Najaarsnota sluit positief af

Het college van B&W heeft de najaarsnota 2020 van de gemeente Steenwijkerland vastgesteld. Hoewel de najaarsnota een positief saldo van een kleine 9 ton laat zien, is de verwachting dat het jaar 2020 met een tekort van 2,2 miljoen euro wordt afgesloten. Financiële tegenvallers die voor de zomer optraden in het Sociaal Domein en de effecten van de coronacrisis zijn hier de hoofdoorzaken van.

Wethouder Marcel Scheringa: 'Als college hebben we in mei van dit jaar Het Hernieuwd Perspectief (HHP) vastgesteld. In dit HHP hebben we nieuwe kernthema’s benoemd die in deze coronatijd als maatstaf gelden voor ons beleid, Dat zijn de volgende kernthema’s. Het in stand houden van een lokale vitale samenleving, basiszorg voor iedereen die het nodig heeft en herstel van de werkgelegenheid en economie. Aan deze kernthema’s toetsen we in deze tijd al onze activiteiten, plannen en investeringen en bepalen we wat prioriteit heeft.  Door deze werkwijze geven we minder uit dit jaar en dat levert een meevaller op voor de najaarsnota’.
Hierdoor wordt het verwachte tekort over 2020 naar beneden gebracht naar 2,2 miljoen euro.

Marcel Scheringa: 'Tegelijkertijd geven we wel geld uit aan zaken zoals het Vitaliteitsfonds (valt onder het 1e kernthema) en houden we een aantal investeringen in stand. We kiezen er zelfs voor om sommige investeringen naar voren te halen zoals het herstel van de houten kade aan de Balkenhaven in Blokzijl.
Daarbij gaan we ervan uit dat het rijk meer geld vrijmaakt om de effecten van de coronacrisis zoals de oplopende werkloosheid (meer uitkeringen), voor de gemeente te verzachten. Daarmee kan het uiteindelijke tekort aan het eind van dit jaar lager uitvallen dan de nu verwachte 2,2 miljoen euro'.

De gemeenteraad behandelt de najaarsnota in zijn vergadering van 26 oktober 2020. Met de najaarsnota wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de uitvoering van de activiteiten en de stand van de gemeentelijke financiën.