Bestemmingsplannen

Kennisgeving gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘ Steenwijk– Eeserwold Werken en besluit hogere waarden Wet geluidhinder. 

Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘Steenwijk – Eeserwold Werken en besluit hogere waarden Wet geluidhinder ligt ter inzage. Het plan heeft betrekking op de bedrijventerreinen van het plangebied Eeserwold. Daaronder wordt verstaan de deelgebieden Eeser Campus en Eeser Gaard.

Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt