Gemeente Steenwijkerland ondersteunt maatschappelijke instellingen die door de hoge energierekening in problemen komen

Het college van B&W heeft de najaarsnota 2022 van de gemeente Steenwijkerland vastgesteld. De najaarsnota sluit met een tekort van 1,4 miljoen, maar het verwachte jaarresultaat is positief. Het tekort in de najaarsnota ontstaat door het voorstel om een reserve te vormen waarmee maatschappelijke instellingen die door de hoge energierekening in problemen komen ondersteund kunnen worden. De omvang van deze reserve is 3,3 miljoen euro.

Tussenstand

De najaarsnota geeft een tussenstand van de gemeentelijke financiën en geeft een beeld over welke activiteiten worden uitgevoerd. In de Perspectiefnota 2022-2026, die vlak voor de zomer wordt vastgesteld, was het financiële beeld over 2022 bijna 1,9 miljoen positief. Wethouder Marcel Scheringa: 'Als we in de najaarsnota geen reserve energie maatschappelijke instellingen van 3,3 miljoen hadden opgenomen was het financieel resultaat 2022 uitgekomen op afgerond 3,9 miljoen positief. Nu hierin wel is voorzien komt het saldo van de najaarsnota uit op bijna 1,4 miljoen negatief en komt de prognose van het jaarresultaat 2022 uit op afgerond 0,6 miljoen positief. We vinden het belangrijk om maatschappelijke instellingen, die geconfronteerd worden met torenhoge voorschotten op het gebied van energie, te ondersteunen.' Ook wordt er geld uitgetrokken om inwoners te helpen met verduurzaming. Zo liggen er plannen om meer energiecoaches in te schakelen, in samenwerking met Duurzaam Steenwijkerland.

Wethouder Scheringa: 'In 2022 is de impact van de corona afgenomen, maar er zijn andere grote zorgen ontstaan, zorgen van heel andere aard. Zoals de inval in Oekraïne die onder andere heeft geresulteerd in een zeer hoge energiekosten. Dat leidt bij zowel een deel van de huishoudens als bij maatschappelijke organisaties tot financiële problemen. Huishoudens met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm komen in aanmerking voor een tegemoetkoming van € 1.300,-. Voor maatschappelijke instellingen, zoals dorpshuizen en sportverenigingen, is er door de regering nog niets geregeld. Misschien komt dat er nog wel. Vooruitlopend daarop maken wij als gemeente geld vrij om ondersteuning te kunnen bieden. De regeling moet nog worden uitgewerkt. Wanneer de uitwerking klaar is, zullen we dat uitgebreid communiceren zodat de maatschappelijke organisaties weten hoe ze het moeten aanvragen en wanneer ze ervoor in aanmerking komen.' 

Voortgang

In de najaarsnota wordt ook gerapporteerd over de voortgang van de doelstellingen. Op dit moment wordt 64% van de doelstellingen in 2022 gehaald. Bijvoorbeeld wanneer het gaat over de tevredenheid van inwoners (over de gemeentelijke dienstverlening), de uitvoering van de motie 'duidelijke taal', het minimaal oplossen van 30% van de bezwaren via mediation, minder restafval, klimaatbestendig handelen, versterken arbeidsmarkt, hulpvraaggericht minimabeleid, toename verkeersveiligheid en de beoogde gematigde ontwikkeling van de lokale lasten.

Voor de overige doelstellingen geldt dat er specifieke aandacht nodig is om ze te halen of dat ze niet gehaald gaan worden. Zo ligt Steenwijkerland niet op koers als het gaat om de grootschalige opwek van energie, is de gemeente nog bezig met de herijking van het aanbod clientondersteuning en zijn er zorgen over de inzet van Scala en Cultuurklik (Cultuurklik is voortgekomen uit een afsplitsing van Scala en heeft de focus op cultuureducatie).

De gemeenteraad behandelt de najaarsnota in zijn vergadering van 25 oktober 2022.