Drenthe en woningcorporaties Actium en Woonconcept betrokken.

Meer weten?

Voor meer informatie kan je hieronder de klimaatatlas, storymap en samenvatting van de Regionale Adaptie Strategie bekijken.