Huisvesting voortgezet onderwijs Steenwijkerland

Het college van B&W blijft bij de oorspronkelijke keuze om het voortgezet onderwijs in Steenwijkerland op twee locaties te organiseren. Een meerderheid van het college trekt deze conclusie nadat de afgelopen maanden twee scenario’s tegen het licht zijn gehouden: huisvesting op twee locaties óf alles concentreren op één locatie, een zogenaamde unilocatie.

Wethouder Marcel Scheringa: ‘Om een zorgvuldige afweging te kunnen maken hebben we naar inhoudelijke argumenten gekeken maar natuurlijk ook naar het financiële plaatje. Op basis daarvan vinden we dat er meerdere argumenten zijn om toch uitvoering te geven aan ons eerdere besluit voor huisvesting op twee locaties.’
Het college van B&W gaat het voorstel om bij twee locaties te blijven en ook de financiële consequenties ervan voorleggen aan de gemeenteraad. 

In Steenwijkerland is de school voor voortgezet onderwijs op dit moment gehuisvest op drie locaties in Steenwijk. In 2018 heeft de gemeenteraad in overleg met het schoolbestuur besloten terug te gaan naar twee locaties en één locatie af te stoten. Inmiddels heeft het schoolbestuur aangegeven een voorkeur te hebben voor een unilocatie. Op basis van een motie die in 2020 door de gemeenteraad is aangenomen, zijn de verschillende varianten nader onderzocht. Wethouder Marcel Scheringa: ‘Daarbij hebben we ook naar inhoudelijke argumenten gekeken. Bijvoorbeeld naar de vraag of huisvesting een meerwaarde heeft voor de kwaliteit van het onderwijs. En of huisvesting kan bijdragen aan het belang dat leerlingen elkaar kunnen ontmoeten, ongeacht hun achtergrond, afkomst en geloof om zo scheiding van bevolkingsgroepen te voorkomen of te verminderen.’ De meerderheid van het college is van mening  dat de impact van huisvesting op die onderdelen beperkt is in een gemeente waar alle leerlingen naar dezelfde school gaan ook al is deze gehuisvest op twee locaties.

In financiële zin vraagt de keuze voor een unilocatie om een extra investering van zo’n € 7,5 miljoen. Wethouder Marcel Scheringa: ‘Dat is fors extra geld dat niet meer beschikbaar is voor andere maatschappelijke vraagstukken. Bovendien betekent het de sloop van een gebouw dat nog 20 jaar meekan. Dat vinden we geen duurzame oplossing. Als het gebouw over 20 jaar aan renovatie toe is, ontstaat wat ons betreft een natuurlijk moment om opnieuw naar de huisvesting te kijken. Zeker ook gezien de vele ontwikkelingen in het onderwijs. Zowel financieel als inhoudelijk zien we op dit moment niet voldoende aanknopingspunten om af te wijken van onze oorspronkelijke keuze voor twee locaties.’ Wethouder Trijn Jongman heeft aangegeven wel voor een unilocatie te zijn en heeft om die reden niet met het collegevoorstel ingestemd. 

Het voorstel van het college om vast te houden aan het ‘twee-locatie-model’ en de financiële consequenties daarvan wordt besproken in de politieke markt van 13 april en vervolgens in de gemeenteraad van 20 april. Gaat de gemeenteraad akkoord dan kan het voortgezet onderwijs in 2024 op de twee locaties gehuisvest zijn.