Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 3)

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een ondersteuning voor zelfstandig ondernemers die door de coronacrisis in financiële moeilijkheden zijn gekomen.

De Tozo 1 (voor de maanden maart, april en mei 2020) kunt u niet meer aanvragen.

De Tozo 2 (voor de maanden juni, juli, augustus en september 2020) kunt u niet meer aanvragen.

De Tozo 3 (voor de maanden oktober 2020 tot en met maart 2021) kunt u vanaf oktober 2020 tot met maart 2021 aanvragen.

Voorwaarden Tozo 3 voor zelfstandig ondernemers

 • U kunt kijken op krijgiktozo.nl of u in aanmerking komt voor Tozo 3.
 • Tozo 3 loopt van oktober 2020 tot en met maart 2021. Begin oktober staat het aanvraagformulier online. U kunt tot en met 30 november 2020 een aanvraag doen met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2020.
 • Uw Tozo 2 uitkering wordt niet automatisch verlengd. U moet bij uw aanvraag aangeven of uw situatie sinds uw vorige aanvraag wel of niet veranderd is.
 • De uitkering levensonderhoud op basis van de Tozo 3 kan in de maanden oktober en november 2020 met terugwerkende tot maximaal 1 oktober 2020 aangevraagd worden. Wanneer u bijvoorbeeld op 15 november een aanvraag indient dan kunt u de uitkering levensonderhoud aanvragen vanaf 1 oktober 2020.
 • Vanaf 1 december 2020 kan de uitkering levensonderhoud op basis van Tozo 3 aangevraagd worden vanaf de 1e van de maand waarin de aanvraag is gedaan. Vraagt u bijvoorbeeld een uitkering voor levensonderhoud aan op 15 december 2020, dan kan kunt u deze uitkering met terugwerkende kracht aanvragen vanaf 1 december 2020. Het is met ingang van 1 december 2020 niet langer mogelijk om nog een uitkering aan te vragen met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2020.
 • Tozo 3 heeft ook een partnerinkomenstoets. Dit betekent dat het inkomen van uw partner meetelt voor het bepalen van de hoogte van uitkering. Als het huishoudinkomen boven het sociaal minimum komt, kunt u geen aanspraak maken op Tozo 3.
 • U kunt voor Tozo 1, Tozo 2 en Tozo 3 samen in totaal een bedrijfskrediet van € 10.157 aanvragen.
 • Er mag voor uw onderneming geen uitstel van betaling via de rechtbank of faillissement zijn aangevraagd / uitgesproken. U kunt dan geen bedrijfskrediet aanvragen.
 • De Tozo wordt verlengd tot 1 april 2021. Dat betekent niet dat na die datum de ondersteuning voor zelfstandige ondernemers wegvalt. Het Besluit Bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) blijft als vangnet dienen voor de groep zelfstandigen. Met het Bbz kan de ondernemer ondersteuning krijgen voor bijstand voor levensonderhoud en voor bedrijfskapitaal. Dat kan zowel voor ondernemers met een levensvatbaar bedrijf, als voor ondernemers die hun bedrijf willen beëindigen. 

Wanneer kunt u gebruik maken van de regeling Tozo 3

 • U bent zelfstandig ondernemer.
 • U bent 18 jaar of ouder en jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd.
 • U woont en verblijft rechtmatig in Nederland.
 • U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld.
 • U woont in de gemeente Steenwijkerland.
 • Uw bedrijf is in Nederland gevestigd en u werkt in Nederland.
 • U heeft alle vergunningen die nodig zijn voor het uitoefenen van uw bedrijf of uw beroep.
 • Uw bedrijf is actief en niet opgeheven.
 • Uw bedrijf is voor 17 maart ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 • U heeft minimaal 51% van de aandelen van uw bedrijf in handen.
 • U werkt minimaal 1.225 uur per jaar in uw bedrijf of zelfstandig beroep. Dit is gemiddeld minimaal 23,5 uur per week.
 • Uw inkomen is als gevolg van de coronacrisis verminderd tot onder het sociaal minimum.

Wat kunt u aanvragen

U kunt een aanvraag doen voor een:

 • aanvullende uitkering voor levensonderhoud Tozo 3 tot en met maart 2021.
  Deze uitkering vult uw inkomen aan tot het sociaal minimum. Deze aanvulling hoeft u niet terug te betalen.
 • lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157.
  Dit bedrag moet u terugbetalen. De lening heeft een maximale looptijd van 3 jaar en een rentepercentage van 2%.

Hoe kunt u de verlenging Tozo aanvragen

Kijk eerst op krijgiktozo.nl of u gebruik kunt maken van de regeling. Zijn u en uw partner beiden zelfstandige? Dan kan slechts een van u beiden een aanvraag doen. Diegene met het laagste inkomen vult voor u samen de aanvraag in. Beide partners moeten de aanvraag ondertekenen. U kunt tot en met maart 2021 een aanvraag Tozo 3 indienen.

Houd bij de aanvraag de volgende gegevens bij de hand.
Let op: heeft u een partner? Leg de gegevens van uw partner dan ook klaar.

 • DigiD inloggegevens
 • Inkomensgegevens over de Tozo-periode
 • Kopie bankafschrift van uw betaalrekening
 • Bedrijfsgegevens zoals het inschrijfnummer van de Kamer van Koophandel (KVK)
 • Een overzicht en bewijsstukken om de hoogte van de lening voor bedrijfskapitaal te onderbouwen.

Verlengen Tozo 2-uitkering

Heeft u eerder een Tozo 2-uitkering ontvangen? Dan kunt u de aanvullende uitkering voor levensonderhoud verlengen (Tozo 3-uitkering). De uitkering wordt niet automatisch verlengd. Dit komt omdat de voorwaarden zijn veranderd en omdat uw eigen situatie nu ook anders kan zijn. De gemeente bekijkt of u recht heeft op verlenging van de Tozo-uitkering.

Nieuwe aanvraag Tozo-uitkering

Heeft u al eerder een Tozo 1-uitkering ontvangen of is dit de eerste keer dat u een Tozo-uitkering wilt aanvragen? Dan vult u het formulier aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen in. Wilt u ook een (aanvullende) lening voor bedrijfskapitaal aanvragen? Dit kunt u bij uw aanvraag ook aangeven.

Lening voor bedrijfskapitaal aanvragen

Heeft u al een lening bedrijfskapitaal Tozo voor een lager bedrag dan €10.157 en wilt u een aanvullende lening bedrijfskapitaal Tozo aanvragen? Of heeft u nog geen lening bedrijfskapitaal Tozo en wilt u die nu voor het eerst aanvragen? Gebruik dan het formulier aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen. Als u al het maximale bedrag van € 10.157 heeft geleend, is extra lenen op basis van de Tozo niet mogelijk. Zelfstandigen die lenen via de Tozo, hoeven pas vanaf juli 2021 te starten met aflossen. U kunt misschien wel een lening bedrijfskapitaal op basis van de Kleine Kredieten Corona (KKC) of op basis van het reguliere Bbz aanvragen.

Wat gebeurt er met mijn aanvraag Tozo 3 en wanneer krijg ik bericht

 • U ontvangt een kopie van uw ingevulde aanvraagformulier op het door u opgegeven e-mailadres. Daarnaast sturen we u een ontvangstbevestiging.
 • We proberen uw aanvraag binnen 8 weken af te handelen.

Geef wijzigingen aan ons door

U heeft een inlichtingenplicht. Dit betekent dat u aan ons door moet geven als er iets in uw inkomen of situatie verandert. Geef de volgende veranderingen zo snel mogelijk aan ons door:

 • Als u in loondienst gaat werken
 • Als u meer of juist minder inkomsten uit uw bedrijf of zelfstandig beroep ontvangt dan u bij de aanvraag heeft opgegeven
 • Als u gaat samenwonen of scheiden
 • Als u gaat verhuizen naar een andere gemeente of naar het buitenland

We kijken dan of uw uitkering aangepast of beëindigd moet worden.
Wijzigingen kunt u mailen naar: aanvraag.zzp.ondersteuning@steenwijkerland.nl Stuur bewijsstukken mee.

Tozo voor zelfstandige zorgaanbieders

Bent u een zelfstandige zorgaanbieder? Bekijk eerst of u bij uw inkopers (zorgverzekeraars en gemeenten) steun kunt krijgen. Als u die niet krijgt, of als uw inkomen ook met die steun onder het sociaal minimum blijft, kunt u Tozo aanvragen bij uw woongemeente. U moet wel aan de voorwaarden van de Tozo voldoen.

Verder kijken op de arbeidsmarkt

Bent u afhankelijk van de Tozo-uitkering? Vanaf 1 januari 2021 gaat de gemeente samen met u bekijken of en welke ondersteuning u nodig heeft om verder te kijken op de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld met coaching, advies, bij- of omscholing en heroriëntatie.

Ondernemersklankbord

De huidige situatie als gevolg van het coronavirus heeft grote gevolgen voor ondernemers. Het Ondernemersklankbord (OKB) staat klaar voor de ondernemers in nood om ze met raad en daad - maar vooral ook met een luisterend oor - te helpen.
Omdat veel ondernemers momenteel in financiële nood zitten, geven zij tijdelijk gratis advies.

Upgrade Jezelf

Upgrade Jezelf helpt werkgevers om te investeren in (toekomstige) werknemers. Naast inspirerende verhalen, handige tools en een netwerk van specialisten bieden ze een financieel steuntje in de rug vanuit het Ontwikkelfonds Regio Zwolle. Daarnaast kunnen ook individuele inwoners /medewerkers uit de Regio Zwolle zich rechtstreeks aanmelden bij het zogeheten Ontwikkelfonds. Ook is de regeling voor werkgevers gunstiger gemaakt. Zo kunnen zij voor een onbeperkt aantal medewerkers een aanvraag indienen, is de scholingstermijn verlengd en is het opleidingsniveau niet meer begrenst.

Heeft u vragen?

Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0521 of stuur een mail naar aanvraag.zzp.ondersteuning@steenwijkerland.nl

Veelgestelde vragen

Telt deze regeling mee als inkomen?

De uitkering telt mee als inkomen voor het jaar 2020. U moet dit inkomen dus opgeven bij de belastingaangifte over het jaar 2020. U ontvangt in het 1e kwartaal van 2021 een jaaropgave van de uitkering.
Over de Tozo-uitkering dragen we loonbelasting af. Heeft u een partner met inkomsten uit werk of een uitkering? Dan is het mogelijk dat we te weinig belasting afdragen. In dat geval krijgen u en/of uw partner een hogere belastingaanslag over het inkomen van 2020.   
De Tozo-uitkering kan ook van invloed zijn op de hoogte van de huur-, zorg- en andere toeslagen van de Belastingdienst.

Worden uw gegevens gecontroleerd?

Ja, de gemeente kan zowel bij de aanvraag, als ook achteraf uw gegevens controleren. De gemeente mag bij andere instanties en personen informatie over u en uw partner opvragen die relevant zijn voor de regeling. Zo kan de gemeente controleren of u de juiste uitkering heeft ontvangen. Blijkt bij controle dat u te veel heeft ontvangen? Dan moet u het teveel ontvangen bedrag terugbetalen. Heeft u te weinig ontvangen? Dan krijgt u het te weinig ontvangen bedrag alsnog van de gemeente.
Heeft u met opzet onjuiste gegevens verstrekt? Dan krijgt u een boete. Ook moet u de bijstand terugbetalen.

Kijk voor meer informatie bij de veelgestelde vragen- en antwoordenlijst over de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (website Rijksoverheid)