Positieve jaarcijfers voor Steenwijkerland

Steenwijkerland heeft het jaar 2021 afgesloten met een plus van ruim 3 miljoen euro. Dat blijkt uit de jaarstukken die het college van B&W aan de gemeenteraad aanbiedt.

Wethouder Marcel Scheringa is tevreden: ‘Een mooi resultaat in een bijzonder jaar. Het tweede coronajaar op rij. We hebben veel kunnen doen. Naast het bieden van een helpende hand aan inwoners en ondernemers die het door de coronamaatregelen moeilijk hadden. Ook het financiële beeld van de jaren die voor ons liggen, lijkt er gunstig uit te zien. Er is ruimte om te investeren. Dat gaan we concreet maken. De opgaven die in het coalitieakkoord staan, gaan we uitwerken in een collegeprogramma en financieel vertalen in de begroting voor de komende jaren.’ De financiële jaarstukken – dat zijn de jaarrekening 2021 en het jaarverslag 2021 – én de Perspectiefnota 2022-2026 worden besproken in de raadsvergadering van 5 juli 2022. 

De financiële cijfers over 2021 laten een plus zien van ruim 3 miljoen euro. Deze meevaller wordt onder andere veroorzaakt door een grotere financiële bijdrage vanuit het Rijk. Wethouder Marcel Scheringa: ‘Die rijksbijdrage was groter dan waarmee we rekening hadden gehouden. Daarnaast zagen we flink wat bouwactiviteiten en ontwikkelingen waarvoor omgevingsvergunningen werden aangevraagd.’ 

Naast het positieve financiële resultaat, constateert het college van B&W ook dat een groot aantal van de doelstellingen die het college zich had voorgenomen, gerealiseerd zijn. Dit ondanks dat 2021 het tweede jaar was met beperkende coronamaatregelen. Wethouder Marcel Scheringa: ‘Klopt, als we terugkijken dan heerst er ondanks dat het een lastig jaar was toch tevredenheid. We hebben onze inwoners en ondernemers op diverse terreinen een steun in de rug kunnen geven. Met het Vitaliteitsfonds, met de Tozo-regeling waarmee we ruim 1100 ondernemers hebben kunnen ondersteunen, met het aanbieden van een renteloze lening zodat ook mensen die het financieel niet zo breed hebben duurzame maatregelen kunnen nemen. Maar ik denk ook aan fietspaden die een flinke kwaliteitsslag hebben gekregen, de handtekeningen die zijn gezet onder de herinrichting van het Steenwijkerdiep, de inzet om laaggeletterdheid te verminderen. Ook hebben we met de loonkostensubsidie aan bedrijven veel meer mensen aan het werk kunnen helpen.’

Financieel beeld voor de komende jaren 

In de jaarstukken wordt teruggekeken op het jaar 2021. De Perspectiefnota die ook aan de raad wordt aangeboden geeft een financieel beeld voor de komende jaren. Wethouder Marcel Scheringa benadrukt: ‘Het is een tussenstand op basis van de informatie die we nu hebben. We beseffen dat er nog onzekerheden zijn. Denk aan de inflatie en de energieprijzen. Ook de rijksbijdrage blijft onzeker, met name vanaf het jaar 2026 en later. Hoe dat precies gaat uitwerken, weten we op dit moment nog niet. Ondanks dat, zien we dat er voor de komende jaren ruimte is om te investeren.’ 

De stukken zijn te vinden op de gemeentelijke website onder Bestuur/Raadsinformatie: