Perspectiefnota Steenwijkerland; een stevig pakket aan maatregelen om te blijven investeren in brede welvaart

Het college van B&W heeft de Perspectiefnota 2024 – 2028 gedeeld met de gemeenteraad. Het document geeft een tussenstand van de plannen uit de begroting van 2024. Tegelijkertijd wordt een financiële doorkijk gegeven naar de komende jaren.

Wethouder Marcel Scheringa: ‘We zijn nog steeds op de goede weg. Met als doel: investeren in de brede welvaart voor iedere inwoner van Steenwijkerland. Het maken van de perspectiefnota was niet eenvoudig. Het Rijk geeft gemeenten minder geld om haar taken uit te voeren, dus ook Steenwijkerland. We hebben daarom een maatregelenpakket gemaakt, zodat we kunnen blijven doorbouwen en onze ambities uit het coalitieakkoord kunnen realiseren. Dit leggen we nu voor aan de gemeenteraad.’ 

Maatregelenpakket: bezuinigen, lastenverzwaring, scherper begroten 

Het maatregelenpakket is opgebouwd uit drie onderdelen. Er wordt bezuinigd, er is een deel lastenverzwaring en de gemeente gaat scherper begroten. Wethouder Scheringa: ‘Als college vinden we dat we een stevig, maar verdedigbaar pakket aan maatregelen hebben neergezet. De maatregelen zullen pijn doen, maar zijn helaas echt noodzakelijk om te kunnen blijven investeren in onze samenleving. We zetten in op het bouwen van nieuwe woningen, goede zorg voor jongeren en ouderen, een sterke lokale economie, het verduurzamen van onze gemeente en onze voorzieningen overeind houden. En stimuleren hiermee de brede welvaart voor onze inwoners. Daarover gaan we graag het gesprek aan met de gemeenteraad tijdens de raadsvergadering van 2 juli.’

Bijdrage Rijk is essentieel

De perspectiefnota gaat uit van financiële compensatie door het Rijk. Het is nog niet duidelijk of en hoeveel het Rijk gaat bijdragen de komende jaren. ‘Dit is een onzekere factor. Een bijdrage van het Rijk is essentieel om onze begroting vanaf 2026 sluitend te maken. We volgen de ontwikkelingen van het nieuw te vormen kabinet dan ook nauwlettend.’ besluit de wethouder.