Vaststelling bestemmingsplan Sint Jansklooster Molenkampen III herziening

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 8326CX 1
Publicatiedatum
12-04-2017
Einddatum
23-05-2017
Bekendmaking

Beschrijving

De gemeenteraad van Steenwijkerland heeft op 21 maart 2017 het bestemmingsplan Sint Jansklooster Molenkampen III herziening vastgesteld. Het plan heeft betrekking op de aanpassing van de situering van de woningen gelegen in het westelijke deel van het plangebied Molenkampen III gelegen aan de Molenstraat te Sint Jansklooster.

De stukken liggen van 12 april 2017 t/m 23 mei 2017 ter inzage in het gemeentehuis, Vendelweg 1 te Steenwijk (tijdens openingstijden). Daarnaast kunt u het bestemmingsplan raadplegen via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.1708.STJMolenkIIIBPH-VA01
De bestanden zijn beschikbaar op het webadres:
http://212.78.207.19:80/A767D8EB-D36E-4FDA-BDCD-FAE3E1DF0D72/

Reageren?

T/m 23 mei 2017 kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U moet dan wel tijdig een zienswijze over het ontwerp naar voren hebben gebracht of aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest.
Het bestemmingsplan treedt in werking op 24 mei 2017. Als u tijdig beroep heeft ingesteld, kunt u de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak vragen om een voorlopige voorziening te treffen. In dat geval treedt het bestemmingsplan niet eerder in werking dan nadat op dat verzoek is beslist.

Procedure

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).