Bestemmingsplannen

Kennisgeving ontwerp paraplubestemmingsplan geluidzone bedrijventerrein De Weijert & locatie oude kaasfabriek  

Het ontwerpbestemmingsplan en besluit hogere waarden Wet geluidhinder van de gemeente Steenwijkerland ligt ter inzage. Het plan heeft betrekking op het corrigeren van de verbeelding in het huidige bestemmingsplan. 

Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt