Op 15 maart kunt u stemmen

Op woensdag 15 maart 2023 zijn de verkiezingen voor de leden van de Provinciale Staten en de leden van het algemeen bestuur van de waterschappen. Bent u stemgerechtigd? Dan krijgt u uiterlijk 1 maart 2023 een stempas. Voor de Provinciale Staten en waterschap Drents Overijsselse Delta kunt u in elk stembureau binnen de gemeente stemmen. Voor waterschap Zuiderzeeland kan dat op 3 locaties. Met een kiezerspas kunt u in ieder stembureau binnen de provincie of het waterschap stemmen. U moet zo’n kiezerspas wel vooraf aanvragen.

Geen stempas(sen) ontvangen?

Het kan zijn dat u pas ná 30 januari 2023 (peildatum kiesgerechtigdheid) officieel ingeschreven bent in de basisregistratie personen van Steenwijkerland. U bent dan kiesgerechtigd in uw vorige woongemeente. Staat u op 30 januari 2023 wél officieel in Steenwijkerland ingeschreven en heeft u geen stempas ontvangen? Dan kunt u alsnog persoonlijk uw stempas aanvragen bij de publieksbalies in het gemeentehuis. Dit kunt u tot uiterlijk dinsdag 14 maart 2023 12.00 uur doen. Vergeet niet een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.

Bent u uw stempas kwijtgeraakt?

Dan kunt u schriftelijk of persoonlijk een nieuwe stempas aanvragen. Het formulier voor de schriftelijke aanvraag staat op www.steenwijkerland.nl/verkiezingen. Zorg dat het formulier uiterlijk vrijdag 10 maart 2023 ontvangen is door de gemeente. U kunt ook persoonlijk bij de publieksbalies in het gemeentehuis een nieuwe stempas aanvragen. Dit kunt u tot uiterlijk dinsdag 14 maart 12.00 uur doen. Vergeet niet een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.

Stemmen buiten Steenwijkerland

Wilt u op 15 maart 2023 buiten Steenwijkerland stemmen? Vraag dan een kiezerspas aan. U mag met een kiezerspas in alle gemeenten binnen de provincie Overijssel stemmen (Provinciale Staten) of in alle gemeenten binnen uw waterschap (waterschapsbestuur). U kunt uw kiezerspas persoonlijk aanvragen bij de publieksbalies in het gemeentehuis. Dit kan tot uiterlijk 14 maart 2023 12.00 uur. Vergeet niet een geldig legitimatiebewijs mee te nemen. Een schriftelijk verzoek voor een kiezerspas moet uiterlijk 10 maart 2023 door de gemeente zijn ontvangen. Heeft u inmiddels een stempas ontvangen, dan moet u deze meesturen.

Machtigen van een andere kiezer

Bent u op 15 maart 2023 niet in de gelegenheid zelf uw stem uit te brengen of heeft u geen legitimatiebewijs? Machtig dan een andere kiezer. Een kiezer mag maximaal 2 volmachtstemmen uitbrengen. Dit moet gelijktijdig met het uitbrengen van de eigen stem gebeuren.

Onderhandse volmacht

U kunt een willekeurige kiezer uit Steenwijkerland eenvoudig machtigen om voor u te gaan stemmen. Daarvoor vult u het volmachtbewijs op de achterzijde van uw stempas in. Vergeet niet om beiden te tekenen en degene die voor u gaat stemmen een kopie van uw legitimatiebewijs mee te geven. Denk erom dat de geldigheid van uw identiteitsbewijs niet vóór 16 maart 2018 verlopen mag zijn.

Let op: u kunt voor de waterschapsverkiezingen alleen een onderhandse volmacht afgeven aan iemand die zelf ook mag stemmen voor hetzelfde waterschap.

Schriftelijke volmacht

U mag ook een kiezer uit een andere gemeente in de provincie Overijssel (Provinciale Staten) of binnen uw waterschap (waterschapsbestuur) machtigen. Het machtigingsformulier vindt u op www.steenwijkerland.nl/verkiezingen. Zorg dat uw aanvraag uiterlijk vrijdag 10 maart 2023 ontvangen is door de gemeente.

Altijd uw identiteitsbewijs meenemen

Als u gaat stemmen moet u zich kunnen legitimeren. Dat is verplicht. Neem daarom naast uw stempas of kiezerspas altijd een legitimatiebewijs mee dat op 15 maart 2023 niet langer dan 5 jaar verlopen is.

De stembureauleden hebben instructie gekregen hierop geen uitzonderingen te maken. Ook als u de stembureauleden persoonlijk kent, moet u zich kunnen legitimeren. Controleer dus voordat u naar het stembureau gaat of u uw stempas én legitimatiebewijs bij u heeft.

Let op: Heeft u een onderhandse volmacht aangenomen van een andere kiezer? Dan moet u een kopie van een legitimatiebewijs meenemen van degene voor wie u gaat stemmen. Ook dat legitimatiebewijs mag op 15 maart 2023 maximaal 5 jaar zijn verlopen.

Meer informatie

De stembureaus zijn open van 7.30 tot 21.00 uur. Kijk voor meer informatie en waar u kunt stemmen op www.steenwijkerland.nl/verkiezingen