Algemeen

Bekendmaking vaststelling Mandaatregeling gemeente Steenwijkerland

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 3 maart 2020 de Mandaatregeling gemeente Steenwijkerland vastgesteld. Door vaststelling van dit besluit zijn de mandaatregeling en het bijbehorend mandaatregister weer actueel. De Mandaatregeling gemeente Steenwijkerland is bekendgemaakt in elektronisch Gemeenteblad 2020 nr. 67185 (gerectificeerd in elektronisch Gemeenteblad 2020 nr. 93544) te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl Daar staat de volledige tekst van de regeling. Het besluit treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2020.
De Mandaatregeling ligt verder kosteloos ter inzage (1). Tegen betaling kunt u een afschrift krijgen.
 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).