Financieel voordelig saldo najaarsnota 2018

Het college van B&W heeft de najaarsnota 2018 van de gemeente Steenwijkerland vastgesteld. De najaarsnota sluit met een overschot van € 1.975.000. De gemeenteraad behandelt de najaarsnota in zijn vergadering van 30 oktober 2018. Met de najaarsnota wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de uitvoering van de activiteiten en de stand van de gemeentelijke financiën.

Wethouder Marcel Scheringa 'De najaarsnota sluit met een overschot van € 1.975.000 en we zien dat op dit moment 75% van de doelstellingen in 2018 worden gehaald. Zo scoren we onder meer gunstig op het gebied van interbestuurlijk toezicht (IBT) door de provincie, de verkoop van kavels, de tevredenheid van de maatwerkvoorzieningen WMO en het werkloosheidspercentage neemt steeds verder af en loopt meer in de pas met het percentage van de regio Zwolle.'

De ambities van het nieuwe college kenmerken zich door te sturen op resultaten.
Marcel Scheringa 'Zo hebben we in ons programma ‘Inwoner op 1‘ concrete maatregelen benoemd om in 2019 en de jaren erna de dienstverlening aan onze inwoners en ondernemers zichtbaar en merkbaar te verbeteren. Maar ook voor duurzaamheid, werkgelegenheid, zorg en wonen heeft het college concrete maatregelen benoemd.'

Financiën

De najaarsnota sluit met een overschot van € 1.975.000.
Dit komt onder meer door:
Voordelen:

  • Hogere rijksbijdrage begeleide participatie van € 402.000
  • Teruggaven beschermd wonen € 995.000
  • Hogere algemene uitkering 955.000
  • Lagere afschrijvingen € 359.000
  • Lagere overheadslasten van € 400.000

Nadelen:

  • Hogere lasten Jeugdhulp en WMO van € 1.080.000
  • Overig € 56.000

Marcel Scheringa 'Voor de zomer van 2018 heeft de gemeenteraad de Perspectiefnota (PPN) vastgesteld. De PPN schetste het beeld dat het jaar 2018 kon worden afgesloten met een tekort van € 903.000. Met het bovengenoemde overschot in de najaarsnota kan deze verwachting bijgesteld worden naar een overschot van € 1.072.000. Bij het definitief opstellen van de jaarrekening 2018 zal blijken of deze verwachting ook gerealiseerd wordt.'