Regelingen voor ondernemers

Ondersteuningspakket gemeente en rijk en tijdelijke ondersteuning voor ondernemers.

Een aantal specifieke ondersteunende maatregelen blijft van kracht in het vierde kwartaal. Net als de aanvullende maatregelen gericht op omscholing en aanpassingsvermogen van de economie. Het kabinet is bezig met een regeling voor de nachthoreca die naar verwachting ook na 1 oktober nog verplicht gesloten is.

Garantieregelingen

De corona-financieringsregelingen KKC, Qredits overbruggingskrediet, BMKB-C  en GO-C blijven het gehele jaar van kracht om marktfinanciering te blijven faciliteren. Bedrijven die behoefte hebben aan liquiditeit, kunnen hierbij terecht. Ook het Garantiefonds Evenementen loopt door in het vierde kwartaal.

KVK Coronaloket

Bent u ondernemer en heeft u ondernemersvragen door het coronavirus? Kijk dan op het KVK Coronaloket: kvk.nl/coronaloket. U kunt dit loket ook op werkdagen bellen via 0800 - 2117, van 8.30 tot 17.00 uur.


Gemeente

Subsidie Tegemoetkoming kosten controle coronatoegangsbewijzen

Landelijk zijn er verschillende maatregelen genomen om het coronavirus te bestrijden. Een van die maatregelen is het controleren op coronatoegangsbewijzen. De rijksoverheid heeft voor de naleving van deze maatregel geld beschikbaar gesteld. 
Het college van B&W heeft besloten om dit geld te geven aan de ondernemers en maatschappelijke organisaties die de controle uit moeten voeren. De inzet van deze organisaties is belangrijk om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. Hiervoor moeten zij soms extra kosten maken. Met deze subsidieregeling willen we de organisaties daarvoor een tegemoetkoming geven. De subsidieregeling is er voor ondernemers en maatschappelijke organisaties die moeten controleren op coronatoegangsbewijzen. 
Meer over deze subsidieregeling.

Tozo-regeling gesloten

Het kabinet heeft besloten om de financiële regeling Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers) per 1 oktober 2021 te stoppen.
Heeft u door de pandemie of de geldende beperkende maatregelen nog niet voldoende inkomen voor het betalen van uw prive vaste lasten? Dan kunt u mogelijk een beroep doen op de tijdelijke Bbz-regeling voor de periode 1 november 2021 tot en met 31 december 2021. 
De tijdelijke Bbz-regeling kent ten opzichte van de Tozo een strengere toets. Uw bedrijf moet bijvoorbeeld onder normale omstandigheden levensvatbaar zijn. Daarnaast dient u meer gegevens te verstrekken bij de aanvraag.
De tijdelijke Bbz-regeling wijkt op onderstaande onderdelen af van de bestaande Bbz-regeling:

  • er vindt geen vermogenstoets plaats, het vermogen wordt buiten beschouwing gelaten;
  • de aanvraag kan met terugwerkende kracht (per de eerste van de kalendermaand voorafgaand aan de kalendermaand waarin de aanvraag is ingediend) worden aangevraagd;
  • het vaststellen van het inkomen en de hoogte van de Bbz-uitkering vindt per kalendermaand plaats en is direct een om-niet verstrekking.

Kunt u voor de noodzakelijke kosten van het bestaan terugvallen op het inkomen van uw partner, dan komt u helaas niet in aanmerking voor een Bbz-uitkering.
Wilt u aanspraak maken op de tijdelijke Bbz-uitkering of meer informatie hierover, dan kunt u contact opnemen met het Regionaal bureau zelfstandigen (Rbz). Het Regionaal bureau zelfstandigen (Rbz) voert de Bbz uit voor de gemeente Steenwijkerland.

Terugbetaling Tozo-leningen voor ondernemers uitgesteld

Door de verscherpte maatregelen is het voor veel zelfstandig ondernemers moeilijk om vanaf 1 januari 2022 de lening voor bedrijfskapitaal via de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) af te lossen. De start van de verplichte aflossing begint daarom een half jaar later, op 1 juli 2022. Het uitstel geldt voor alle Tozo-leningen, ongeacht het moment van verstrekking. 
Daarnaast wordt de looptijd voor alle Tozo-leningen met één jaar verlengd van 5 jaar tot 6 jaar. Dat is de periode vanaf het moment van verstrekking tot het moment waarop deze moet zijn terugbetaald. Over de maanden januari 2022 tot en met juni 2022 hoeft ook geen rente te worden betaald.

Ruimte nodig vanwege corona? Vraag uitbreiding van uw terras aan.

Als gemeente willen we tegemoetkomen aan horecaondernemers die tijdelijk hun terras willen uitbreiden op gemeentegrond. Meer informatie hierover.

Op de website van de Rijksoverheid leest u welke regels er gelden voor de horeca.

 

Rijksoverheid

Tijdens de persconferentie van 26 november 2021 kondigde het kabinet een uitbreiding van het steunpakket aan. Informatie over deze uitbreiding is binnenkort terug te vinden op www.rijksoverheid.nl. Op de pagina van de rijksoverheid staat het overzicht van lopende financiële regelingen en regelingen die inmiddels zijn gesloten.

Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL Q4 2021)

De regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q4 2021 is voor ondernemers die in het 4e kwartaal van 2021 minimaal 20% minder omzet hebben ten opzichte van het 4e kwartaal van 2019 of het 1e kwartaal van 2020. Met TVL Q4 2021 vervalt de aangekondigde regeling Vaste lasten voor onder andere Nachtsluiting (VLN). De subsidie is voor mkb-ondernemers en zzp’ers in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters. 
Aanvragen voor TVL Q4 kunnen tot 28 januari 17.00 uur worden ingediend. 
Het kabinet heeft op dinsdag 14 december aangekondigd de TVL te verlengen. TVL Q1 2022 zal zo snel mogelijk na sluiting van TVL Q4 2021 openen.
Aanvragen en adviestool via www.rvo.nl/tvl
Op de hoogte blijven? U kunt zich aanmelden voor een update via de website van de RVO.
Meer informatie: www.rijksoverheid.nl en www.kvk.nl

Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is er om werkgevers die door de coronacrisis te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Met de tegemoetkoming NOW kunt u uw werknemers met een vast of flexibel contract doorbetalen en in dienst houden. Zo blijven zo veel mogelijk banen behouden. Extra informatie: Het kabinet heeft ervoor gekozen om een nieuwe aanvraagperiode NOW in te zetten vanwege de aangescherpte coronamaatregelen. Het streven is dat u in december 2021 een aanvraag kunt doen voor deze zevende periode NOW. Meer informatie over de voorwaarden en de opening van het loket volgen binnenkort. Houd daarvoor de website van het UWV in de gaten.

Terugkeer Werktijdverkorting

De Werktijdverkorting (WTV) is vanwege de invoering van de NOW buiten werking gesteld. Na het stoppen van de NOW keert per 1 oktober de Werktijdverkorting (WTV) weer terug. Deze biedt ondersteuning aan werkgevers die worden getroffen door een buitengewone omstandigheid die niet tot het ondernemersrisico behoort. De geherintroduceerde WTV is nadrukkelijk niet bedoeld voor Corona-gerelateerde omstandigheden, het gaat om kortdurende buitengewone omstandigheden. Meer informatie op de website van het UWV

Klein Krediet Corona (KKC)

De KKC is een aanvullende maatregel, en is gericht op kleine ondernemers. De lening staat open voor ondernemers met een omzet vanaf € 50.000 die voor de coronacrisis voldoende winstgevend waren en die zijn ingeschreven in de Kamer van Koophandel (KVK) voor 1 januari 2019. Onder de KKC-regeling kunnen ondernemers een lening aanvragen van minimaal € 10.000 tot maximaal € 50.000. De looptijd is maximaal 5 jaar, en de rente bedraagt maximaal 4%. Daarnaast betalen ondernemers aan de staat een eenmalige premie van 2% als vergoeding. De lening vraagt u aan bij uw financier. De KKC-regeling staat open tot en met 31 december 2021. 
Op de website van de Rijksoverheid leest u meer over de KKC-regeling.

Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

Heeft u als ondernemer te weinig onderpand om geld te lenen? Informeer bij uw financier naar de mogelijkheden van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB). De BMKB vergroot het onderpand en daarmee ook de financierbaarheid van de onderneming, ook in de toekomst. Met het borgstellingskrediet staat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor een deel garant voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar de financier niet genoeg zekerheid kunnen bieden ('onderpand', zoals gebouwen of machines). De BMKB is verruimd tot en met 30 juni 2022. U vraagt de BMKB aan via uw financier.
Meer informatie: RVO.nl/bmkb

Borgstellingskrediet Landbouw verruimd

Door het coronavirus kunnen landbouw-, tuinbouw-, visserij- en aquacultuurbedrijven in financiële problemen komen. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft daarom het Borgstellingskrediet voor de Landbouw (BL) uitgebreid. U kunt nu een borgstelling voor een overbruggingskrediet (BL-C) aanvragen. U vraagt de BL aan via uw financier. U kunt het BL-C aanvragen tot en met 31 december 2021. 
Meer informatie: RVO.nl

Garantie Ondernemingsfinanciering

Heeft u krediet nodig maar krijgt u vanwege de coronacrisis op dit moment niet eenvoudig een banklening? De overheid maakt dit makkelijker met de specifieke faciliteit die beschikbaar is als gevolg van de coronacrisis: de Garantie Ondernemingsfinanciering corona (GO-C). Uw bank kan 80% of 90% Staatsgarantie krijgen op middelgrote en grote leningen en verkleint daarmee haar risico.  Financiers kunnen tot en met 31 december 2021 een aanvraag doen bij RVO. Meer informatie: RVO.nl/go

Kredietverstrekking via Qredits

Qredits biedt bestaande ondernemers een corona-overbruggingskrediet van maximaal 25.000 euro, waarmee ondernemers hun vaste lasten kunnen betalen. Het krediet is niet bedoeld voor investeringen en is tot en met 30 juni 2021 aan te vragen. De looptijd is maximaal 4 jaar. De eerste 6 maanden is er geen aflossing. De rente is 2% in het eerste jaar, daarna 5,75%.
Daarnaast biedt Qredits bestaande klanten microkredieten bij het dragen van hun financieringslasten. Bestaande klanten krijgt van Qredits 6 maanden uitstel van aflossing op bestaande leningen.
Meer informatie, ook over Qredits Hulplijn: qredits.nl

Ook voor starters is er nu corona-overbruggingskrediet. Voorwaarde om in aanmerking te komen is dat u tussen 1 januari en 30 juni 2020 gestart bent met uw onderneming. De lening bedraagt maximaal €35.000. De regeling is opengesteld op 21 mei 2021. U kunt uw aanvraag indienen bij qredits.nl.

Belastingmaatregelen

De Belastingdienst heeft een flink aantal regelingen om de administratieve en financiële lasten voor ondernemers te verlichten. Aanvragen van uitstel of verlenging van uitstel is mogelijk tot 1 oktober 2021. Ondernemers die nog niet eerder uitstel of verlenging hebben aangevraagd, kunnen dit alsnog doen. Heeft u al eerder verlenging gekregen? Dan geldt dat nu automatisch tot 1 oktober 2021. De datum waarop u gaat terugbetalen is 1 oktober 2022. U krijgt 60 maanden de tijd om uw belastingschuld terug te betalen. Let op: belastingverplichtingen die vanaf 1 oktober 2021 ontstaan, moet u weer voor de aangegeven datum betalen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de aangifte btw voor het 3e kwartaal 2021.
De onbelaste vaste reisvergoeding en het fiscaal mogelijk maken van de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen zijn tot 1 oktober 2021 verlengd. Voor alle belastingmaatregelen kun je terecht op de pagina Belastingmaatregelen in coronatijd.

Corona-Overbruggingslening (COL)

Startups, scale-ups en innovatieve mkb'ers die financiering nodig hebben door de coronacrisis kunnen de Corona-overbruggingslening (COL) aanvragen. De COL is voor bedrijven die vooral afhankelijk zijn van investeerders. Mkb'ers die hun groei met eigen middelen hebben gefinancierd, kunnen de COL onder voorwaarden aanvragen.
U kunt de COL aanvragen van 4 januari tot 17 mei 2021.
Meer informatie:
www.rom-nederland.nl/qena/ Veelgestelde vragen- en antwoordenlijst
www.rom-nederland.nl/corona-overbruggingslening Informatie over voorwaarden en aanvraagprocedure


Kijk voor meer informatie over de regelingen ook op www.rijksoverheid.nl/steunpakket

 

Overig

Uitstel van betaling waterschapsbelasting

Waterschap Drents Overijsselse Delta biedt ondernemers en ZZP’ers de mogelijkheid om tot uiterlijk 31 augustus 2020 uitstel van betaling van waterschapsbelasting te krijgen. Heeft uw bedrijf, (sport)vereniging of stichting na 31 augustus nog (extra) financiële problemen door de gevolgen van het coronavirus? Neem dan contact op met gblt.nl
Meer informatie over het waterschap en maatregelen rondom corona: www.wdodelta.nl

Subsidie om werknemers te laten leren in coronatijd

Door corona is het werken in de horeca en andere branches veranderd. Veel banen zijn verdwenen of op pauze gezet. Tegelijk zijn er ook bedrijven die harder groeien dan ooit. Door om- of bijscholing kunnen werknemers inspelen op kansen in de markt. Om leren en ontwikkelen te stimuleren, subsidieert de overheid werkgevers en werkenden via verschillende regelingen. Zo bieden opleiders kosteloos leerpakketten, abonnementen, cursussen en trainingen aan via de regeling “NL Leert Door”. Een ideale manier om uw eigen skills of die van medewerkers uit te breiden en te updaten. Via de zoektool vindjeupdate.hoewerktnederland.nl kan gekozen worden uit meer dan 600 opleidingen.

Upgrade Jezelf!

Het is tijd voor een upgrade van onze regionale arbeidsmarkt. Daarvoor is Upgrade Jezelf in het leven geroepen: een initiatief van 20 samenwerkende gemeenten onder de naam Regio Zwolle. Door gezamenlijk te investeren in mensen en ieders talent optimaal te benutten. Om te kunnen groeien hebben we ál het talent nodig. Ongeacht opleidingsniveau, leeftijd, loopbaan en relatie tot de arbeidsmarkt. Alleen dan ontstaat er een krachtige en vitale arbeidsmarkt die tegen een stootje kan. Daarom roepen wij werkgevers en werknemers op om in beweging te komen. Dit begint bij werkgevers, door te investeren in (toekomstige) werknemers en om hen te upgraden. Oftewel: uw talenten ontdekken, nieuwe kennis opdoen en vaardigheden aanleren, bijvoorbeeld door her-, bij- of omscholing. Upgrade Jezelf helpt hierbij. Met een platform vol inspirerende verhalen, handige tools, een netwerk van specialisten en een financieel steuntje in de rug vanuit het Ontwikkelfonds Regio Zwolle.
Meer informatie: www.upgradejezelfregiozwolle.nl

 

Steunpakket verlengd - Rijksoverheid
Klik op de afbeelding om deze te downloaden.