Perspectiefnota Steenwijkerland

‘We liggen stevig op koers’. Dat is de conclusie van het college van B&W op basis van de Perspectiefnota 2023 – 2027. Het document geeft een tussenstand van de plannen uit de begroting van 2023. Tegelijkertijd wordt een financieel doorkijkje gegeven naar de komende jaren. Wethouder Marcel Scheringa: ‘We hebben flinke stappen gezet. Op allerlei terreinen. Bijvoorbeeld bij projecten in de openbare ruimte, woningbouwplannen die in de steigers zijn gezet, het energiefonds dat echt in een behoefte voorziet, het stimuleren van bedrijvigheid op Eeserwold, de boost die is gegeven aan de bekendheid van het geldloket. Er gebeurt ontzettend veel, maar we zijn er natuurlijk nog niet. Dit is een tussenstand en er liggen echt nog wel een aantal opgaven. Kijken we naar de financiën, dan zien we dat we er de komende jaren nog goed voorstaan. Vanaf 2026 is onzeker hoeveel geld we van het Rijk krijgen, maar we blijven investeren om de ambities uit ons coalitieakkoord te realiseren.’

De perspectiefnota bestaat uit drie onderdelen: 

  • het laat zien wat de stand van zaken is van de plannen die in de begroting 2023 staan 
  • het geeft een doorkijkje naar hoe de gemeente er de komende jaren financieel voorstaat
  • het geeft een overzicht van de plannen voor de jaren 2024 en verder

Wethouder Marcel Scheringa: ‘Met de plannen voor dit jaar lopen we in de pas. In een tijd waarin we ook met complexe dossiers en omstandigheden te maken hebben – denk aan stikstof en PFAS  maar ook de oorlog in Oekraïne en daarmee de opvang van Oekraïense vluchtelingen – is dat goed om te kunnen constateren. Vanuit ons coalitieakkoord ‘Duurzaam Doorbouwen’ zetten we stevig in op de ambitie voor een brede welvaart in Steenwijkerland. Dat doen we niet alleen, maar samen met inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties. Zo denken we bijvoorbeeld binnenkort voorstellen te kunnen doen voor de aankoop van gronden voor woningbouw en bedrijventerreinen.’ 

Investeren in een vitaal Steenwijkerland 

De perspectiefnota laat voor de eerste jaren een positief financieel beeld zien. Wethouder Marcel Scheringa: ‘Vanaf 2026 zien we dat het beeld grilliger wordt. Dat heeft vooral te maken met de lagere inkomsten van het Rijk waarmee alle gemeenten geconfronteerd worden. De VNG en het Rijk zijn daarover al enige tijd in overleg, maar dat heeft tot nu toe helaas nog niet tot een keuze geleid. Dat is lastig en we hopen dan ook dat het Rijk binnenkort met duidelijkheid komt. Ondanks dat hebben we er als college vertrouwen in dat we door het Rijk worden gecompenseerd. Daarom blijven we investeren in een vitaal Steenwijkerland.’

Plannen voor de komende jaren 

De perspectiefnota geeft ook een overzicht van de plannen die de komende jaren op stapel staan of verder worden uitgewerkt. Voor het nieuwe museum – een samenvoeging van de huidige drie musea in Steenwijk – wordt in deze perspectiefnota al concreet geld aan de gemeenteraad gevraagd. Wethouder Marcel Scheringa: ‘Maar ook de ontsluiting van Blokzijl, het fietsplan waarin bijvoorbeeld een flinke verbetering van het fietspad tussen Giethoorn en Steenwijk is opgenomen, de verduurzaming van de multifunctionele centra in Vollenhove en Oldemarkt, onderwijshuisvesting en klimaatplannen hebben een belangrijke plek op de investeringsagenda.’ 

De perspectiefnota wordt besproken in de gemeenteraad van 4 en 11 juli 2023 en is te vinden tussen de agenda documenten van 4 juli 2023.