Lokaal akkoord over opvang-onderwijs-zorg

Hoe kunnen we er gezamenlijk voor zorgen dat meer kinderen met meer vaardigheden van school komen, zodat ze later beter in staat zijn om zelfstandig mee te doen in de samenleving? Over die vraag zijn betrokken Steenwijkerlandse organisaties de afgelopen periode om tafel gegaan. Het resultaat van deze gesprekken is het lokale akkoord ‘Samen voor Ryan’ dat in concept klaar is. Daarin staan onder meer afspraken over nieuwe aanpakken die partijen samen willen ondernemen om dit doel te bereiken. Wethouder Trijn Jongman: ‘Er is een breed draagvlak voor dit akkoord en dat is essentieel voor succes. Het is tenslotte een zorg en verantwoordelijkheid van ons allemaal.’ Het college gaat de gemeenteraad voorstellen om het akkoord de komende 4 jaar te gebruiken als kader voor het beleid op het gebied van onderwijsachterstanden en voortijdig schoolverlaten én als plan van aanpak om laaggeletterdheid te voorkomen.

De ondertekenaars van het akkoord zijn organisaties voor kinderopvang, primair onderwijs, voortgezet onderwijs, de samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs, het sociaal werk, de GGD en de gemeente. Wethouder Trijn Jongman: ‘Voorkomen is natuurlijk altijd beter dan genezen. Daarom is preventie een belangrijke pijler in onze aanpak. Verder richten we ons op thema’s als ‘de eerste 2000 dagen’ in het leven van een kind en ‘levensvaardigheden’. Bij dat laatste kun je denken aan leren om verantwoordelijke besluiten te nemen en ook praktische zaken als het op orde houden van je financiën.’ Naast afspraken over nieuwe aanpakken, staan er in het akkoord ook afspraken over de onderlinge samenwerking. Bijvoorbeeld over het opzetten van een ‘Steenwijkerlandse Academie’, waarin organisaties samenwerken in het verzamelen van recente (wetenschappelijke) kennis en het scholen van medewerkers.  

In het lokaal akkoord ‘Samen voor Ryan’ wordt de aanpak op hoofdlijnen beschreven. Deze afspraken worden door de samenwerkende organisaties de komende periode verder uitgewerkt in concrete projectplannen.

De gemeenteraad neemt op 18 juni 2019 een besluit over het voorstel.