Algemeen

Commissie bezwaarschriften

Commissie bezwaarschriften op 6 mei 2019, gemeentehuis, Vendelweg 1, Steenwijk
Agenda
19.00 uur: bezwaarschrift tegen omgevingsvergunning voor dempen sloot, slopen botenhuis, bouwen bijgebouw en aanbrengen van beschoeiing locatie Jonenweg  27 in Giethoorn.
20.00 uur: bezwaarschrift tegen opgelegde last onder dwangsom locatie Bultweg 18 in De Bult.
De stukken liggen tot en met 6 mei 2019 voor belanghebbenden in het gemeentehuis ter  inzage (1).
 

Openbare vergadering van de adviseur ruimtelijke kwaliteit van de welstands- en monumentencommissie

Openbare vergadering van de adviseur ruimtelijke kwaliteit van de welstands- en monumentencommissie op 7 mei 2019, gemeentehuis, Vendelweg 1, Steenwijk, aanvang 09.30 uur.
De agenda met de te behandelen bouwplannen ligt voor aanvang van de vergadering ter  inzage in de vergaderruimte. Voor informatie over de agenda kunt u contact opnemen met  de heer H. Waninge, tel. 14 0521.
 

Vaststelling Nadere regels subsidie duurzaamheidslening

Burgemeester en wethouders hebben Nadere regels voor subsidie duurzaamheidslening vastgesteld. Deze regeling is bekendgemaakt in Gemeenteblad 2019, nr. 95069, te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl Daar staat de volledige tekst van deze Nadere regels. De regeling is op 19-04-2019 in werking getreden.
De Nadere regels subsidie duurzaamheidslening liggen verder kosteloos ter inzage (1). Tegen betaling kunt u een afschrift krijgen.


 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).