Samen werken aan een vitaal Steenwijkerland!

Waar gaan we de komende 4 jaar aan werken?

Dát leest u in ons Bouwplan. Per thema geven we aan wat onze concrete doelen en resultaten zijn. Bijvoorbeeld als het om woningbouw gaat. Of om de leefbaarheid in onze kernen en steden. Het Bouwplan is niet alleen van ons. We hebben het samen uitgewerkt: met inwoners, ondernemers, de gemeenteraad en (maatschappelijke) organisaties. Met elkaar hebben we gezegd: dít zijn onze opgaven voor de periode 2022 – 2026. Met dít plan bouwen we verder aan een vitaal Steenwijkerland.

Bij het hebben van plannen hoort ook een begroting. Wat zijn in 2023 onze inkomsten? En waar geven we het geld aan uit? U ziet het in onze ‘begroting in 1 oogopslag’. Onderaan de streep staan we in de plus en dat betekent dat we er financieel gezond voor staan. Dat biedt een mooie basis om verder te bouwen. Dat doen we graag samen met u!

College van burgemeester en wethouders van Steenwijkerland

Wethouder Melvin Smit

‘Inwoners die met ideeën komen en daar zelf mee aan de slag gaan. Die inwonersinitiatieven zijn echt goud waard. Daarom ondersteunen we ze graag. Financieel en ook met raad en daad. Mooie voorbeelden zijn de stadsvisies voor Blokzijl en Vollenhove die op de rol staan. Daarin worden alle thema’s meegenomen, zoals wonen, zorg, ondernemen en duurzaamheid. Inwoners kunnen er hun eigen stempel op drukken en doen dat ook. Top! Eenzelfde aanpak willen we bij de kwaliteitsslag die we aan de openbare ruimte gaan geven. In alle kernen gaan we de boer op met de vraag: waar vindt u dat het beter kan? Dát wordt ons vertrekpunt. En ja, we gaan ook flink inzetten op woningbouw. Ons doel is betaalbare woningen. Voor jongeren zodat ze kunnen blijven wonen op de plek waar ze geboren zijn, waar ze sporten en hun vrienden hebben. En ook voor ouderen die daardoor kunnen blijven wonen op de plek waar ze zich thuis voelen. Daar gaan we voor.’

Wethouder Marcel Scheringa

‘Energiegebruik, kosten van energie, het heeft de volle aandacht. En dat is logisch, gezien de hoge energierekening van inwoners en bedrijven. Ook zijn er zorgen over de opwarming van de aarde, die leidt tot klimaatverandering. Het is onduidelijk of we de opwarming voldoende kunnen beperken met de al afgesproken maatregelen. Kortom, alle reden om samen aan de slag te gaan om echt stappen te gaan zetten en duurzamer te worden. Daar gaat het bouwplan Duurzaamheid over. Per dorp, stad of wijk willen we een klimaatplan afspreken. Daar staat in ieder geval in hoe we onze huizen energiezuiniger gaan maken (uiteindelijk moeten we van het aardgas af) en hoeveel energie we lokaal gaan opwekken. Dan gaat het zowel over opwek op eigen huizen en schuren, opwek op daken van grotere gebouwen en opwek via zon op land. Ook als gemeente zelf willen we veel duurzamer worden. Daar maken we een concreet plan voor zodat ook de gemeente het goede voorbeeld geeft.’

Wethouder Bram Harmsma

‘Ondernemend Steenwijkerland heeft veel in huis. We zijn sterk in de landbouwsector, de innovatieve maakindustrie en het toerisme. Het zijn uitdagende tijden. De arbeidsmarkt staat onder druk en het werk verandert in snel tempo. Daarom blijft de gemeente inzetten op heren bijscholing van werknemers. We zien dat dit geen lokale opgave meer is en daarom werken we in Regio Zwolle nauw samen met bedrijfsleven en onderwijs. Lokale projecten zoals de Regionale Praktijk Academie maken het verschil. Toerisme, natuur en een vitaal platteland hebben alles met elkaar te maken, zeker in een gemeente als Steenwijkerland. De gemeente en haar partners werken nauw samen om de grote opgaven in het landelijk gebied op te pakken. We zijn blij met de steun van de hogere overheden en hopen dat we ook in de toekomst op deze steun kunnen blijven rekenen. Alleen samen kunnen we de balans tussen economie, leefbaarheid en natuur & landschap herstellen en behouden zodat Steenwijkerland een gemeente is die aantrekkelijk blijft om te wonen, werken en recreëren.’

Wethouder Trijn Jongman

‘Mee kunnen doen. Jezelf kunnen redden. Als gemeente stimuleren we dat. Veel mensen lukt het, soms met een steuntje in de rug vanuit het eigen netwerk. Maar er zijn ook situaties waarin iemand er moeite mee heeft. Dan bieden we een helpende hand, een vangnet. Met zorg en ondersteuning dichtbij huis en op maat. Extra alert zijn we als het om kinderen gaat. Voor hen is het thuis veilig kunnen opgroeien ontzettend belangrijk. Als dat in het gedrang komt, bijvoorbeeld omdat er spanningen zijn binnen het gezin, dan moet hulp binnen handbereik zijn. Hulp die niet op afstand staat, maar die toegankelijk en betaalbaar is. Onze aandacht gaat ook uit naar inwoners die moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Zeker in deze tijd van stijgende kosten, wil je niet dat mensen in financiële nood komen. En dan is voorkomen beter dan genezen. Daarnaast zijn er mooie plannen voor een nieuw museum. Eigentijds, educatief en interactief. Boordevol verhalen over ons fantastische gebied. Wat ons betreft een topper.’