Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 5)

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een ondersteuning voor zelfstandig ondernemers die door de coronacrisis in financiële moeilijkheden zijn gekomen.

De Tozo 1, 2, 3 en 4 kunt u niet meer aanvragen. De Tozo 5 (voor de maanden juli tot en met september 2021) kunt u vanaf juli 2021 tot met september 2021 aanvragen.

Tozo 5 is bedoeld voor de periode van 1 juli tot en met 30 september 2021. Let op: uw aanvraag voor Tozo 4 wordt niet automatisch verlengd! 

Voorwaarden Tozo 5 voor zelfstandig ondernemers

 • U kunt kijken op krijgiktozo.nl of u in aanmerking komt voor Tozo 5.
 • Tozo 5 loopt van juli tot en met september 2021.
 • Uw Tozo 4 uitkering wordt niet automatisch verlengd. U moet bij uw aanvraag aangeven of uw situatie sinds uw vorige aanvraag wel of niet veranderd is.
 • Tozo 5 kan, net als bij Tozo 3 en 4, niet over de gehele aanvraagperiode met terugwerkende kracht worden toegekend. Tozo 5 kan aangevraagd worden vanaf de 1e van de maand voorafgaand aan de maand waarin de aanvraag is gedaan. Dit kan niet verder terug dan 1 juli 2021, de ingangsdatum van Tozo 5. Vraagt u bijvoorbeeld een uitkering voor levensonderhoud aan op 15 juli 2021, dan kan kunt u deze uitkering met terugwerkende kracht aanvragen vanaf 1 juli 2021. In augustus kunt u Tozo aanvragen vanaf 1 juli 2021 en in september vanaf 1 augustus 2021. Het is niet mogelijk om vanuit Tozo 5 nog aanvragen te doen voor Tozo 4.
 • De Tozo 5-uitkering kan voor maximaal 3 kalendermaanden en uitsluitend over hele kalendermaanden worden toegekend.
 • Tozo 5 heeft ook een partnerinkomenstoets. Dit betekent dat het inkomen van uw partner meetelt voor het bepalen van de hoogte van uitkering. Als het huishoudinkomen boven het sociaal minimum komt, kunt u geen aanspraak maken op Tozo 5.
 • U kunt voor Tozo 1, Tozo 2, Tozo 3, Tozo 4 en Tozo 5 samen een bedrijfskrediet van in totaal € 10.157 aanvragen.
 • Er mag voor uw onderneming geen uitstel van betaling via de rechtbank of faillissement zijn aangevraagd / uitgesproken. U kunt dan geen bedrijfskrediet aanvragen.
 • De Tozo wordt verlengd tot en met 30 september 2021. Dat betekent niet dat na die datum de ondersteuning voor zelfstandige ondernemers wegvalt. Het Besluit Bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) blijft als vangnet dienen voor de groep zelfstandigen. Met het Bbz kan de ondernemer ondersteuning krijgen voor bijstand voor levensonderhoud en voor bedrijfskapitaal. Dat kan zowel voor ondernemers met een levensvatbaar bedrijf, als voor ondernemers die hun bedrijf willen beëindigen. 

Wanneer kunt u gebruik maken van de regeling Tozo 5

 • U bent zelfstandig ondernemer.
 • U bent 18 jaar of ouder en jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd.
 • U woont en verblijft rechtmatig in Nederland.
 • U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld.
 • U woont in de gemeente Steenwijkerland.
 • Uw bedrijf is in Nederland gevestigd en u werkt in Nederland.
 • U heeft alle vergunningen die nodig zijn voor het uitoefenen van uw bedrijf of uw beroep.
 • Uw bedrijf is actief en niet opgeheven.
 • Uw bedrijf is voor 17 maart ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 • U heeft minimaal 51% van de aandelen van uw bedrijf in handen.
 • U werkt minimaal 1.225 uur per jaar in uw bedrijf of zelfstandig beroep. Dit is gemiddeld minimaal 23,5 uur per week.
 • Uw inkomen is als gevolg van de coronacrisis verminderd tot onder het sociaal minimum.

Wat kunt u aanvragen

U kunt een aanvraag doen voor een:

 • aanvullende uitkering voor levensonderhoud Tozo 5 tot en met september 2021.
  Deze uitkering vult uw inkomen aan tot het sociaal minimum. Deze aanvulling hoeft u niet terug te betalen.
 • lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157.
  Dit bedrag moet u terugbetalen. De lening heeft een maximale looptijd van 3 jaar en een rentepercentage van 2%.

Hoe kunt u Tozo aanvragen

Kijk eerst op krijgiktozo.nl of u gebruik kunt maken van de regeling. Zijn u en uw partner beiden zelfstandige? Dan kan slechts een van u beiden een aanvraag doen. Diegene met het laagste inkomen vult voor u samen de aanvraag in. Beide partners moeten de aanvraag ondertekenen. U kunt tot en met september 2021 de verlenging Tozo aanvragen.

Houd bij de aanvraag de volgende gegevens bij de hand.
Let op: heeft u een partner? Leg de gegevens van uw partner dan ook klaar.

 • DigiD inloggegevens
 • Kopie identiteitsbewijs (voor en achterkant), ook van uw partner, let op een rijbewijs voldoet niet
 • Inkomensgegevens over de Tozo-periode
 • Kopie bankafschrift van uw betaalrekening
 • Bedrijfsgegevens zoals het inschrijfnummer van de Kamer van Koophandel (KVK)
 • Een overzicht en bewijsstukken om de hoogte van de lening voor bedrijfskapitaal te onderbouwen.

Verlengen Tozo 4-uitkering

Heeft u eerder een Tozo 4-uitkering ontvangen? Dan kunt u de aanvullende uitkering voor levensonderhoud verlengen (Tozo 5-uitkering). De uitkering wordt niet automatisch verlengd. Dit komt omdat de voorwaarden zijn veranderd en omdat uw eigen situatie nu ook anders kan zijn. De gemeente bekijkt of u recht heeft op verlenging van de Tozo-uitkering. Daarnaast is het bij Tozo 5-aanvragen verplicht om identiteitsbewijzen te controleren aan de hand van een wettelijk identiteitsbewijs. Bij de aanvraag wordt u gevraagd een kopie van een geldig identiteitsbewijs in te dienen.

Nieuwe aanvraag Tozo-uitkering

Heeft u al eerder een Tozo 1, 2 of 3-uitkering ontvangen? Of is dit de eerste keer dat u een Tozo-uitkering wilt aanvragen? Dan vult u het online formulier aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen in. Wilt u ook een (aanvullende) lening voor bedrijfskapitaal aanvragen? Dit kunt u bij uw aanvraag ook aangeven.

Lening voor bedrijfskapitaal aanvragen

Heeft u al een lening bedrijfskapitaal Tozo voor een lager bedrag dan €10.157 en wilt u een aanvullende lening bedrijfskapitaal Tozo aanvragen? Of heeft u nog geen lening bedrijfskapitaal Tozo en wilt u die nu voor het eerst aanvragen? Gebruik dan het formulier aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen. Als u al het maximale bedrag van € 10.157 heeft geleend, is extra lenen op basis van de Tozo niet mogelijk. 

Ondanks dat de beperkende maatregelen stapsgewijs worden opgeheven, zijn veel zelfstandig ondernemers ook vanaf 1 juli 2021 nog niet in staat om aan hun aflossings- en renteverplichtingen te voldoen. Om die reden wordt de terugbetalingsdatum met maximaal 6 maanden uitgesteld tot 1 januari 2022. Daarnaast wordt ook het tijdvak waarover geen rente wordt opgebouwd verlengd met 6 maanden. Dit betekent dat gedurende de maanden januari 2021 tot en met december 2021 geen rente wordt opgebouwd. Ook wordt voor alle Tozo-leningen de looptijd (de periode vanaf het moment van verstrekking tot het moment waarop deze moet zijn terugbetaald) met 1,5 jaar verlengd: van 3,5 jaar naar 5 jaar.

Wat gebeurt er met mijn aanvraag Tozo 5 en wanneer krijg ik bericht

 • U ontvangt een kopie van uw ingevulde aanvraagformulier op het door u opgegeven e-mailadres. Daarnaast sturen we u een ontvangstbevestiging.
 • We proberen uw aanvraag binnen 8 weken af te handelen.

Geef wijzigingen aan ons door

U heeft een inlichtingenplicht. Dit betekent dat u aan ons door moet geven als er iets in uw inkomen of situatie verandert. Geef de volgende veranderingen zo snel mogelijk aan ons door:

 • Als u in loondienst gaat werken
 • Als u meer of juist minder inkomsten uit uw bedrijf of zelfstandig beroep ontvangt dan u bij de aanvraag heeft opgegeven
 • Als u gaat samenwonen of scheiden
 • Als u gaat verhuizen naar een andere gemeente of naar het buitenland

We kijken dan of uw uitkering aangepast of beëindigd moet worden.
Wijzigingen kunt u mailen naar: aanvraag.zzp.ondersteuning@steenwijkerland.nl Stuur bewijsstukken mee.

Tozo voor zelfstandige zorgaanbieders

Bent u een zelfstandige zorgaanbieder? Bekijk eerst of u bij uw inkopers (zorgverzekeraars en gemeenten) steun kunt krijgen. Als u die niet krijgt, of als uw inkomen ook met die steun onder het sociaal minimum blijft, kunt u Tozo aanvragen bij uw woongemeente. U moet wel aan de voorwaarden van de Tozo voldoen.

Verder kijken op de arbeidsmarkt

Bent u afhankelijk van de Tozo-uitkering? Vanaf 1 januari 2021 gaat de gemeente samen met u bekijken of en welke ondersteuning u nodig heeft om verder te kijken op de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld met coaching, advies, bij- of omscholing en heroriëntatie.

Ondernemersklankbord

De huidige situatie als gevolg van het coronavirus heeft grote gevolgen voor ondernemers. Het Ondernemersklankbord (OKB) staat klaar voor de ondernemers in nood om ze met raad en daad - maar vooral ook met een luisterend oor - te helpen.
Omdat veel ondernemers momenteel in financiële nood zitten, geven zij tijdelijk gratis advies.

Upgrade Jezelf

Upgrade Jezelf helpt werkgevers om te investeren in (toekomstige) werknemers. Naast inspirerende verhalen, handige tools en een netwerk van specialisten bieden ze een financieel steuntje in de rug vanuit het Ontwikkelfonds Regio Zwolle. Daarnaast kunnen ook individuele inwoners /medewerkers uit de Regio Zwolle zich rechtstreeks aanmelden bij het Ontwikkelfonds. Ook is de regeling voor werkgevers gunstiger gemaakt. Zo kunnen zij voor een onbeperkt aantal medewerkers een aanvraag indienen, is de scholingstermijn verlengd en is het opleidingsniveau niet meer begrenst.

Heeft u vragen?

Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0521 of stuur een mail naar aanvraag.zzp.ondersteuning@steenwijkerland.nl

Veelgestelde vragen

Ik krijg al een TVL- of TONK-tegemoetkoming. Kan ik dan ook gebruikmaken van de Tozo?

Ja, dat kan. Als u voldoet aan de voorwaarden voor de TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB), of de TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) én aan de voorwaarden voor de Tozo, dan kunt u beide aanvragen.

Ik krijg AOW en ik heb een bedrijf. Kan ik dan gebruikmaken van de Tozo?

Als u AOW krijgt en een eigen bedrijf hebt, kunt u een Tozo-lening aanvragen voor bedrijfskapitaal. U moet dan wel aan alle voorwaarden voldoen voor het krijgen van een Tozo-lening. U kunt geen gebruik maken van de Tozo-uitkering als aanvulling op uw inkomen.

Ik ben jonger dan 27 jaar, studeer niet en heb een bedrijf. Kan ik dan gebruikmaken van de Tozo?

Als u jonger bent dan 27 jaar, niet studeert en een bedrijf hebt, kunt u een Tozo-uitkering als aanvulling op uw inkomen aanvragen en een Tozo-lening aanvragen voor bedrijfskapitaal. U moet dan wel aan alle voorwaarden voldoen voor het krijgen van de uitkering en de lening.

Ik woon in Nederland en ik heb een bedrijf in het buitenland. Kan ik dan gebruikmaken van de Tozo?

U kunt gebruikmaken van de Tozo uitkering als u Nederland woont en een bedrijf hebt in België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, IJsland, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Zweden of Zwitserland.

Let op: U kunt alleen een Tozo-uitkering aanvragen als aanvulling op uw inkomen. U hebt dus geen recht op een Tozo-lening voor bedrijfskapitaal. U kunt de Tozo-uitkering aanvragen bij uw woongemeente.

Ik woon in het buitenland en ik heb een bedrijf in Nederland. Kan ik dan gebruikmaken van de Tozo?

U kunt gebruikmaken van de Tozo lening als u in Nederland een bedrijf hebt en woont in België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, IJsland, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Zweden of Zwitserland.

Let op: u kunt alleen een Tozo-lening aanvragen voor bedrijfskapitaal. U hebt dus geen recht op een Tozo-uitkering als aanvulling op uw inkomen.

U moet voldoen aan alle voorwaarden die gelden voor de Tozo. Bovendien moet u:

 • wettelijke toestemming hebben om in het land te wonen waar u woont;
 • in Nederland premies betalen voor bijvoorbeeld de AOW.

Bij uw Tozo-aanvraag moet u hiervan bewijzen laten zien, zoals een uittreksel uit de basisadministratie van het land of de gemeente waar u woont. Ook een Nederlandse aangifte inkomstenbelasting over 2018 of 2019 is meestal nodig als bewijs.

Als u in het buitenland woont, kunt de Tozo-lening aanvragen bij de gemeente Maastricht. Ga voor meer informatie en het aanvraagformulier naar de speciale website van de gemeente Maastricht.

Telt deze regeling mee als inkomen?

De Tozo-uitkering wordt gezien als een gezinsuitkering. Het telt als inkomen van u en uw partner. U moet er dus allebei belasting over betalen: ieder over de helft. Bij de belastingaangifte geeft u de Tozo-uitkering op als inkomen.

Wat gebeurt er met mijn loonheffingskorting als ik een Tozo-uitkering krijg?
De gemeente betaalt loonheffing (belasting) over uw Tozo-uitkering. Dat hoeft u dus niet zelf te doen. Toch kan het gebeuren dat u belasting moet bijbetalen aan het eind van het jaar. De gemeente kan namelijk loonheffingskorting toepassen, waardoor de gemeente minder belasting betaalt. Dit is vooral belangrijk voor u, als u een ander inkomen hebt naast de Tozo-uitkering. Bent u getrouwd of woont u samen? Dan geldt dit ook voor uw partner. Het is slim om hiervoor geld te bewaren. Op de site van de Belastingdienst leest u meer over de loonheffing over uw uitkering.

De Tozo-uitkering kan ook van invloed zijn op de hoogte van de huur-, zorg- en andere toeslagen van de Belastingdienst. Door de crisis is uw inkomen gedaald. De Tozo is een aanvulling op uw lagere inkomen. Krijgt u toeslagen zoals huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag of kindgebonden budget? Dan bepaalt totale hoogte van uw inkomen (uw inkomsten plus uw uitkering) hoeveel toeslag u krijgt. De Belastingdienst moet weten dat uw inkomen is veranderd. Op de website van de Belastingdienst leest u wat u moet doen als uw inkomen verandert.

Worden uw gegevens gecontroleerd?

Ja, de gemeente kan zowel bij de aanvraag, als ook achteraf uw gegevens controleren. De gemeente mag bij andere instanties en personen informatie over u en uw partner opvragen die relevant zijn voor de regeling. Zo kan de gemeente controleren of u de juiste uitkering heeft ontvangen. Blijkt bij controle dat u te veel heeft ontvangen? Dan moet u het teveel ontvangen bedrag terugbetalen. Heeft u te weinig ontvangen? Dan krijgt u het te weinig ontvangen bedrag alsnog van de gemeente.
Heeft u met opzet onjuiste gegevens verstrekt? Dan krijgt u een boete. Ook moet u de bijstand terugbetalen.

Kijk voor meer informatie bij de veelgestelde vragen- en antwoordenlijst over de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (website Rijksoverheid)

Voor zelfstandige ondernemers is een digitale folder beschikbaar: Alles wat u moet weten over de Tozo (pdf). De folder is gemaakt door ZZP-Nederland, ONL, FNV-zelfstandigen, PZO, en de Kamer van Koophandel.