Haagse aandacht voor toerisme in Steenwijkerland

De gemeente Steenwijkerland zet zich in om projecten te realiseren die bijdragen aan het spreiden van toeristen over de regio. Hierdoor kan de toeristische druk op Giethoorn worden verminderd en kunnen (toeristische) bedrijven en organisaties in de regio profiteren. Deze plannen maken deel uit van het bidbook ‘Land van Weerribben en Wieden – Poort naar Overijssel’. Tweede Kamerlid William Moorlag (PvdA) heeft staatssecretaris Mona Keijzer verzocht de projecten van de gemeente Steenwijkerland actief te ondersteunen.

Wethouder Bram Harmsma: 'De gemeente Steenwijkerland heeft vorig jaar het ‘bidbook Land van Weerribben-Wieden – Poort naar Overijssel’ opgesteld. Hierin zijn een aantal investeringen benoemd die moeten bijdragen aan het ontlasten van de toeristische druk op Giethoorn en het verleiden van de toerist om de regio te bezoeken. Dit is nodig aangezien de toeristische druk op bepaalde momenten en bepaalde locaties in Giethoorn nu al leidt tot leefbaarheidsproblemen. Het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) verwacht dat de toeristische druk de komende jaren nog meer zal toenemen. Op de Toerisme Top die in oktober 2018 is gehouden is daarom door het NBTC Perspectief 2030 – Bestemming Nederland gepresenteerd. De focus van het NBTC wordt daarbij verlegd van bestemmingspromotie naar bestemmingsmanagement'.

Lobby

Het bidbook is de basis geweest voor een aanvraag voor een Regio Deal, die de gemeente samen met de provincie Overijssel bij het Rijk heeft ingediend. Dit heeft toen niet geleid tot een bijdrage van het Rijk. De gemeente Steenwijkerland en de provincie Overijssel hebben afspraken gemaakt om samen te gaan investeren, maar een lobby is ingezet om ook het Rijk te bewegen haar verantwoordelijkheid te nemen. In het kader van deze lobby heeft de gemeente Steenwijkerland een aantal kamerleden uitgenodigd om ze mee te nemen in de plannen. Op 12 april jl. hebben zij een bezoek gebracht aan Giethoorn waar diverse partijen zoals de Stichting Weerribben-Wieden, ’t Gieters Belang, Giethoorn Onderneemt en de gemeente Steenwijkerland zelf de problematiek en de aanpak hebben voorgelegd.

Motie aangenomen

Bram Harmsma: 'Op 25 april jl. is in de vaste Kamercommissie EZK (Economische Zaken en Klimaat) gesproken over toerisme. Diverse kamerleden hebben daar verwezen naar het werkbezoek aan Giethoorn en de Steenwijkerlandse aanpak. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een aantal moties waarover de Tweede Kamer op 4 juni jl. heeft gestemd. Onder ander is een motie aangenomen van William Moorlag (PvdA) waarin staatssecretaris Mona Keijzer wordt opgeroepen actief bij te dragen aan het welslagen van de projecten van de gemeente Steenwijkerland. De gemeente blijft zich de komende periode inspannen om te bereiken dat dit ook een financiële vertaling krijgt'.

De ingediende moties zijn terug te vinden op: www.tweedekamer.nl/kamerstukken/stemmingsuitslagen/detail?id=2019P09248