Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan Baarlo, Veldhuisweg 4

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 8372VH 4
Publicatiedatum
15-02-2017
Einddatum
28-03-2017
Bekendmaking

Beschrijving

Het ontwerpbestemmingsplan Baarlo, Veldhuisweg 4 ligt ter inzage. Het plan heeft betrekking op  wijziging gebruik van agrarisch bedrijf naar een bestemming bedrijf met een bedrijfswoning met maximaal 3 wooneenheden en verbetering van de ruimtelijke kwaliteit.

De stukken liggen van 15-02-2017 t/m 28-03-2017 ter inzage (1). Daarnaast kunt u het ontwerp raadplegen via  http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.1708.BRLveldhuisweg4-ON01.
De bestanden zijn beschikbaar op het webadres: http://212.78.207.19:80/68407DD5-4FD1-442A-AD01-055E6C27DD61/.

Reageren?

Over het ontwerpbestemmingsplan kan iedereen t/m 28-03-2017 mondeling of schriftelijk een zienswijze (2) bij de gemeenteraad naar voren brengen.

Procedure

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).