Steenwijkerland sluit 2019 met financieel tekort

Steenwijkerland sluit het jaar 2019 af met een financieel tekort van € 1.041.000. Dit blijkt uit de jaarrekening over 2019.

Wethouder Marcel Scheringa: 'Uit de jaarstukken 2019 blijkt dat we meer hebben uitgegeven dan begroot. Voor een groot deel is dat te verklaren door extra uitgaven in het sociaal domein. Dan hebben we het over ongeveer 2,5 miljoen extra. De jeugdzorg is daarbij een belangrijk aandachtspunt.
We zijn van mening dat we te weinig financiële middelen van het Rijk krijgen voor de uitvoering van de gedecentraliseerde taken in het sociaal domein. Het Rijk zal echt structureel meer geld beschikbaar moeten stellen voor die taken, anders moeten we de komende jaren verder bezuinigen.
Daarnaast zien we dat de gevolgen van de coronacrisis ook negatieve invloed hebben op de financiële huishouding van de gemeente. De financiële impact hiervan is op dit moment moeilijk aan te geven, omdat die ook afhankelijk is van de duur van de coronacrisis.'

Jaarverslag 2019

In het jaarverslag 2019 legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid. Marcel Scheringa: 'We constateren dat we goede voortgang hebben geboekt voor wat betreft onze ambities en dat er mooie resultaten zijn behaald.
Zo hebben we onder het bestuursprogramma ‘Inwoner op 1’ in onze dienstverlening stappen gemaakt om onze inwoners centraal te stellen. Inwoners kunnen nu ook zonder afspraak bij de publieksbalies terecht. Ook hebben we het maandelijkse wethouderspreekuur ingevoerd.
Onder het bestuursprogramma ‘Samenredzaam’  is onder meer het akkoord ‘Samen voor Ryan’ opgesteld. Gezamenlijk met kinderopvang, primair onderwijs, voortgezet onderwijs, de samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs, het sociaal werk, de GGD willen we ervoor zorgen dat meer kinderen dan nu met meer vaardigheden van school komen.
Onder het bestuursprogramma ‘Werk aan de winkel’ is onder meer de Regiodeal gehonoreerd waarbij we als Steenwijkerland zijn aangesloten. Met de Regiodeal kunnen we onze (toeristische) economie versterken gecombineerd met een duurzame balans tussen ecologie, economie en leefbaarheid. Ook hebben we met de vaststelling van het 'Wedstrijdplan' de basis gelegd voor het Steenwijkerlands Sport en Beweegakkoord.
Onder het bestuursprogramma ‘Mijn Steenwijkerland’ werken we samen met inwoners en ondernemers aan een prettige, veilige en leefbare inrichting van onze openbare ruimte. Zo hebben we een start gemaakt met de herinrichting van de Steenwijkerweg in Willemsoord en zijn de voorbereidingen voor het toevoegen van nieuwe sociale huurwoningen in Scheerwolde in volle gang. Ook projecten als de bijentuin en het project de Dode Hoek bij scholieren is gerealiseerd. Daarnaast hebben we de besluitvorming afgrond voor een nieuwe school in Tuk.
Tot slot zijn er met het bestuursprogramma ‘Duurzaam’ behoorlijke stappen gemaakt. Zo zijn er diverse energiecorporaties op initiatief van inwoners opgericht en is de lokale werkgroep IK BEGIN! gestart met allerlei bijdragen aan en tips voor een energieneutrale gemeente.
Overall hebben we een kleine 80% van de doelstellingen uit de programmabegroting 2019 gerealiseerd.'

De jaarstukken 2019 worden op 23 juni in de politieke markt besproken en op 30 juni 2020 aan de raad ter vaststelling voorgelegd.


Zie ook: