College stuurt brandbrief naar ministers

Het college van B&W heeft een persoonlijke brandbrief gestuurd naar de minister van Financiën en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Hierin uit het college zijn zorgen over de financiële situatie van de gemeente Steenwijkerland die, als zovele andere gemeenten, er niet rooskleurig voor staat. In de brandbrief pleit het college voor structurele financiële compensatie van het Rijk om de lastendruk voor haar inwoners niet onnodig te laten oplopen. De brandbrief vormt samen met veel andere brandbrieven van gemeenten de input voor het Algemeen Overleg over de gemeentefinanciën dat vandaag (2 juli) in de Tweede Kamer plaatsvindt.

Wethouder Marcel Scheringa: ‘Het huishoudboekje van onze gemeente is op dit moment zorgwekkend. We komen door overheveling van Rijkstaken naar de gemeenten structureel geld tekort. Daar komt de coronacrisis nog eens bovenop. Vorig jaar hebben we weliswaar nog een sluitende meerjarenbegroting kunnen opstellen, maar dat is met het nodige 'kunst en vliegwerk' gegaan. We hebben de afgelopen tijd zwaar bezuinigd op zaken zoals het onderhoud aan wegen, het niet vervangen van speeltoestellen en het energiezuinig maken van openbare verlichting. Hadden we deze bezuinigen niet doorgevoerd, dan waren de lokale lasten met circa 30% gestegen. Desalniettemin zijn de lokale lasten dit jaar meer dan trendmatig gestegen. De rek is er voor ons als college echt uit! Onze inwoners, ondernemers en verenigingen mogen niet zwaarder belast worden. Wij vragen dan ook concreet aan het Rijk om structurele compensatie voor de Jeugdhulp en het afschaffen van de opschalingskorting.’

Het VNG heeft alle brandbrieven van de gemeenten gebundeld en in boekvorm aangeboden aan de leden van de vaste Kamercommissie.

Marcel Scheringa: ‘Met het oog op deze vorm van aanbieding in boekvorm hebben we naast onze brandbrief ook nog op een andere wijze aandacht gevraagd voor onze financiële situatie. Te weten in de vorm van een sprookjesverhaal. Hierin geven wij op ludieke wijze ons verhaal weer en omdat het een sprookjesverhaal is loopt het goed af. Ik ga er dan ook vanuit dat, net zoals in het sprookje, onze noodkreet en die van vele andere gemeenten gehoord wordt en door het Rijk op passende wijze wordt gehonoreerd.‘

Bijlagen:

Brandbrief gemeentefinanciën Steenwijkerland voor de minister van Financiën (pdf, 126 KB)
Sprookje gemeentefinanciën Steenwijkerland voor de minister van BZK (pdf, 155 KB)