Gezamenlijke aanpak waterplanten in Weerribben-Wieden

Het maaien van waterplanten in de Oosterlijke Belterwijde, onderdeel van Nationaal Park Weerribben-Wieden, wordt voortaan effectiever aangepakt. Onder regie van de provincie Overijssel hebben overheid, recreatiebedrijven en natuurbeschermers de handen ineen geslagen.

De waterkwaliteit in Nationaal Park Weerribben-Wieden is de afgelopen jaren sterk verbeterd. Door het schonere water zijn de omstandigheden voor karakteristieke en kwetsbare waterplanten ook verbeterd en hebben deze vegetaties zich kunnen uitbreiden. Maar er is ook een keerzijde en dat is dat de recreatievaart er hinder van ondervindt in met name de Oosterlijke Belterwijde. Door groei van waterplanten wordt varen nogal eens belemmerd. Leden van de plaatselijke zeilvereniging worden daardoor ook sterk gehinderd om de watersport te beoefenen. Aan de andere kant is het verbeteren van de waterkwaliteit en de groei van bepaalde waterplanten in dit gebied een wettelijke doelstelling in het kader van Natura 2000. Binnen het huidige beheerplan is het mogelijk om beperkt te maaien zonder vergunning of meer te maaien met vergunning. Toch blijkt het juridisch kader in de praktijk erg complex. Omdat de provincie niet alleen verantwoordelijk is voor het natuurbeleid, maar ook de recreatie en economie in het gebied een warm hart toedraagt, is in 2018 gezamenlijk actie ondernomen richting een oplossing.

Overeenkomst met partners

Het resultaat is een overeenkomst die ondertekend is door alle relevante partners in het gebied. Ze spreken hierin uit dat de hinder die waterplanten kunnen veroorzaken een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Betrokken partners van de provincie zijn gemeente Steenwijkerland, waterschap Drents Overijsselse Delta, vereniging Natuurmonumenten, vereniging Sportvisserij Oost Nederland, vereniging HISWA-RECRON, zeilvereniging Belterwiede, vereniging Koninklijk Nederlands Watersport Verbond en vereniging recreatieondernemers Weerribben-Wieden Koptop.

Jaarlijks maaiplan

Belangrijk onderdeel van de overeenkomst is het jaarlijks opstellen van een concreet maaiplan voor de Oosterlijke Belterwijde. Hierin wordt vastgelegd op welke plekken het verantwoord is om te maaien en hoe de kosten onderling verdeeld worden van de maaiwerkzaamheden. De regie voor dit plan ligt bij de gemeente Steenwijkerland. Waterschap en provincie toetsen daarna of voldaan wordt aan de wettelijke waterkwaliteits- en natuurdoelen. Alleen wanneer deze doelen niet in gevaar komen kan er daadwerkelijk gemaaid worden. Dit gebeurt dan gecoördineerd door één partij en onder ecologisch toezicht.

Afspraken lopen drie jaar

Omdat het huidige Natura 2000-beheerplan een geldigheidsduur heeft tot 2023, loopt de overeenkomst drie jaar. In het nieuwe beheerplan willen betrokken partijen voor een langere termijn afspraken vastleggen over het maaibeleid in het Nationaal Park.

Bestuurlijk fotomoment waterplanten