Plan voor gezamenlijke huisvesting basisscholen in Vollenhove

De schoolbesturen van de St. Martinusschool en de Voorpoort in Vollenhove hebben aangegeven kansen te zien in gezamenlijke nieuwbouw. Daarbij zouden beide scholen onder één dak komen. De plannen zijn in lijn met de gemeentelijke visie op onderwijshuisvesting. ‘Als nieuwbouw nodig is, en dat is voor de St. Martinusschool het geval, dan kijken we altijd naar mogelijkheden voor gezamenlijke huisvesting. Die kans doet zich nu voor met basisschool de Voorpoort. Bovendien kunnen we het meteen ook combineren met kinderopvang in hetzelfde gebouw’, licht wethouder Trijn Jongman toe. Het college gaat de plannen voorleggen aan de gemeenteraad.

De St. Martinusschool in Vollenhove kamp al enige tijd met ruimtegebrek. De school maakt daarom gebruik van noodlokalen. In het door de gemeenteraad vastgestelde Integraal Huisvestingsplan is rekening gehouden met nieuwbouw in 2026. In de gesprekken om te komen tot plannen voor deze nieuwbouw is ook gekeken naar andere schoolgebouwen in Vollenhove. Uit die gesprekken kwam naar voren dat de Voorpoort bij de nieuwbouw wil aansluiten en dat Kindcentrum Kompas deze mogelijkheid voor de toekomst open wil houden. Wethouder Trijn Jongman: ‘Dat betekent dat we toe zouden moeten naar een gebouw dat ruimte biedt voor uitbreiding. Daarmee kunnen we rekening houden met mogelijke toekomstige ontwikkelingen.’ 

Stadsvisie geeft richting aan locatiekeuze 

Met de schoolbesturen is gekeken naar een plek waar de gezamenlijke nieuwbouw mogelijk zou kunnen zijn. De huidige locaties van beide scholen lijken daarvoor om meerdere redenen niet geschikt. In het traject om te komen tot een stadsvisie voor Vollenhove hebben inwoners de verkeerdruk op die locaties als knelpunt aangegeven. Ook werd de wens uitgesproken voor een kern met voorzieningen die elkaar kunnen versterken met daaromheen ruimte voor wonen. Uit de stadsvisie wordt als locatie voor de nieuwe school een plek in de buurt van de Burght als meest geschikt gezien. Ook moet de locatie goed bereikbaar zijn en moet er ruimte zijn om te parkeren. Met deze uitgangspunten denkt de gemeente dat nieuwbouw op een van de sportvelden van V.E.N.O. de beste optie is. Wethouder Trijn Jongman: ‘We hebben daar overleg over met elkaar. Uiteraard hebben we oog voor de belangen van de sportvereniging. Dat is ook een belangrijke voorziening voor Vollenhove. We willen dat V.E.N.O. haar trainings- en wedstrijdcapaciteit behoudt, ook met een veld minder. Daarom willen we de gemeenteraad voorstellen om een kunstgrasveld aan te leggen. Dat kan voor trainingen én wedstrijden gebruikt worden.’ 

Nieuwe locatie biedt mogelijkheid tot herontwikkeling

Naast de plus van een gezamenlijke huisvesting, biedt deze ontwikkeling ook kansen voor de locaties die nu door beide scholen worden gebruikt. Hier kunnen woningen gebouwd worden. Dit sluit aan bij de vastgestelde Woonagenda waarin de behoefte aan voldoende betaalbare woningen – onder andere ook voor senioren – in Vollenhove is opgenomen. 

Om verder te kunnen met de plannen vraagt het college de gemeenteraad om de benodigde middelen beschikbaar te stellen. In mei organiseert de gemeente een inloopavond om bewoners in de plannen mee te nemen.