Algemeen

Openbare vergadering van de adviseur ruimtelijke kwaliteit van de welstands- en monumentencommissie

16 april 2019, gemeentehuis, Vendelweg 1, Steenwijk, aanvang 09.30 uur.
De agenda met de te behandelen bouwplannen ligt voor aanvang van de vergadering ter inzage in de vergaderruimte. Voor informatie over de agenda kunt u contact opnemen met de heer H. Waninge, tel. 14 0521.
 

Bekendmaking vaststelling Gedragscode integriteit burgemeester en wethouders gemeente Steenwijkerland 2019

De gemeenteraad heeft op 12 maart 2019 de ‘Gedragscode integriteit burgemeester en wethouders gemeente Steenwijkerland 2019’ vastgesteld. De gedragscode vormt een leidraad voor de normen omtrent de integriteit van het bestuur. De gedragscode is bekendgemaakt in elektronisch Gemeenteblad 2019, nr. 74582, te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl Daar staat de volledige tekst van de gedragscode. De gedragscode is op 30 maart 2019 in werking getreden.
Verder ligt het kosteloos ter inzage (1). Tegen betaling kunt u een afschrift krijgen.
 

Bekendmaking vaststelling Gedragscode integriteit raadsleden gemeente Steenwijkerland 2019

De gemeenteraad heeft op 12 maart 2019 de ‘Gedragscode integriteit raadsleden gemeente Steenwijkerland 2019’ vastgesteld. De gedragscode vormt een leidraad voor de normen omtrent de integriteit van het bestuur. De gedragscode is bekendgemaakt in elektronisch Gemeenteblad 2019, nr. 74584, te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl Daar staat de volledige tekst van de gedragscode. De gedragscode is op 30 maart 2019 in werking getreden.
Verder ligt het kosteloos ter inzage (1). Tegen betaling kunt u een afschrift krijgen.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (Dig