Bestemmingsplannen

Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan Willemsoord - Koningin Wilhelminalaan 44b

Het ontwerpbestemmingsplan Willemsoord – Koningin Wilhelminalaan 44b ligt ter inzage. Het plan heeft betrekking op het planologisch regelen van het huidige gebruik van een bestaande bedrijfsloods en het mogelijk maken van de bouw van een kantoorpand/kantine in de stijl van een koloniewoning.

De stukken liggen van donderdag 16 april tot en met woensdag 27 mei 2020 ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan kunt u alleen op afspraak inzien in het gemeentehuis. Wij vragen u om zoveel mogelijk online het ontwerpplan te raadplegen. Als u vragen heeft of toch een afspraak wilt maken, dan kan dat telefonisch via het nummer 14 0521 of via de gemeentelijke website.
U kunt het ontwerp op de website van www.ruimtelijkeplannen.nl  digitaal raadplegen door te zoeken op plannummer: NL.IMRO.1708.WLOkonwilhelm44bBP-ON01

Reageren?

Over het ontwerpbestemmingsplan kan iedereen t/m 27 mei mondeling of schriftelijk een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren brengen.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).