Gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties zetten in op versnelling woningbouw

Op 10 november jl. heeft het college van B&W de jaarschijf 2021 van de Prestatieafspraken Steenwijkerland 2018-2022 vastgesteld. Deze jaarschijf is opgesteld met de woningcorporaties Woonconcept, Wetland Wonen en Omnia Wonen en de huurdersorganisaties de Veste, Zwartewaterwiede en Stichting Huurdersbelangen Omnia Wonen. De jaarschijf bouwt verder op wat er in de afgelopen jaren in gang is gezet en geeft sturing aan de uitvoering van in totaal 32 prestatieafspraken op de thema’s betaalbaarheid, voorraad en beschikbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid, leefbaarheid en bijzondere doelgroepen en wonen, welzijn en zorg.

Sociale huurwoningvoorraad onder druk

Wethouder Marcel Scheringa: 'We zien dat de druk op sociale huurwoningen toeneemt, vooral in Steenwijk. Door de coronacrisis doen meer mensen een beroep op sociale huurwoningen, terwijl de zittende huurders minder tot verhuizen geneigd zijn. Dit verslechtert niet alleen de kansen voor reguliere woningzoekenden. Het remt bijvoorbeeld ook de huisvesting van statushouders af, waardoor de gemeentelijke taakstelling (die door het Rijk wordt opgelegd) in de knel komt. Om de sociale huurwoningvoorraad op peil te brengen, zetten we samen met de woningcorporaties de komende tijd in op optimalisering van de samenwerking en versnelling van de woningbouw. '

Investeringsplan sociale huurwoningen

In 2018 is een investeringsplan sociale huurwoningen opgesteld waarin tot en met 2027 ca. 250 nieuwbouw-woningen staan gepland in een aantal noordelijke kernen en Steenwijk. Wetland Wonen, van oorsprong actief in de zuidelijke kernen van Steenwijkerland, investeert nu gemeentebreed en heeft per 1 januari 2020 het bezit van Woonconcept in de noordelijke kernen overgenomen. In 2021 worden de eerste woningen door Wetland Wonen gerealiseerd in Scheerwolde en Steenwijk. Woonconcept blijft in Steenwijkerland actief in Steenwijkerwold en Steenwijk.
Uit de uitvoeringsagenda die gezamenlijk is opgesteld blijkt dat de planvorming voor een aantal projecten trager verloopt dan verwacht, waaronder de locatie Betap Crilux in Steenwijk.
'Met de provincie wordt overleg gevoerd in hoeverre het provinciale aanjaagteam voor de versnelling van woningbouw ondersteuning kan bieden bij het versneld ontwikkelen van deze locatie. Zodat hier de betaalbare koopwoningen en de sociale huurwoningen kunnen worden gerealiseerd om in de behoefte van onze inwoners te voorzien', aldus Marcel Scheringa.