B&W pleiten voor financiële ondersteuning van het Rijk

Het college van B&W pleit op een aantal thema’s voor financiële ondersteuning bij het Rijk. Het college maakt dit kenbaar door ondersteuning van moties die vrijdag 25 september tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VNG aan de orde komen.

Met name de moties die de Jeugd en WMO, Onderwijshuisvesting en Nationaal Parken betreffen zijn van essentieel belang voor Steenwijkerland.

Met de motie Jeugd en WMO roept het college de VNG op zich uit te spreken tegen de voorgestelde herverdeling van het gemeentefonds voor het sociaal domein. Daarnaast moeten er structureel meer financiële middelen voor het sociaal domein beschikbaar worden gesteld. Dit is momenteel een kostenpost die veel gemeenten grote financiële tekorten oplevert.

Met de motie Onderwijshuisvesting roept het college de VNG op om een toezegging van het Rijk te verkrijgen voor aanvullende financiële maatregelen ten behoeve van de onderwijshuisvesting. Maatregelen die het mogelijk maken om klimaatneutrale en kwalitatief goede scholen te bouwen. Daarmee voldoen de scholen aan de wettelijke eisen met betrekking tot het verduurzamen en verbeteren van de kwaliteit van de onderwijshuisvesting.

De motie Structurele afspraken Nationale Parken is van belang voor Steenwijkerland omdat hiermee wordt gepleit voor een structurele financiële rijksbijdrage voor de instandhouding van Nationaal Park Weerribben-Wieden. Samen met de andere 20 Nationaal Parken in Nederland is NP Weerribben-Wieden een belangrijke regionale drager voor recreatie, toerisme en ontspanning. Het college is van mening dat, gezien het grote belang van het NP Weerribben-Wieden, naast gemeentelijke financiële middelen ook een rijksbijdrage geoorloofd is.